ÚzO VSR Brno - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

ÚzO VSR Brno

Akce Úz. org. VSR
Vzpomínka na události 17. listopadu na půdě VSR
Jistě je správné, aby i naše organizace  vzpomenula na události 17. listopadu 1929 a 1989.
Jak vše tehdy probíhalo, není třeba podrobněji popisovat, toto vše udělala media za nás.
Ale já chci připomenout jednu událost z roku 2008, kdy 11 CK VSR 14. října přijala na návrh plk. Ing. R. Mlčocha z ÚzO Zlín na udělení Čestné medaile VSR paní Martě Kubišové. Proč právě Martě Kubišové? Byla to ona, která byla stejně postižena jako my. Návrh byl přijat. Všichni si pamatujeme na okamžik, kdy na schodech ÚV KSČ stála mladá dívenka již tehdy známá, jako zanícená vlastenka. Tehdy pana Dubčeka políbila. Její píseň Modlitba pro Martu (původně součást seriálu Píseň pro Rudolfa III.) se stala při okupaci vojsk Varšavské smlouvy 1968 symbolem národního odporu. I přes veškerou persekuci zůstala celé dvacetiletí normalizace těmto hodnotám věrná. Měli jsme představu, že se zúčastní 11 CK VSR i ona, ale tehdy se omluvila, protože měla právě koncert v Děčíně. Byl před námi problém, jak tuto medaili paní Kubišové předáme. V Brněnských novinách se objevil článek, že legenda populární hudby paní Marta Kubišová dne 16. ledna 2009 otevře divadlo šansonu v Brně. Tehdy jsem okamžitě jednal s ředitelem tohoto divadla a požádal jsem ho o souhlas s předání medaile VSR paní Kubišové, ke kterému došlo dne 19. února  2009. V tento den se na koncertě uskutečnil pořad jen a jen o ní "Já jsem Já". A skutečně to byla událost, do které naše předání padlo jako by bylo ve scénáři. Tento pořad měl dva díly. První končil písní "Modlitba pro Martu“. Po přestávce konferenciér ohlašuje milé překvapení a vítá tři plukovníky. Slovo obdržel  člen Krajské rady plk. Ing. Ladislav Procházka a přednesl několik vět a byl přitom bouřlivě přerušován hlubokým potleskem. Paní Kubišová byla velice překvapená a vtipně do jeho krátké řeči vstupovala. Končil tím, že ji byla udělena medaile VSR za její vlastenectví a aktivní odpor proti režimu. Pak mne a kolegu plk. Stanislava Šrámka vyzval, abychom medaili včetně diplomu předali. Následoval polibek a předání kytice. Sál povstal a bouřlivě dlouho tleskal. Protože se to dělo na Moravě, obdržela nakonec láhev dobrého značkového vína. Když jsme odcházeli, paní Kubišová ukazuje medaili k publiku a i publikum ji opět tleská.
I tato akce přispěla ke zviditelnění naší organizace.
plk. Ing. Vladimír Horák, Brno
Stanovisko ÚzO VSR Brno k probíhajícímu jednání o odškodnění
Vážený kolego,
členové ÚzO VSR Brno se na členské schůzi, konané dne 4. listopadu 2014, podrobněji seznámili se současným stavem řešení našeho odškodnění. Řízením tohoto náročného procesu a jednáním s vedením parlamentních politických stran a hnutí v poslanecké sněmovně a v senátu Parlamentu ČR a s legislativním odborem MO ČR byl v březnu t. r. pověřen plk. Ing. Rudolf Kunzmann, CSc., člen ÚzO VSR Brno.
           
Díky jeho osobnímu zaujetí pro řešení odškodnění, houževnatosti a systematičnosti se podařilo po řadě složitých a časově náročných jednání s poslanci Seďou a Böhnischem a zejména s legislativním odborem MO ČR vypracovat konečnou verzi návrhu zákona o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 bývalých vojáků z povolání a zaměstnanců resortu obrany a o změně některých zákonů. Tento návrh bude po projednání v poslaneckém klubu ČSSD předložen ve formě poslanecké iniciativy Vládě ČR k dalšímu řízení.
           
Členové ÚzO VSR Brno oceňují doposud vynaložené úsilí kolegy Kunzmanna, děkují mu za odvedenou práci a vyslovují své přesvědčení, že pod jeho vedením se podaří dotáhnout naše odškodnění do úspěšného konce, jímž bude schválení uvedeného zákona v obou komorách Parlamentu ČR.
 
V Brně dne 4. listopadu 2014
                                                Plk. JUDr. Ivo Hrazdílek v.r.
                                                                                             předseda MěR VSR Brno
Z činnosti vlastivědné (dříve zájezdové) komise ÚzO VSR Brno v roce 2014.

