Archiv - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Archiv

Odpověď na dotaz Ladislava Zourka ohledně odškodnění
 
Na každém zasedání PÚR je v programu bod Odškodnění a v zápisu je stručné sdělení. Od okamžiku, kdy byl návrh zákona jako Sněmovní tisk 378 sněmovnou přijat, můžeme jen čekat. Na všech schůzích byl zařazen na projednání, poprvé na 55. místě. Na probíhající 31. schůzi už je na 92. místě. Pokud sledujete dění v PS, víte, že si i opoziční poslanci stěžují na nedodržování pravidla, že návrhy mají být projednávány v pořadí, jak byly přijaty. Bude-li návrh zákona přijat do 1. čtení, bude to jen začátek dlouhého procesu, který je znázorněn na našem webu v Informace o průběhu
 
projednávání návrhu zákona o odškodnění, str. 2.
 
Miroslav Ott
Informace o připomínkách ke stanovám a registraci delagátů na 14. CK VSR
Vážení přátelé,
předkládám vám připomínky ke stanovám, které jsem v termínu do konce srpna dostal a 3. návrh stanov, do kterého jsem některé z připomínek implementoval. Tyto podklady budou hlavním předmětem středečního jednání ÚR VSR. Připomínky a nový návrh najdete na stránce "Stanovy"

Na interním webu pro vás připravil kolega Russ formulář pro přihlášení vašich delegátů na 14. CK a seznam zaregistrovaných delegátů, který pak bude sloužit jako presenční listina na CK. Zatím se jedná jen o vyzkoušení, vaše údaje, které do formuláře zadáváte, se zatím neregistrují. Pokyny pro vyplňování a termín zahájení registrace bude oznámen.

Formulář pro přihlášení delegátů využijeme též pro aktualizaci počtu našich ÚzO a jejich členů ke dni zápisu do formuláře. Tyto údaje potřebujeme i pro výpočet sníženého odvodu z členských příspěvků pro ÚR VSR.

Styčnou osobou rozumíme kohokoliv z vaší ÚzO, kdo má možnost komunikovat s PÚR emailovou poštou, třeba i prostřednictvím vašich blízkých, dětí či vnoučat. Byli bychom rádi, kdyby každá ÚzO alespoň jednu styčnou osobu měla.
Miroslav Ott
Organizační pokyny k zabezpečení 14. CK VSR AČR
Vážení přátelé,
zde najdete Organizační pokyny k zabezpečení 14. CK VSR AČR, pokyny jsou ve formátu PDF a je možné si je zde otevřít, nebo stahnout do PC a vytisknout.

Miroslav Ott
předseda ÚR
Dokumenty a materiály pro funkcionáře ÚzO
Pro potřeby členské základny ke stažení 
4. Plná moc (slouží pro potřeby ÚzO při podávání různých žádostí, např. o dotace atd.) K dispozici je vzor žádosti v PDF ke stažení zde a formulář pro vyplnění ve formátu dokumentu word .doc ke stažení zde.

Informace o zajištění adresy sídla spolku
Velitel posádky Praha, plk. Ing. Milan Virt mi 17. 12. 2015 osobně sdělil, že zajištění adresy sídlo spolku pro spolky spolupracující s armádou si bere jako osobní úkol a bude pokračovat v jeho řešení v roce 2016.
Miroslav Ott
Dotaz z městského úřadu Zlín k dotacím a jak je řešit
Dnes jsem měl tlf dotaz z městského úřadu Zlín, jak je možné, že dostali žádost o dar s razítkem Vojenský spolek rehabilitovaných, když ve spolkovém rejstříku je uveden název Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR. Už loni jsem Vás žádal, abyste nepoužívali taková razítka. Zejména v souvislosti s žádostmi o peníze to může být kvalifikováno jako pokus o podvod. Stále platí naše Stanovy schválené na 13. CK VSR, včetně názvu Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR. Až přiložené usnesení MS Praha nabude právní moci a nový název bude zapsán do spolkového rejstříku, oznámím Vám to a uvidíte to v záhlaví našeho webu. Doporučuji proto počkat s žádostmi o dotace několik dnů, než bude nový název zapsán do rejstříku. Složení ÚR VSR a PÚR po kooptaci schválené na 14. CK VSR 25. 11. 2015 je přístupné na webu VSR v Kontakty a platí až do zvolení PVSR podle nových stanov na ČS VSR.
Miroslav Ott
Opatření k realizaci závěrů 14. CK VSR a novývh stanov.
V roce 2016 musíme podle nových stanov zvolit předsednictvo PVSR, KK a RK. Nejpozději do konce roku musíme podat návrh na zápis nových Stanov a zvolených funkcionářů do spolkového rejstříku. Abychom měli rezervu na případný druhý pokus, PÚR doporučuje uskutečnit tyto úkony do konce 1. pololetí následovně:

Každá ÚzO si zajistí konání své dílčí členské schůze DČS v termínu od 29. března do 31. května 2016. Doporučujeme konat před DČS i členskou schůzi ÚzO. Odst. (54), (55) nových stanov.

Alespoň jedna oblastní (krajská) rada musí do 21. března předat PÚR úplnou pětičlennou kandidátku nového PVSR se souhlasem všech kandidátů a případně kandidáty do KK a RK. Odst. (34), (35) nových stanov. Doporučujeme projednávat složení kandidátky i mezi oblastními radami.

PÚR zveřejní na webu VSR hlasovací listinu nejpozději 24. března, aby si ji pověření členové ÚzO mohli vytisknout a připravit pro hlasování. V záhlaví hlasovací listiny bude název ÚzO, počet platících členů, datum konání DČS, počet přítomných členů, jméno člena, který potvrzuje správnost údajů. Odst. (56) nových stanov.

Budeme se snažit zajistit veškerou komunikaci prostřednictvím webu VSR, podobně jako při registraci delegátů na 14. CK.

Po provedení DČS vyplní pověřený člen ÚzO hlasovací formulář na webu VSR nejpozději do 3. června. Do stejného termínu musí být na účtu VSR úhrada členských příspěvků (zatím 100 Kč) za počet platících členů. Odst. (57) nových stanov.

Hlasovat mohou jen platící členové. Odst. (21), (22) nových stanov.

O případném vyloučení člena, který včas nezaplatil členský příspěvek, rozhoduje ČSÚzO. Odst. (17) nových stanov.

Výsledky hlasování ČS zveřejní nově zvolené PVSR na webu VSR nejpozději 8. června. Odst. (58) nových stanov. Tím skončí mandát současné ÚR VSR a PÚR.

Po přípravě a odzkoušení komunikace po webu VSR zveřejníme další pokyny či návody.

11. 1. 2016
Miroslav Ott
Návrat na obsah