Smuteční oznámení - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Smuteční oznámení

V roce 2019 naše řady navždy opustili

Vážení členové a přátelé,
s politováním sděluji, že zemřel náš kolega, pplk. v. v. Miloslav Olmr dlouholetý předseda a kronikář územní organizace Kolín.                                                                                      

Nezapomeneme.
Petr Mrázek
   S hlubokým zármutkem oznamujeme, že po dlouhé a těžké nemoci zemřel 9. srpna 2019 člen územní organizace VSR AČR  Olomouc plk.ing.Václav Dostál (narozen 17.7.1928).

Poslední rozloučení se zesnulým proběhlo na přání rodiny v obci Chudobín v kostele Sv. Františka Serafínského dne 16.8. 2019. Na přání zesnulého byl pohřeb i s vojenskými poctami a čestnou stráží, zakončen u hrobu státní hymnou. S naším členem se účastí na pohřbu a položením květinových darů rozloučila i delegace tří členů Územní organizace VSR AČR Olomouc. Jeho odchodem ztrácíme dalšího skromného, obětavého člena, který v našich prořídlých řadách bude chybět. Hlubokou soustrast nad ztrátou jsme vyjádřili i celé rodině. Jediným žijícím ze sedmi sourozenců zůstává plk. let. Josef Dostál, který je také člen naší ÚzO VSR Olomouc.
Čest jeho památce !
Za ÚzO Olomouc
Bohumil Reml
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 30.7. 2019 zemřel ve věku 83 let po  dlouhé těžké nemoci člen Vojenského spolku rehabilitovaných AČR v Přerově Plk. v.v. Jiří Klíma
    Byl zakládajícím členem SVO, v 90. letech  byl reaktivován. Působil obětavě jako funkcionář Územní rady  VSR v Přerově,  několik let jako hospodář v ÚR   VSR v Praze. Své hluboké znalosti z  finančnictví dával ve prospěch spolku, radil ostatním. Nabádal k pečlivé  archivaci všech dokumentů, zdůrazňoval důležitost uchování historie VSR pro  budoucnost. Své názory na dění ve VSR publikoval na web stránkách VSR a  obhajoval v diskuzích při každé příležitosti. Byl aktivní i při organizování spolkové činnosti v územní organizaci. Oceňovali jsme jeho charakterové  vlastnosti, zásadovost, čestnost a přátelské vystupování. Je ho odcho dem ztrácí  organizace nenahraditelného člena. Manželce jsme vyjádřili hlubokou  soustrast.
Na přání rodiny proběhne poslední rozloučení v  rodinném kruhu.
   Plk.  v.v. Josef Mrázek
předseda  Územní rady
Vojenského  spolku rehabilitovaných AČR Přerov
Vážení kolegové, s hlubokou lítostí vám sděluji, že nás opustil plk. Ing.  Jiří Rott, dloholetý aktivní člen naší ÚzO Praha 4, 11 a 12. Čest jeho  památce

Čest jeho památce, nezapomeneme.
Výbor ÚzO Praha 4, 11 a 12
Vážení přátelé, s politováním vám sděluji, že naše řady opustil další náš přítel, kamarád, skutečný voják Jiří Culek. Jmenovaný byl dlouholetým členem a revizorem územní organizace VSR Kolín.
Čest jeho památce, nezapomeneme.

Pan Balda - předseda bývalé ÚzO VSR Kolín
Vážené kolegyně, kolegové,
s hlubokým zármutkem vám musím sdělit, ža naše řady opustil vážený přítel a spolubojovník, pan plk. Ing. Josef Křena. Rodině jsem za nás všechny kondoloval. Pan plukovník bude mít vojenský pohřeb se všemi poctami dle přání rodiny.
Petr Mrázek, předseda
Vojenský spolek rehabilitovaných v Plzni Vám oznamuje, že dne 7.2.2019 zemřel  plk.Ing. Jaroslav PISKÁČEK ve věku 93 let.
 
Pražského povstání v roce 1945 se jako člen Skautského oddílu zúčastnil  prováděním zpravodajské a strážní služby.
 
Jako mladý příslušník Sboru národní bezpečnosti se zúčastnil  v r.1947 tzv. akce „B“ na Slovensku, namířené k potírání Banderovců= vojenské skupiny Burlaka.
 