     V minulých letech rozvíjela zájezdová komise velmi úspěšnou činnost v organizaci autobusových zájezdů do zajímavých míst na Moravě, v Čechách i na Slovensku. Po celou řadu let se každý rok pořádalo 4 až 5 zájezdů na zajímavé památky a lokality.
     Loňská částečná a letošní zásadní změna ve způsobu financování, zajišťování a organizace činnosti územních organizací VSR se strany Ministerstva obrany omezila kromě jiného i možnosti zájezdové komise ÚzO v Brně. Bylo proto rozhodnuto pořádat místo autobusových zájezdů návštěvy pamětihodností a různých akcí v městě Brně a jeho okolí. Komise zájezdová byla přejmenována na komisi vlastivědnou.
     Pro letošní rok vlastivědná komise připravila a již uskutečnila návštěvu brněnského planetária s vynikajícím naučným programem „Cesta za miliardou hvězd“, zhlédnutí stálé expozice v památníku Leoše Janáčka při příležitosti 160. výročí skladatelova narození. V souvislosti s výročím ukončení druhé světové války a pietní vzpomínkou na neblahou úlohu Kounicových kolejí položili členové ÚzO VSR Brno kytici na toto památné místo protinacistického odboje. V té době se uskutečnila i plánovaná návštěva pamětní síně národní kulturní památky Kounicovy koleje.
     Dnešní národní kulturní památka Kounicovy koleje sloužily původně studentům jako studentské koleje až do 17. listopadu 1939. V rámci uzavření vysokých škol a represí sem vtrhlo Gestapo a SS, 173 studentů bylo odvezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen, zbývajících 500 obyvatel kolejí muselo urychleně odejít. Počátkem roku 1940 připadla „Kouničkám“ smutná úloha, staly se policejní věznicí řídící úřadovny brněnského gestapa. Během 5 let existence (4. 1. 1945 -  19. 4. 1945) věznicí prošlo více než 35 000 vězňů, převážně odbojářů, ale i válečných zajatců ze Sovětského svazu, Velké Británie, Spojených států a dokonce 2 letci z Austrálie. Pro většinu z nich byly Kounicovy koleje jen přestupní stanicí na cestě do koncentračních táborů, věznic či na popraviště. Uvnitř budovy je pamětní síň, která se používá k přednáškám a jiným vzdělávacím účelům (viz foto). Síni vévodí česká vlajka a nápis zlatým písmem „Skutečnou svobodu nelze nikomu darovat, skutečná svoboda musí být vybojována“. V řadě vitrín a nástěnných panelů nalezneme mnohé zajímavé dokumenty a předměty - korespondence, motáky, originální oděv z koncentračního tábora, fotografie, mapky, odznaky a insignie gestapa, dopisy na rozloučenou vězňů odsouzených k popravám, karty, které si vězni vyrobili sami a jiné předměty a dokumenty připomínající tu dobu.
     Pro další období tohoto roku komise dále připravuje celodenní výlet lodí po brněnské přehradě spojený s prohlídkou hradu Veveří, návštěvu hradu Špilberku spojenou se zhlédnutím výstavy k 100. výročí začátku první světové války s názvem „Velká válka aneb začalo to v Sarajevu“, návštěvu Technického muzea města Brna s expozicí „Zbraňové systémy druhé světové války“ a Moravského zemského muzea s výstavou „Domov za velké války“. Poslední plánovanou akcí tohoto roku je cesta sklepním labyrintem pod brněnským Zelným trhem na téma „Podzemní království Brna“.
     Po zhodnocení úspěšnosti a návštěvnosti akcí pořádaných vlastivědnou komisí v roce 2014 se rada ÚzO VSR Brno rozhodne, zda budeme podobným způsobem pokračovat i dalším roce.

plk. Ing. Miroslav Jeníček, CSc.
plk. prof. Ing. Otakar Kurka, CSc.
plk. Ing. Ludvík Drholec


