Infromace z předsednictva - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Infromace z předsednictva

2. Členská schůze VSR AČR
Pár slov předsedy k členské schůzi
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
    zahajujeme další členskou schůzi našeho spolku. Smyslem je zvolit si skutečně reprezentativní a odpovědné lidi do svého čela a to po dlouhém období jakýchsi improvizací. Jde o to, náš spolek stabilizovat a učinit akceschopným.
 
    Musíme si uvědomit, že právě v tomto roce máme výjimečnou příležitost veřejně presentovat své postoje tak, jak jsme je vyjádřili před padesáti lety. Věřím, že naprostá většina z nás si stále uchovává vysoký morální kredit a že tento odpovědný postoj k základním hodnotám života, demokracie a spravedlnosti předává dál, svým potomkům a následovníkům.
 
    Musíme proto právě v tomto roce padesátého smutného výročí okupace naší vlasti dát velmi jasně, zřetelně a srozumitelně najevo, že ideálům svobody jsme se nikdy nezpronevěřili a to na rozdíl od těch, kteří se dobrovolně a často s chutí stali vykonavateli zvůle okupantů. Tihle lidé pak přeměnili armádu v slepý a hluchý nástroj, schopný a ochotný sloužit jakémukoli účelu - vždyť již v roce 69 byli připraveni zasáhnout ozbrojenou silou proti vlastním spoluobčanům. A uvědomte si, že po roce 1989 přesně tihle lidé tvořili jádro naší armády.
 
    Musíme proto své postoje jednoznačně demonstrovat právě teď - berte tedy, vážené kolegyně a kolegové, nadcházející akci dne 27. 6. 2018 v Praze Na Valech jako jednu z mála příležitostí manifestačně projevit své postoje a pokusit se obnovit společenskou paměť. Nikdo nám v ničem nezaručuje úspěch - a kdo nám ho zaručoval tenkrát? A přesto to náš úspěch byl - postavili jsme se zlu a to se nás tak strašně bálo, že jsme byli pronásledováni až do roku 89 a kupodivu často i po něm. Nevzdali jsme se, když nám a našim rodinám šlo o život, tak se nesmíme vzdát, když nám jde o čest.
 
    Pokud se ohlédneme zpět, mohu konstatovat, že se nám podařila řada dobrých věcí. Naše shromáždění v minulém roce byla obě úspěšná a zaujala veřejnost. Řada ÚzO dosáhla neméně skvělých výsledků v presentaci našich idejí na veřejnosti. V těchto dnech začíná natáčení dalšího dokumentu ČT o našich postojích a osudech. I to je důležité. Podařilo se navázat spolupráci s jinými spolky a zajistit si tak širší spolupráci. Nepodařilo se nám prosadit zákon o odškodnění - ale víme proč a doufáme, že další pokus bude podstatně úspěšnější. Myslím, že máme před sebou mnoho úkolů a jsem přesvědčen, že je dokážeme splnit - společně. Jinak to nepůjde.
 
    Přeji vám, aby vaše jednání probíhalo v duchu demokratického srozumění a pochopení smyslu letošní ČS VSR a každému z vás přeji hodně zdraví, tolik potřebné pro vaše konání k prospěchu VSR ve vašich ÚzO.
 
Petr Mrázek, předseda
Předsednictvo VSR vyhlašuje zahájení 2. členské schůze VSR
podle platných stanov čl. 13, odst. 54), 56) ze dne 13. 07. 2016 formou
 
Dílčích členských schůzí v ÚzO.
 
 
Termín:          09. 04. do 29. 06. 2018
 
 
Program:
 
Prohlášení zastupujícího předsedy
 
           1. Zpráva Předsednictva VSR za období od 1. ČS VSR 2016;
 
           2. Schválení změny názvu Stanov vojenského spolku rehabilitovaných AČR
 
           3. Volba Volební komise
 
           4. Volba členů Předsednictva VSR (P VSR), Kontrolní a Rozhodčí komise (KK, RK)
 
           5. Usnesení D-ČS ÚzO ………….;
 
Důležitá zpráva pro předsedy ÚzO !
 
Z rozhodnutí PVSR byl do programu ČS VSR 2018 zařazen bod schválení Stanov VSR. Zařazení tohoto bodu nutné a smysluplné z dvou důvodů.
 
- ČS 2016 schválila stanovy s názvem “Stanovy Vojenského sdružení rehabilitovaných, z.s“. Tento název byl 6.12.2016 Městským soudem V Praze vymazán a zapsán nový název Vojenský spolek rehabilitovaných Armády České republiky. Touto registrací nedošlo k žádné změně ve vnitřní struktuře stanov. Po jejich bližším zhodnocení se projevily dílčí nedostatky, které mohou být napraveny pouze Členskou schůzí spolku. Proto je předkládáme ke schválení společně s novým názvem.
 
-nové znění článku 9.34 : Kandidátku na členy předsednictva a komisí VSR sestavuje předsednictvo na základě postoupených návrhů z ÚzO a OR (KR).
 
- nové znění článku 16 : O zániku spolku rozhoduje ČS VSR většinou hlasů a pověřuje předsednictvo provést vypořádání a výmaz u Městského soudu Praha.
 
Tyto dílčí úpravy nepodléhají registraci. K provedení změn je oprávněna pouze ČS VSR.
 
Po schválení budou novelizované stanovy VSR umístěny na stránkách VSR.
Návrat na obsah