Infromace z předsednictva - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Infromace z předsednictva

Archiv > 2. Členská schůze VSR AČR
Stanovislo PVSR ke zprávě VK
Členové P-VSR děkují Volební komisi za podanou zprávu o stavu plnění  hlavního úkolu roku –2. ČS VSR 2018 ke dni 30. 6. 2018 a souhlasí s jejím  hodnocením, vyjádřeným v závěrech VK. Hovořit v tomto smyslu o dosaženém  úspěchu, lze pouze jen jako o dílčím výsledku. Za ten lze považovat schválení  jmenované VK, schválení změny názvu stanov a úpravy článků 9.34 a čl. 16. To, že  2.ČS provedly ÚzO  pouze z poloviny z počtu registrovaných ÚzO ve stanoveném  termínu, nelze považovat za splnění hlavního úkolu roku a svědčí to o naši nízké  akceschopnosti. To se projevilo již v etapě přípravy 2.ČS VSR tím, že se  nepodařilo naplnit stanovy sestavením kandidátky Rozhodčí komise a negativní  dopad toho se již projevil. Napravení tohoto pochybení se jeví neodkladným  úkolem.
VK ve své zprávě konstatuje též nízkou účast členů na ČS a dokonce zánik  některých ÚzO, je v důsledku narušené komunikace. Ukazuje se, že nový fenomén  korespondenčního řešení vzájemných vztahů moderní formou elektronické komunikace  naráží na barieru nízké počítačové gramotnosti a nedostatečného vybavení  technikou, což podstatně ovlivňuje efektivitu naši činnosti.
Vycházejíc z těchto poznatků a závěrů VK, členové PVSR se shodli na  prodloužení termínu konání 2.ČS VSR 2018 o dva měsíce, čímž zprávu VK nutno  považovat za průběžnou. Pro předložení hlášení VK určují konečný termín 15. září  2018 a doporučují se podrobně seznámit se všemi tabulkami na webových stránkách  v rubrice 2.ČS VSR. Členové PVSR také očekávají, že při vědomí důležitosti úkolu  2.ČS dostojí svým povinnostem i ÚzO VSR Sokolov, Cheb, Benešov, Kolín, Praha 6,  Třebíč, Ústí nad Orlicí a další. V tom smyslu apelují na Rady ÚzO a jejich  předsedy, věří v dosažení úspěchu a k tomu jim přejí hodně zdaru.