Dvacátý čtvrtý ročník Kursu třetího věku skončil

   V pondělí 27. května 2014 byl v klubu Univerzity obrany zakončen již 24. ročník Kursu 3. věku (K3V) předáním diplomů o jeho absolvování 44 účastníkům ze 47 přihlášených, kteří splnili základní povinnost být přítomen minimálně 70 % přednášek. Diplomy předávali proděkan Fakulty ekonomiky a managementu pro vnější vztahy mjr. Ing. Jan Drozd a vedoucí katedry celoživotního vzdělávání Ing. Pavel Zůna, Ph.D., MSS.
Po předání diplomů přednesl Ing. arch. Jan Kruml ze sdružení Obnova venkova přednášku na téma „Architektonické skvosty", ve které se zaměřil na vývoj venkovské architektury na jihomoravské vesnici. V ní představil fotografie skutečných skvostů venkovské výstavby, ale též „skvostů" tzv. „podnikatelského baroka".
Právě skončený akademický rok započal tradičně v polovině října loňského roku a bylo v něm předneseno následujících 14 přednášek se zaměřením nejen na vojensko - odborná témata, ale i na témata, týkající se vojenské historie, národního hospodářství, sociálních otázek a zdraví a životního stylu starší generace. Zde je jejich seznam:

 • Nová útočná puška vz. 805 BREN s praktickou ukázkou.

 • Výzkum a vývoj bojových prostředků, stav zbrojního průmyslu v ČR.

 • Ohrožení bezpečnosti dopravy malými laserovými zdroji.

 • Současný kariérní řád AČR a jeho srovnání s minulostí.

 • Postavení vojenských důchodců, kluby vojenských důchodců a jejich perspektiva.

 • Československá armáda v roce 1938 v souvislosti s rozbitím 1. republiky.

 • Vznik a působení Československé obce legionářské v zahraničí po únoru 1948.

 • Historie účasti ČSLA a AČR v mezinárodních operacích.

 • Podnikání v ČR stav, struktura, tendence.

 • Tržní ekonomika v podmínkách ČR.

 • Sociální reforma v ČR obsah, reálná struktura.

 • Prevence nemocí středního a staršího věku.

 • Psychologie zdraví a nemoci.

 • Základní principy sebeléčby - volně prodejná léčiva a doplňky stravy.


   Přednášejícími byli především pedagogové ze všech tří fakult Univerzity obrany, dále pracovník z OVV MO, pracovník z VTÚO Brno a člen naší ÚzO VSR. Svými zajímavě pojatými přednáškami přispěli k prohloubení znalostí o problémech, které obecně nejsou veřejně dostupné a které stále zajímají posluchače - bývalé vojáky z povolání a občanské zaměstnance vojenské správy i další posluchače z řad veřejnosti.
Jsme přesvědčeni, že i jubilejní 25. ročník kursu bude stejně zajímavý a přinese přihlášeným účastníkům pocit z dobře a účelně stráveného času. Jako ÚzO VSR, která dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou obrany na pořádání K3V, uděláme pro to vše, co je v našich silách a možnostech.

Plk. v. v. doc. Ing. Jaroslav Kalous, CSc.,
místopředseda MěR VSR Brno


Jak nám ten čas letí.

Delegace zástupců Krajské rady VSR Jižní Morava a ÚzO (Městské) Brno se účastnila na pozvání rektora - velitele Univerzity obrany ceremoniálu, slavnostního vyřazení nových absolventů Univerzity obrany dne 26. července 2013.
Ceremoniál slavnostního vyřazení absolventů, je vnímán studenty, jako jeden z mezníků v jejich služební kariéře.  Slavnostního vyřazení se zúčastnila náměstkyně ministra obrany, náčelník generálního štábu, zástupci senátu, parlamentu, kraje, města a společenských organizací, se kterými Univerzita úzce spolupracuje.
Při této příležitosti zástupci VSR vzpomínali na podobné ceremoniály ze svých mladých let, před 60 lety. Vzpomínali jsme na generála Zuzku, zástupce velitele tehdejší vysoké školy. Toto byla osobnost, která dokázala za dvacet minut vyřešit náročná rozhodnutí, která by druhý řešit nejméně celý den. Na jeho poradě mohl každý vystoupit k danému problému jen jedenkrát a to maximálně pět minut. Uvedu jeden příklad. Budoval se letní tábor ve vojanském prostoru pro výuku studentů v přírodě. Na jedné poradě navrhl jeden účastník, že doporučuje v tomto táboře vybudovat malou přehradu, která by složila jako koupaliště a vedle asi 20 chatiček pro ubytování. Vystoupil druhý účastník a řekl, přehradu nedoporučuji, protože jsou zde špatné geologické podmínky. Třetí řekl, přehradu nedoporučuji a uvedl další důvod. Načež generál Zuzka okamžitě prohlásil, přehrada nebude. Nebylo odvolání.
Ještě jeden příklad. V těch letech bylo vyřazení absolventů v únoru. Konala se na stadionu dnes Kounicova ulice. Připravil jsem stadion jako šachovnici (bílá a černá), přesně značky kde kdo bude stát. Ale v noci napadl sníh. Okamžitě se započalo s odklizením sněhu. Kousek se utlačí ručním hrablem. V jeden okamžik přišel velitel pluku plk. Drong, odstavil mě a začal velet. Vojáci stačili odtlačit ještě asi 50 cm a dost. V tom přichází generál Zuzka, já se mu hlásím a on položil otázku, bude vše řádně připraveno do zahájení ceremoniálu? Já stačil odpovědět, ano, ale musí plk. Drong odejít. Zavolal ho a on opustil stadion a vše se stihlo za pomocí technika připravit.
Vzpomínali jsme na další legendy, jako byl plk. Urban, pplk. Bečka, pplk. Týnský a pplk. Úlehla. Opět uvedu jeden příklad. Onemocněl pplk. Týnský a naráz nastal problém, kdo bude mávat praporkem na "hurá". Generál Zuzka položil otázku k pplk. Bečkovi - kdo bude tedy mávat. Pplk. Bečka odpověděl por. Horák. Generál řekl to ne, to je místo pro pplk. Ale zkusíme to a pak jsem se toho nezbavil až odchodem. Mával jsem na střechách tribun, na střechách činžovních domů a pod… S pplk. Bečkou jsem zažil celou řadu příjemných zážitků, ale to by byl román. Na tyto osobnosti se nedá zapomenout, čest jejich památce.