Po absolvování Vysoké válečné školy v Praze, působil jako voják z povolání  mj. v posádkách Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Příbram,  Plzeň  a ve  Stříbře. Tam byl mým vzorem v pracovitosti a dobrým  kamarádem. Jako „Dubčekovce „ jej v roce 1971 propustili z armády. Postupně pracoval u  Staveb a železnic, Zemědělských staveb a od r.1974 do r.1990 na elektro úseku ČSD v Koterově.
 
Po rehabilitaci v r.1990, byl zakládajícím členem Sdružení vojenská Obroda( VSR) v Plzni a dlouholetým zástupcem Západočeského, později Plzeňského kraje v Ústřední Radě  VSR a postupně předseda Územní a Krajské rady. Od  roku  2000 byl  Čestným předsedou  Územní organizace  VSR  v Plzni. Byl i aktivním členem Československé obce legionářské v Plzni.
 
Měl vynikající odborné znalosti vojenské historie, zvláště její novodobé části, s kterou úspěšně seznamoval středoškolskou a vysokoškolskou mládež.
 
Jarouši budeme na Tebe vzpomínat, protože nám budeš velmi chybět.
 
Sestavil a zpracoval  :                                                 plk. Rudolf Patrovský
S hlubokou lítostí oznamuji, že v úterý dne 5. března 2019 ve věku 88 let zemřel náš dlouholetý člen Mělnické ÚzO, Mgr. Jiří Knížák.  Byl to skvělý voják, renesanční člověk - malíř i sportovec. Za nás za všechny  jsem rodině kondoloval.

V roce 2018 naše řady navždy opustili

Dne 1. 12. 2018 zemřel  člen Vojenského spolku rehabilitovaných Brno Mjr. Doc. Ing. Oldřicha Kiliána, CSc. Zde zastável funkci předsedy MěO VSR.
Čest jeho památce.
Výbor ÚzO VSR  Brno
Dne 11. 11. 2018 zemřel  ve věku 90 let člen Vojenského spolku rehabilitovaných  Přerov pan plk. Paul Rausnitz. Jmenovaný jako voják Svobodovy armády po válce  emigroval. Po roce 1989 se vrátil do republiky, stal se majitelem podniku Meopta  Optika Přerov. Byl velký mecenáš našeho spolku.
Čest jeho památce.
Výbor ÚzO VSR  Přerov
Vážené kolegyně a kolegové,  
s hlubokou lítostí a zármutkem vám sděluji, že včera 22. 09. 2018 naše řady opustil náš  skvělý a vynikající kolega, zakládající člen našeho spolku, zasloužilý  funkcionář, člen předsednictva, pan plk. v. v. Ing. Karel Nedvídek.
  Byl to mimořádně pracovitý, zodpovědný a rozvážný člověk, byl jedním z  těch, kteří nás spojovali a dávali našemu úsilí směr a cíl. Jeho znalosti a  rozhled, klidný a poctivý přístup nám budou všem chybět.
  Byl mým nejbližším spolupracovníkem a doufám i přítelem. Velmi si jej  vážím pro jeho otevřenost, a zásadovost.
   Nikdy nezapomeneme.
Petr Mrázek
předseda
V neděli 9. září 2018 zemřel ve věku 83 let plk. v. v. JUDr. Ivo Hrazdílek, dlouholetý  předseda ÚzO VSR Brno, dobrý a obětavý člověk a kamarád. Čest jeho  památce.

                                                                              plk. v. v. doc. Ing. Jaroslav Kalous,
ÚzO VSR Brno
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 11. 4. 2018 nás opustila nadporučík Marie Horáčková, zakládající členka VSR na Praze 1, po sloučení s Prahou 3 v r. 2005 byla členkou Rady ÚzO Praha střed. Organizace v ní ztrácí obětavou poctivou pracovnici. V práci pro VSR pokračovala, i když při tom musela překonávat časté ataky na její zdraví.  Marii Horáčkové děkujeme za dlouhé roky práce pro VSR.
 
                                                     
 
                                                                                       Rada ÚzO VSR Praha 1, 2, 3, 9.
 