18. července 2018.
Za PVSR Petr Mrázek, Jan Kabát a  K.Nedvídek.
Druhé slovo předsedy k průběhu 2. ČSVSR
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
stále probíhá naše členská schůze, jejímž důležitým výstupem je volba  předsednictva. Máme před sebou ještě mnoho práce a je jen a jen na nás, jak  výkonný, důvěryhodný a pracovitý výbor si zvolíme. Průběžné výsledky zatím  ukazují, že ještě poměrně velká část z nás se doposud nevyjádřila - a to není  dobře. Podívejte se proto prosím na naše stránky, popožeňte své předsedy,  popožeňte své přátele, máte možnost i volit zcela samostatně. Nové předsednictvo  čekají závažná a odpovědná rozhodnutí a je jen na nás, na všech členech spolku,  zda jim svým rozhodnutím dáme silný mandát k zastupování našich zájmů a  potřeb.
Petr Mrázek, předseda
Zpráva Předsednictva VSR AČR za období od 1. ČS VSR 2016
1. ČS VSR 2016 proběhla ve 14 ÚzO . Účastnilo se 60% platících členů představující většinu, což legitimizovalo volbu Předsednictva VSR i obou komisí získáním poměrně silného mandátu pro řešení všech vnitřních i vnějších úkolů. Složité řešení vnitřních úkolů bylo determinováno vedenou a šířenou anti kampaní k dezorientování členů. I v tom lze spatřovat příčiny, proč se ČS v některých  ÚzO nekonaly. (Mělník, Kladno, Benešov, Děčín, Praha 8 a Praha10).
 Tato ČS VSR demokraticky zvolila Předsednictví se složení- Čeřovský, Kunzmann, Baubín, Kabát, Mrázek, které pro VSR vytýčilo tyto hlavní úkoly:
       Dokončit konsolidaci VSR a pokračovat na odškodnění legislativní cestou a do konce
       roku připravit návrh stanov VSR AČR;
       Provést slavnostní zasedání k 100.výročá Zborova, jako větší veřejnou akci v r. 2017 a
       Veřejné zasedání VSR k 50. výročí událostí roku 68 a okupace republiky vojsky VS;
Mezi hlavní úkoly byla zařazena i akce „ 100. výročí ČSR“, od které bylo upuštěno s ohledem na velké množství plánovaných akcí orgány samosprávy i vládních a státních organizací.
        V průběhu času bylo nutno orientovat práci na přípravu 2. ČS VSR 2018.
To, proč se nepodařilo úspěšně zkonsolidovat naši organizaci, by bylo na delší diskusi. Bylo k tomu mnoho důvodů. Objektivních i subjektivních. Nebylo a není žádným tajemstvím, že došlo v našich ÚzO k jistému poklesu morálky, ke ztrátě motivace o práci a často i k narušení osobních vztahů. Nevyhnulo se tomu ani předsednictvo v novém složení, kde záhy tento fenomén nabyl konfrontační charakter v rovině tajemník, kontra ostatní členy PVSR . Vzájemné urážky, ke kterým docházelo, se nelíbily předsedovi VSR, nedokázal však zavčasu na ně energicky zasáhnout a zabránit tak následnému rozpadu předsednictva a v jeho důsledku poklesu akceschopnosti. Dochází k výměně členů orgánu za kooptované bez mandátové členy.(   Kunzmann- Grossmann, Krejčík, Nedvídek) Tato situace se nemohla neodrazit i na práci Rozhodčí komise. Nelze však nezmínit, že i za této situace se podařilo celkem úspěšně splnit některé akce. (Akce Zborov i společná akce 99. ČS
   Tato situace setrvávala po celý minulý rok a vyvrcholila odstoupením tajemníka Petra Baubína a následně i rezignaci předsedy Zbyňka Čeřovského. Baubín své vyjádření, že dává funkci k dispozici, zřejmě pro sebe chápal tak, že v ní může pokračovat dál, ale vně voleného orgánu a vytvářet paralelně odštěpeneckou organizaci. V podstatě pokračuje systematicky na úplném rozvratu VSR a vytváří různé spekulující kroky, jejichž eliminaci stojí nemalé úsilí.      