Plk.  Horák, předseda Krajské rady VSR J. Morava


Aktualita

Dne 26.června 2013 se zástupci KR VSR Jižní Morava a ÚzO Brno účastnili nástupu Univerzity obrany ke "Dni ozbrojených sil." Při této příležitosti zástupci organizace blahopřáli k povýšení do hodnosti generálmjora rektoru UO. Zástupci VSR byli vřele přijati a obdrželi poděkování za účast na tomto nástupu.

plk.Ing.Vladimír Horák

23. ročník Kursu 3. věku skončil

V pondělí 20. května 2013 byl zakončen již 23. ročník Kursu 3. věku (K3V) předáním Diplomů o absolvování kursu 44 účastníkům z 46 přihlášených, kteří splnili základní povinnost být přítomen minimálně 70 % přednášek. Diplomy předávali Ing. Pavel Zůna, MSS, Ph.D., vedoucí katedry celoživotního vzdělávání a pplk. Ing. Jaroslav Průcha, CSc. Po předání diplomů přednesl člen naší územní organizace prof. Ing. Lubomír Popelínský, DrSc., emeritní profesor Univerzity obrany, přednášku na téma „Zkoušení malorážových zbraní“.
Letošní akademický rok započal až v lednu 2013. Příčinou byla vážná havárie v Klubu Univerzity obrany na podzim 2012 a následné odstraňování jejích následků. Přesto se městské radě VSR v Brně podařilo ve spolupráci s katedrou celoživotního vzdělávání Univerzity obrany uskutečnit následujících 10 velice zajímavých přednášek jednak z oblasti vojensko-technické a bezpečnostní a jednak z oblasti zdraví a životního stylu starší generace. Zde je jejich seznam:

 • Moderní systémy radiotechnického zabezpečení létání.

 • Soudobé radarové a průzkumné systémy v AČR.

 • Nejmodernější prostředky dělostřelecké palebné podpory.

 • Zkoušení malorážových zbraní.

 • Internet a informace.

 • Kriminální práce a postupy České policie při odhalování trestné činnosti.

 • Funkční změny organismu ve vyšším věku.

 • Zásady správného používání léčivých přípravků, zákonitosti vztahu „lék pacient“.

 • Starší věk a sport.

 • Vztahy mezi generacemi a jejich odraz v duševní sféře člověka.


Přednášejícími byli pedagogové ze všech fakult Univerzity obrany, tedy z fakulty ekonomiky a managementu, z fakulty vojenských technologií a z fakulty vojenského zdravotnictví.. Svými zajímavě pojatými přednáškami přispěli nemalou měrou k prohloubení znalostí o problémech, které jsou pro frekventanty K3V
bývalé příslušníky resortu obrany i další zájemce z řad veřejnosti významným příspěvkem k obohacení jejich znalostí. Jsme přesvědčeni, že i příští ročník kursu bude stejně zajímavý a přinese přihlášeným účastníkům pocit z dobře a účelně stráveného času. Uděláme pro to vše, co je v našich silách.

Plk. doc. Ing. Jaroslav Kalous, CSc.,
člen MěR VSR Brno

Aktualita ÚzO Brno

Dne 26.5.2013 uctili památku padlých vojáků RA na Ústředním hřibotově v Brně i členové Vojenského sdružení rehabilitovaných.