S hlubokým politováním vám musím sdělit, že dne 3. dubna ve věku 85 let odešel další skvělý člověk z  našich řad PhDr. Miroslav Pavlík. Dlouholetý funcionář, který se zasloužil o dobrou práci spolku.  Celým svým životem prokázal, že byl skutečný voják a vlastenec.                                                                                            
Čest jeho  památce.
pplk. v. v. Petr Mrázek
 předseda  
S lítostí oznamujeme, že dne 22. února zemřel náš vážený přítel a kolega plk. v. v. Karel Folkert. Zakládající člen VSR a dlouholetý předseda ÚzO VSR v Teplicích a předseda KR VSR  v Ústí nad Labem.
Plk. v.v. PhDr. Karel Daněk, předseda ÚzO Děčín  
Dne 15. února jsme se s lítostí rozloučili s naším kamarádem, členem Úz.O. VSR v Plzni panem plk. v.v. Jaroslavem Zdvihalem.
Byl velmi svědomitým, precizním a pro svůj charakter oblíbeným členem našeho kolektivu.
Pohřeb se konal se všemi vojenskými poctami, s důstojným rozloučením, za účasti vojenské jednotky a řady našich členů.
Jan Kabát – předseda Úz.O. Plzeň
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 9. února 2018 zemřel ve věku 90 let plk. v. v. Bedřich Smolka (narozen 21. ledna 1928). Byl zakládajícím členem VSR v Olomouci, dlouholetým funkcionářem na všech stupních řízení, do posledních chvil pracoval obětavě jako předseda KR VSR a místopředseda Územní rady VSR v Olomouci.Vedl pečlivě veškerou písemnou agendu, vystupoval aktivně na všech členských schůzích, účastnil se společných setkáních pořádaných Magistrátem města k významným společenským událostem.Byl pozorným a milujícím manželem, jeho paní se zú- častnovala jako členka všech akcí pořádaných naší organizací.
Odchodem plk. Bedřicha Smolky utrpěla jeho rodina i naše organizace nenahraditelnou ztrátu.
Poslední rozloučení s drahým zesnulým se koná v obřadní síni krematoria v Olomouci
ve čtvrtek  15.února ve 14. hodin.  
Čest jeho památce!
 plk.MUDr. Bohumil Reml
předseda Územní rady
VSR AČR Olomouc

V roce 2017 naše řady navždy opustili

Se zármutkem Vám oznamujeme, že dne 25.12.2017 ve věku 85 let opustila naše řady dlouholetá a aktivní  členka ÚzO VSR AČR Olomouc paní Zdeňka Ručková.
Čest její památce.
ÚzO VSR AČR Olomouc
Dne 18.12.2017 zemřel po krátké těžké nemoci plk. ing. JAROSLAV CHVÁTIL, zakládající a dlouholetý člen naší organizace. Oporou mu byla celý život jeho manželka, paní Jiřinka Chvátilová, v naší organizaci vykonává od založení ÚzO VSR Olomouc funkci hospodářky. Narodil se 12. 12. 1932, dožil se 85 let.
 
                                  Čest jeho památce  

Za Územní radu VSR Olomouc
                                                                                               plk.MUDr.Bohumil Reml
                                                                                               předseda
Dne 16. listopadu 2017 zemřel po krátké nemoci plk. v.v. Oldřich Řezníček, člen Vojenského spolku rehabilitovaných AČR v Olomouci.
                                                                                                    "Čest jeho památce. "
                                                                                                                                                                  plk. v.v. MUDr. Bohumil Reml
předseda územní rady VSR Olomouc.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, s bolestí v srdci vám sděluji, že dne 30. října 2017 zemřel ve věku 87 let náš člen, kamarád a osobní přítel pan plk. Ing. Radoslav Mlčoch.