    Za hlavní negativní jev s dopadem na VSR je považováno zavedení, jinak správného opatření, tzv. registrace ÚzO, kdyby primárně pan Baubín sám nerozhodoval o tom, kterou ÚzO považuje za nevhodné registrace. Právě v tomto opatření hlavním podmínkou registrace byl osobní vztah k předsedovi ÚzO. Názorným příkladem bylo nezaregistrování  ÚzO Praha 2, 12, i přes písemný odpor VK ze dne 8. 7. proti zavádění nedemokratických forem, exekucí každého kdo projeví odlišný názor.  Ze samé podstaty bylo zřejmé, že takové počínání v rozporu se stanovami má nejen destrukční, ale i samozničující charakter.
   Pro zbytek PVSR vznikla v únoru t. r. nová situace s omezenými mandáty (kooptovanými členy) řešit vzniklou situaci v závěru svého funkčního období a zajistit konání ČS VSR AČR 2018. Zda se to podařilo, to prokážou výsledky nastávajících D-ČS ÚzO.
   Bylo by nespravedlivé nezmínit se o vnější oblasti, jak v té se projevovala práce P VSR. A nutno přiznat, že zde se podařilo plnit plánované úkoly. Byly obnoveny přátelské vztahy se Slovenskou obrodou, navázána pracovní spolupráce s příbuznými organizace. Zdárně proběhly dvě veřejné akce ve spolupráci s MO- akce Zborov a akce 99 čsl.
  Za stejný úspěch nelze považovat akci Odškodnění. Důvody neúspěch, uváděné Baubínem jsou spekulativní a zavádějící. Za neúspěch obvinil všechny předcházející ÚR VSR, které označil za nepřítele v našich řadách. Objektivně za neúspěšným hlasováním v poslanecké sněmovně byl alibistický postoj MO a malá síla vlivu VSR na poslance pol. stran.  
    V této činnosti by měl VSR pokračovat v roce 2018, roce 50. výročí událostí roku 68 a také v r 2019 v rozsahu daných sil a možností. V tom lze jen novému předsednictvu popřát hodně zdaru a úspěchů k napsání nové kladné stránky dějin VSR.
Pár slov předsedy k volbám
Vážené kolegyně, vážení  kolegové,
    v mnoha ÚzO již  členská schůze a její podstatná součást, tj. volby nového předsednictva,  proběhla, někde se teprve chystáte na její provedení. Jistě budete řešit spoustu  problémů, které se týkají vaší organizace, jejího života. Rád bych vám jen všem  připomenul, že základním úkolem této naší členské schůze je volba předsednictva  a tomu je třeba věnovat plnou pozornost.
    Nevolíte jako  organizace, volíte jeden každý z vás sám za sebe. Jistě, je nejlepší, když se  sejde celá vaše organizace a vše proběhne tak, jak jsme zvyklí. Ale nic nebrání  tomu, abyste v případě, že se z jakéhokoli důvodu takového jednání účastnit  nemůžete či nechcete, abyste svůj hlas poslali přímo volební komisi. Důležité  je, abyste vyjádřili svou vůli a přání. Konec konců to je smyslem existence  našeho spolku. Plníme tím i odkaz těch z nás, kteří se dnešních dnů nedožili,  připravujeme také budoucnost našich potomků. A nevěřte řečem, že jednotlivec nic  neznamená. Podívejte se sami na sebe - tehdy, před padesáti lety, jste byli také  sami, a uvědomte si, že ti, kteří vás tehdy chtěli zničit, ti se vás dodnes bojí  - proto jsou tak agresivní. Tak prosím zvedněme hlavy a projevme svou  vůli.
    Volební lístek  najdete na našich stránkách v rubrice „2. členská schůze“, část „Dokumenty 2.  členské schůze“.
    Děkuji  vám
Petr Mrázek
předseda
Pár slov předsedy k členské schůzi
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
    zahajujeme další členskou schůzi našeho spolku. Smyslem je zvolit si skutečně reprezentativní a odpovědné lidi do svého čela a to po dlouhém období jakýchsi improvizací. Jde o to, náš spolek stabilizovat a učinit akceschopným.
 