Dne 8.5.2013 na pozvání primátora města Brna uctila památku za padlé vojáky u příležitosti 68.výročí ukončení II. světové války delegace VSR v areálu Kounicových kolejí.


Dne 8.5.2013 se na pozvání hejtmana Jihomoravského kraje účastnila delegace VSR na pietním aktu. který se uskutečnil při příležitosti 68.výročí ukončení II. světové války u pomníku Rudé armády v Brně - Nový Lískovec.Vladimír Horák

Blahopřání

Dne 3. května 2013 se dožívá významného životního jubilea 90 let věku Ing. Zdeněk Holub, CSc., bývalý dlouholetý a svědomitý funkcionář ústřední rady a ústřední revizní komise VSR. V současné době je po několik funkčních období členem Městské rady VSR Brno. Přejeme mu do dalších let mnoho zdraví, spokojenosti a pohody.


Městská rada VSR Brno


Kurz 3. věku - součást celoživotního vzdělávání

V současné době je jedním z témat, o kterých se stále více hovoří, celoživotní vzdělávání. Městská rada Vojenského sdružení rehabilitovaných v Brně organizuje již 19 let pravidelný cyklus přednášek pro vojenské důchodce, původně pod názvem Univerzita 3. věku. Při jejich organizaci jsme vycházeli ze zájmů samotných seniorů a zejména z možností využít osobní styky našich členů na bývalé Vojenské akademii v Brně, kde jsme přesvědčovali a získávali přednášející. Vedle toho jsme získávali přednášející prostřednictvím osobních kontaktů v civilních institucích a na brněnských civilních vysokých školách. Přes řadu obtíží se dařilo udržet kvalitu přednášek i zájem seniorů o toto vzdělávání. Pochopení jsme měli i u pracovníků Klubu Vojenské akademie, kteří zajišťovali místnosti a potřebnou audiovizuální techniku.

Vznikem Univerzity obrany se nám ze strany jejího vedení dostalo ještě větší podpory při zajišťování přednášejících. Význačná změna ovšem nastala v roce 2007, kdy se Univerzita obrany zásluhou svého rektora-velitele brig. gen. Ing. Rudolfa Urbana, CSc. připojila k brněnským vysokým školám, které organizují své univerzity 3. věku a významnou měrou se podílí na vzdělávání vojenských seniorů. Mezi Univerzitou obrany a MěR VSR Brno došlo k dohodě o vzájemné spolupráci při organizování tohoto vzdělávání. Specifika armády a vojenských důchodců vedla k přejmenování Univerzity 3. věku na Kurz 3. věku. Jde o každoroční dvousemestrální cyklus přednášek, které se konají dvakrát měsíčně v Klubu Univerzity obrany, účastníci na konci každého ročníku dostávají osvědčení o jeho absolvování (viz fotografie z předávání diplomů na závěr akademického roku 2008/2009 prorektorem UO plk. Ing. Jaroslavem Průchou). Témata přednášek jsou z 90% věnována vojenské problematice, přičemž lektory zajišťuje Univerzita obrany z řad vysokoškolských učitelů jednotlivých kateder, zbytek pokrýváme prostřednictvím civilních přednášejících přes orgány místní státní správy. Pro ilustraci uvedu seznam témat pro zimní semestr akademického roku 2009/2010:

   * Plnění úkolů v probíhajících misích AČR.
   * Historie zapojení AČR do mírových misí OSN, NATO a EU. Úloha Sdružení válečných veteránů ČR v uspokojování zdravotních, sociálních a kulturních potřeb účastníků mírových misí.
   * Kkušenosti z mise EU v Čadu.
   * Ekonomické aspekty zahraničních misí AČR.
   * Poznatky a zkušenosti zpravodajského důstojníka z mise ISAF kontingentů PRT Logar v Afganistánu.
   * Strategie rozvoje Jihomoravského kraje.
   * Globální polohový systém.
   * Současný nacionalismus a xenofobie.


Průměrná účast na přednáškách se pohybuje mezi 30 až 40 posluchači. Účastníci kurzu především z řad členů VSR a jejich rodinných příslušníků, ale i ze Svazu letců a z brněnských klubů vojenských důchodců projevují živý zájem o současný život v AČR, o činnost našich vojáků v zahraničních misích a pod. Z jejich diskuse na přednáškách je patrná jejich sounáležitost s naší armádou, i když sami svůj život prožili v jiných podmínkách než má současná profesionální AČR. I přes vysoký věk stále cítí odpovědnost za obranu a bezpečnost ČR a tyto hodnoty jim nejsou lhostejné.

Plk. doc.Ing. Jaroslav Kalous, CSc.

Návrat na obsah