Čest jeho památce
 
plk. let. Ing. Zbyněk Čeřovský - předseda VSR.
Dne 11. září 2017. náhle a navždy nás opustil plk. v. v. Alois Basler, člen ÚzR VSR v Blansku. 5. roků vykonával odpovědně funkci předsedy KVD v Blansku, kterou  musel opustit pro zrakové obtíže, ale stále se účastnil všech oslav státních svátků pořádaných v Blansku. Byl to aktivní a obětavý kolega. Rozloučení proběhlo v rodinném kruhu.
                                                                                                  "Čest jeho památce. "
                                                                                                                                                                  Člen VSR z Blanska
pplk. v. v. Karel Kopecký. v.r
Dnes 15.9.2017 jsme se rozloučili s pplk. Bohumilem Láskou, dlouholetým členem VSR Přerov. Jmenovaný sloužil na letišti Přerov od šedesátých let až do propuštění v roce 1970.
Čest jeho památce.
ÚzO Přerov

Dne 30. 07. 2017 zemřel ve věku nedožitých 90 let bývalý dlouholetý funkcionář ÚR VSR a předseda redakční rady zpravodaje,  plk. RNDr. Miloš Ondrák. Dlouho řadu let pracoval jako předseda ÚzO Trutnov. Byl vždy aktivní, výborný přítel. I když se několik let ze zdravotních důvodů aktivně na práci VSR nemohl podílet, je jeho odchod velkou škodou.

                                                                                                 Čest jeho památce      
ÚzO VSR AČR Trutnov
Se zármutkem Vám oznamujeme, že dne 20. 07. 2017 ve věku nedožitých 89 let po dlouhé nemoci zemřel Pplk. Eduard Zirnzák, byl dlouholetým členem ÚzO VSR Trutnov.
Čest jeho památce
ÚzO VSR AČR Trutnov
Se zármutkem Vám oznamujeme smutnou zprávu. Dne 23. 6. 2017 zemřel po dlouhé nemoci plk v. v. Pavel ŠVEC člen ÚzO VSR Trutnov. Byl poslední létající aktivní bojovník - střelec  Il-2, 3. bilp/1smld v SSSR. Aktivní účastník bojové činnosti 3. bilp v Ostravské  operaci. Po válce absolvoval v ČSR pilotní výcvik a stal se později dlouholetým  příslušníkem 1dlp, kde létal až do roku l969, kdy byl z armády propuštěn z  politických důvodů. Dále pracoval v civilním životě nejdéle, jako řidič v Přažské  záchranné službě. Byl dlouholetým aktivním příslušníkem Sdružení  válečných leteckých veteránů "Východ"  a  členem odbočky Svazu letců v  Hradci Králové.
Čest jeho památce
ÚzO VSR AČR Trutnov
Dne 12. 5. 2017 ve věku nedožitých 90. narozenin opustil naše řady dlouholetý a trvale aktivní člen olomoucké ÚzO VSR AČR, plk. Ing. Svatopluk Kiml.
                                                                                                                                                             Čest jeho památce
Plk. MUDr. Bohumil Reml
předseda ÚzO VSR AČR
                                                                                                                           Olomouc
Se zármutkem Vám oznamujeme, že v neděli dne 16. 4. 2017 ve věku nedožitých 86 let zemřel Pkl. Ing. Vladimír Horák, byl dlouholetým členem ÚR VSR kde zastával funkci tajemníka.
"Čest jeho památce"
Se zármutkem Vám oznamujeme, že dne 10. 4. 2017 ve věku nedožitých 84 let náhle zemřel Pkl. Ing. Jan Hrubý, byl dlouholetým členem ÚzO VSR Třebíč kde zastával funkci předsedy.
"Čest jeho památce"
Veigert Jiří místopředseda ÚzO VSR Třebíč
Náhle a navždy nás opustil plk.  v. v. Václav Švec. Člen VSR AČR a KVD v Blansku. Od počátku vzniku SVO r. 1990.  / VSR každoročně se účastnil oslav všech státních svátků pořádaných v Blansku,  ve vojenské uniformě. Po založení KVD v Blansku stal se členem, 4. roky  a odpovědně, vzorně vykonával funkci předsedy KVD. Účasten byl při všech akcí  pořádaných klubem.
V Blansku 25. 3. 2017.
                    Člen VSR pplk. v. v. Karel  Kopecký v. r.
 Dne 16. února 2017 ve věku nedožitých 92 let navždy opustil naše řady aktivní člen územní organizace VSR Kladno kolega plk. v. v. Ing. Jaroslav Eis. Přes svůj vysoký věk se aktivně zúčastňoval spolkového života, na schůzích byl vždy aktivní a pravidelně se zúčastňoval společných akcí, na střeleckých soutěžích dosahoval velmi dobré výsledky.
V době své aktivní služby v armádě sloužil v posádkách Beroun, Rakovník, Milovice a na MNO v Praze. Poté byl z armády protiprávně propuštěn a v roce 1990 rehabilitován.
"Čest jeho památce"
Ivan Osuský
Předseda ÚzO Kladno
Se smutkem Vám musím jménem naší rodiny oznámit, že dne 8. 2. 2017 zemřel náš  tatínek Plk. Prof. Ing. Lubomír Popelínský DrSc.