    Musíme si uvědomit, že právě v tomto roce máme výjimečnou příležitost veřejně presentovat své postoje tak, jak jsme je vyjádřili před padesáti lety. Věřím, že naprostá většina z nás si stále uchovává vysoký morální kredit a že tento odpovědný postoj k základním hodnotám života, demokracie a spravedlnosti předává dál, svým potomkům a následovníkům.
 
    Musíme proto právě v tomto roce padesátého smutného výročí okupace naší vlasti dát velmi jasně, zřetelně a srozumitelně najevo, že ideálům svobody jsme se nikdy nezpronevěřili a to na rozdíl od těch, kteří se dobrovolně a často s chutí stali vykonavateli zvůle okupantů. Tihle lidé pak přeměnili armádu v slepý a hluchý nástroj, schopný a ochotný sloužit jakémukoli účelu - vždyť již v roce 69 byli připraveni zasáhnout ozbrojenou silou proti vlastním spoluobčanům. A uvědomte si, že po roce 1989 přesně tihle lidé tvořili jádro naší armády.
 
    Musíme proto své postoje jednoznačně demonstrovat právě teď - berte tedy, vážené kolegyně a kolegové, nadcházející akci dne 27. 6. 2018 v Praze Na Valech jako jednu z mála příležitostí manifestačně projevit své postoje a pokusit se obnovit společenskou paměť. Nikdo nám v ničem nezaručuje úspěch - a kdo nám ho zaručoval tenkrát? A přesto to náš úspěch byl - postavili jsme se zlu a to se nás tak strašně bálo, že jsme byli pronásledováni až do roku 89 a kupodivu často i po něm. Nevzdali jsme se, když nám a našim rodinám šlo o život, tak se nesmíme vzdát, když nám jde o čest.
 
    Pokud se ohlédneme zpět, mohu konstatovat, že se nám podařila řada dobrých věcí. Naše shromáždění v minulém roce byla obě úspěšná a zaujala veřejnost. Řada ÚzO dosáhla neméně skvělých výsledků v presentaci našich idejí na veřejnosti. V těchto dnech začíná natáčení dalšího dokumentu ČT o našich postojích a osudech. I to je důležité. Podařilo se navázat spolupráci s jinými spolky a zajistit si tak širší spolupráci. Nepodařilo se nám prosadit zákon o odškodnění - ale víme proč a doufáme, že další pokus bude podstatně úspěšnější. Myslím, že máme před sebou mnoho úkolů a jsem přesvědčen, že je dokážeme splnit - společně. Jinak to nepůjde.
 
    Přeji vám, aby vaše jednání probíhalo v duchu demokratického srozumění a pochopení smyslu letošní ČS VSR a každému z vás přeji hodně zdraví, tolik potřebné pro vaše konání k prospěchu VSR ve vašich ÚzO.
 
Petr Mrázek, předseda
Předsednictvo VSR vyhlašuje zahájení 2. členské schůze VSR
podle platných stanov čl. 13, odst. 54), 56) ze dne 13. 07. 2016 formou
 
Dílčích členských schůzí v ÚzO.
 
 
Termín:          09. 04. do 29. 06. 2018
 
 
Program:
 
Prohlášení zastupujícího předsedy
 
           1. Zpráva Předsednictva VSR za období od 1. ČS VSR 2016;
 
           2. Schválení změny názvu Stanov vojenského spolku rehabilitovaných AČR
 
           3. Volba Volební komise
 
           4. Volba členů Předsednictva VSR (P VSR), Kontrolní a Rozhodčí komise (KK, RK)
 
           5. Usnesení D-ČS ÚzO ………….;
 
Důležitá zpráva pro předsedy ÚzO !
 
Z rozhodnutí PVSR byl do programu ČS VSR 2018 zařazen bod schválení Stanov VSR. Zařazení tohoto bodu nutné a smysluplné z dvou důvodů.
 
- ČS 2016 schválila stanovy s názvem “Stanovy Vojenského sdružení rehabilitovaných, z.s“. Tento název byl 6.12.2016 Městským soudem V Praze vymazán a zapsán nový název Vojenský spolek rehabilitovaných Armády České republiky. Touto registrací nedošlo k žádné změně ve vnitřní struktuře stanov. Po jejich bližším zhodnocení se projevily dílčí nedostatky, které mohou být napraveny pouze Členskou schůzí spolku. Proto je předkládáme ke schválení společně s novým názvem.
 
-nové znění článku 9.34 : Kandidátku na členy předsednictva a komisí VSR sestavuje předsednictvo na základě postoupených návrhů z ÚzO a OR (KR).
 
- nové znění článku 16 : O zániku spolku rozhoduje ČS VSR většinou hlasů a pověřuje předsednictvo provést vypořádání a výmaz u Městského soudu Praha.
 
Tyto dílčí úpravy nepodléhají registraci. K provedení změn je oprávněna pouze ČS VSR.
 
Po schválení budou novelizované stanovy VSR umístěny na stránkách VSR.
Návrat na obsah