Čest jeho památce!
ing. Jiří Popelínský
Dne 27. ledna 2017 po těžké nemoci zemřel ve věku 77 let pplk. Milan Pospíšil, člen Brněnské ÚzO. Spolkem rehabilitovaných žil..., stále doufal ve spravedlnost .
Čest jeho poamátce.
Rodina
Před několika dny zemřel náš kolega a kamaráda plk. v. v. Stanislav Šrámek, bývalý předseda klubu VSR Hodonín a člen krajské rady Jihomoravského kraje VSR. Zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 83 roků.
Čest jeho poamátce.
Oldřich Holub
předseda klubu Břeclavska.
Dne 9 ledna 2017 zemřel ve věku nedožitých 85 let. plk. Josef Bräuer, člen VSR Přerov. V sedmdesátých letech sloužil na letišti v Přerově.
Čest jeho poamátce.
Výbor ÚzO Přerov.
Dne 4. ledna 2017 zemřel po krátké těžké nemoci ve věku 85 let plk.KAREL ŠTĚPÁNEK. Byl zakládajícím členem SVO, později VSR v Olomouci, bývalým členem ÚR VSR a dlouholetým předsedou územní rady VSR Olomouc.I po odstoupení z funkcí ze zdravotních důvodů  zůstal trvale aktivním členem se zájmem o činnost a dění ve VSR na místní i celorepublikové úrovni.
Čest jeho památce!
Územní rada VSR Olomouc

V roce 2016 naše řady navždy opustili

 Dne 19. 12. 2016 zemřel člen VSR Olomouc, pan plk.Ladislav ŽID. Dne 27. prosince 2016 ve 13hod. se v Domu svatého Václava účastí a položením květin rozloučíme s dlouholetým členem naší organizace. Předsednictvo Vojenského spolku rehabilitovaných projevuje hlubokou soustrast s úmrtím našeho člena váženého kolegy pana plk. Ladislava Žida.
Čest jeho památce.
ÚzO VSR Olomouc.
Dne 14. prosince 2016 tragicky zemřel pplk. Ladislav Simon. Doprovoďte ho na  poslední cestě tichou vzpomínkou. Za projevenou soustrast Děkujeme!!
 Dne 20. 10. 2016 zemřel po dlouhé a těžké nemoci, ve věku osmdesát pět let, dlouholetý člen VSR Olomouc, pan pplk. v. v. JIŘÍ SMOLÍK.
Čest jeho památce.         
ÚzO VSR Olomouc.
V sobotu dne 13. 8. 2016 zemřel dlouholetý pracovník ÚR VSR plk. Jan LAMPA, který byl také členem ÚzO Příbor a Nový Jičín. Doprovoďte ho na  poslední cestě tichou vzpomínkou. Za projevenou soustrast Děkujeme!!

K úmrtí našeho bývalého předsedy pana plk. Jana LAMPY dovolte, abych  jménem naše Vojenského sdružení rehabilitovaných vojáků Armády české republiky,  vyslovil jeho pozůstalým naší hlubokou a upřímnou soustrast.
Plk.let.v.v. Ing.Zbyněk  Čeřovský
                                                              předseda


Dne 5.8.2016 náhle zemřel plk. Jindřich Bravenec. Byl členem ÚzO Příbor a Nový Jičín. Doprovoďte ho na  poslední cestě tichou vzpomínkou. Za projevenou soustrast Děkujeme!!
Dne 13. června 2016 zemřel plk. v. v. Prof. Ing. Otakar Kurka, CSc., výborný kamarád a dlouholetý člen městské rady VSR v Brně.

Čest jeho památce
Za ÚzO VSR Brno
plk. v. v. doc. Ing. Jaroslav Kalous
31.3.2016 odešel do "Vojenského nebe" náš  kamarád a přítel, hlavně však dobrý  člověk plk. Ing. Václav Doubrava  - čest jeho památce.
Výbor ÚzO VSR Kolín
Dne 13.5. zemřel ve věku 90. let  plk. Drahoslav Kratochvíl člen ÚZO Jihlava.
Čest jejich  památce.                                    
plk. Ing. Jan Hrubý předseda  KR VSR Jihlava
Dne 12. května 2016 ve věku 91 let zemřel náš  dlouholetý vážený kolega, pan plk. Josef Hána.
Čest jeho památce.
Za ÚzO VSR v Chebu plk. Bohumil  Brázda.
V minulých dnech zemřel plk. Miloslav Března roč.1934 z ÚZO Jihlava. Čest jejich  památce.                                          
plk. Ing. Jan Hrubý předseda  KR VSR Jihlava
V minulých dnech zemřel účastník druhé světové války plk. Jan Velík, nositel řádu republiky z ÚZO Žďár nad Sázavou. Čest jejich  památce.                                          
plk. Ing. Jan Hrubý předseda  KR VSR Jihlava
V únoru zemřel člen ÚzO VSR Jihlava pplk. Jindřich Andres a 1. 3. 2016 zemřel  plk. Ing. Eduard Klečka, bývalý člen ÚR VSR  a bývalý předseda KR VSR Vysočina. Oba byli aktivními členy VSR Jihlava. Čest jejich  památce.                                          
plk. Ing. Jan Hrubý předseda  KR VSR Jihlava
Dne 15. února zemřel ve věku 90 let bývalý hospodář a dlouholetý pracovník ÚR VSR plk. Jiří Králík. Doprovoďte ho na  poslední cestě tichou vzpomínkou. Za projevenou soustrast Děkujeme!!
                                                     
                                                                                      
Dne 14.2. zemřel v Náměšti nad Oslavou ve věku 83 roků pplk. Milan Půlpán, vojenský a sportovní pilot, Čest jeho památce.

Jan Hrubý  Třebíč
Dne 4.ledna 2016 nás v nedožitých 90 létech opustil dlouholetý kolega a kamarád plk. Jaroslav SOVA. V krizových létech si zachoval svou čest i přes ztrátu zaměstnání a po založení naší ÚzO VSR se stal jejím platným členem.
Čest jeho památce.
Předseda ÚzO VSR v Ústí n/Labem.
Jaroslav Javůrek

V roce 2015 naše řady navždy opustili

Dne 25.listopadu zemřel ve věku 85 let bývalý předseda a dlouholetý pracovník ÚZ  VSR Vyškov plk. vv. Mgr.František Bartoník. Čest jeho památce
                                                     
                                                                                       Ing.Stanislav Klusal
V měsíci říjnu zemřel člen a bývalý hospodář územní organizace VSR Žďár nad Sázavou plk. Jiří Horák. Čest jeho památce.   

Předseda KR VSR Vysočina  plk. Hrubý  
Dne 13. října 2015 zemřel ve věku 78 let náš kolega a kamarád, dlouholetý člen VSR a předseda ÚzO v Chomutově plk. František SCHWARTZ. Pro kamarády z VSR je velkou ztrátou.
Čest jeho památce.
Krajská rada VSR v Ústí nad Labem
Dne 28.9.2015 zemřel ve věku 88 let plk. Josef Hasinec, výborný kamarád a člověk, který celý svůj život obětoval armádě. Jako neplnoletý mladík, si přidal roky, aby mohl nastoupit do vytvářeného Čs. armádního sboru v Sovětském svazu pod vedením gen. Ludvíka Svobody. Po válce se stal vojákem z povolání a sloužil až do Husákovy normalizace. Za důrazný nesouhlas s okupací států Varšavské smlouvy v čele se SSSR byl z armády propuštěn (Vystoupil v Čs. rozhlase a své prohlášení neodvolal). Je nositelem mnoha vyznamenání.
                                                                                                                                            
Čest jeho památce!
Za ÚzO VSR Teplice
plk.Karel Folkert
Návrat na obsah