ÚzO VSR Přerov - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

ÚzO VSR Přerov

Akce Úz. org. VSR
Informace z ÚzO
ÚzO Přerov uskutečnila na své členské schůzi dne 16.5.2018  volby do předsednictva ÚR a do komisí. Při účasti 21 členů volby proběhly  úspěšně.
Jiří Klíma
Udělení čestného občanství města
Vydařený zájezd do Oderského regionu.
Jednou z jedenácti akcí, které Vojenské sdružení rehabilitovaných nabídlo svým členůmv I. pololetí 2015, bylo zorganizování tematického zájezdu do Oderského regionu, který seuskutečnil 17 června.
    Navštívili jsme muzeum klobouků v Novém Jičíně, poté zámek v Kuníně a v odpoledních hodinách muzeum vojenské historie v Suchdolu nad Odrou. Zatím co z návštěvy muzea klobouků byly především nadšeny ženy, které si měly možnost na sobě odzkoušet klobouky, které se nosily i v 17. století, z exponátů v zámku v Kuníně byla spokojena jak skupina žen, tak i mužů, ale to, co zaujalo, především mužskou část zájezdu v muzeu historie v Kuníně stálo za to.
    Myšlenkou vzniku muzea se začal od roku 1990 zabývat Klub přátel, kterému se podařilo vznik muzea prosadit a v roce 1997 došlo k jeho slavnostnímu otevření. První část muzea je věnována informacím a nálezům z období pravěku a prvnímu osídlování regionu a pokračuje středověkem, výstavbou železnice, rozvojem průmyslu a historií městyse do roku 1945, druhá část je věnována westernovému ježdění a historii Československého Pony expresu. Třetí část muzea připomíná období I. světové války a její oběti, Čs. legie a vznik ČSR, nástup fašismu, německou okupaci, období II. světové války a osvobozovací boje regionu, přičemž jsou připomenuti občané Suchdolu, kteří bojovali a umírali v řadách 1. čs. armádního sboru a RAF. Ojedinělou a velmi poutavou formou je připomínána letecká část expozice, věnovaná leteckým bojům nad Severní Moravou a Slezskem a především největší letecká bitva nad tehdejším protektorátem ze dne 17. 12. 1944. A v této části muzea jsme se seznámili i s množstvím dokumentů, které se vztahují k nebo jasněným případům leteckých havárií a katastrof nad územím celé Severní Moravy a kdy díky členům vojenské historie, kteří se zabývají vyhledáváním míst dopadu sestřelených letadel a jejich posádek se podařilo několik těchto katastrof, spojených především s leteckými souboji objasnit.
    Závěrečná část tohoto vydařeného zájezdu byla věnována vzpomínce na ukončení II. světové války, vzpomínce, která nám připomněla hromadnou vraždu devatenácti nevinných občanů která je známá jako Zákřovská tragédie. Položením květin u mohyly v Zákřově jsme uctili je –
jich památku.
   Poděkování třiceti spokojených účastníků zájezdu patří řidiči autobusu panu Marceli Smrčkovi, který obětavě splnil všechny požadavky organizátorů zájezdu.
                                                                                                            Josef Mrázek
                                                                                                       předseda VSR Přerov   
Pietní vzpomínka v Přerově.
V pátek 19. června 2015 se členové ÚzO VSR Přerov zúčastnili na přerovském hřbitově
pietní vzpomínky na události z roku 1945, na které se vzpomínalo na hromadnou popravu
267 nevinných lidí. Z těchto 267 popravených bylo 120 žen, 74 dětí a zbytek tvořili muži. Popravení byli převážně občané z řad slovenských karpatských Němců, kteří se vraceli vlakem domů na Slovensko po skončení II. světové války, v průběhu které byli totálně nasazeni na práce v hitlerovském Německu.
     Vlak byl v průběhu dne 18. června 1945 odstaven na přerovském přednádraží nedaleko obce Lověšice a v jeho blízkosti se nacházel i vlak vojáků 17. pěšího pluku z Petržalky, kteří se rovněž vraceli na Slovensko. Vojáci tohoto pěšího pluku přinutili karpatské Němce vystoupit z vlaku a ve čtyřstupu je vedli po polní cestě na nedaleké návrší zvané Švédské šance, kde je v nočních hodinách postupně ranou do týla zastřelili a pochovali do již předem připraveného hrobu, který vykopali lověšičtí muži.
     Motivem popravy byl především akt protiněmecké nenávisti po skončení II. světové války,
ale také možnost získat určité cennosti a majetek popravených.
     V roce 1947 byly ostatky popravených exhumovány, muži pohřbeni na přerovském hřbitově, ženy a děti v olomouckém krematoriu spáleny, jejich popel uložen do dvou zinkových beden a ty byly uloženy do hrobu na hřbitově v Olomouci-Neředíně.
      Na místě popravených na Švédských šancích je umístěn památník, který popravu připomíná a na přerovském hřbitově je dřevěný kříž a sokl hrobu v černé žule.
      Pietní vzpomínky na přerovském hřbitově byli přítomni pozůstalí ze Slovenska po obětech
popravy, představitelé a občané města Přerova.
      Pietní vzpomínka byla ukončena shromážděním v přerovském Městském domě.
 
                                                                                       Zpracoval Josef Mrázek.
Exkurze v podniku MEOPTA – OPTIKA s.r.o. v Přerově.
Územní organizace VSR Přerov má několikaleté dobré zkušenosti ze spolupráce se společností MEOPTA – OPTIKA s.r.o. Tato spolupráce je založena především na vzájemné důvěře při organizování akcí, které napomáhají k oboustrannému poznávání členů naší organizace na jedné straně a především vedoucích pracovníků společnosti MEOPTA na straně druhé.
      Jednou z takovýchto akcí bylo zorganizování besedy dne 25.2.2015 s generálním ředitelem p Ing. Vítězslavem Moťkou, po které následovala exkurze v části areálu, kde je prováděna strojní výroba.
     Připravená přednášková místnost nás uvítala logem podniku – „Lepší pohled na svět“ a v úvodním slovu nás generální ředitel seznámil s historií MEOPTY od jejího založení v roce 1933, kdy jejím hlavním výrobním produktem byla výroba fotografických, zvětšovacích a později i promítacích přístrojů.
      Po II. světové válce, zvláště pak po roce 1950 se výroba přeorientovala na vojenskou výrobu, která postupně narostla až na neuvěřitelných 92% z celkové kapacity.
       Po roce 1990 však byla vojenská výroba postupně rušena a z MEOPTY, která zaměstnávala kolem 2.000 pracovníků, se stala pomalu se potápějící loď a počet pracovníků klesl na 300.
         V této, pro MEOPTU nepříliš dobré době, přichází do Přerova Čechoameričan a bývalý zahraniční voják Svobodovy armády, který prošel z Buzuluku až do Prahy, p. Paul Rausnitz, navštěvuje MEOPTU a odkupuje od zadlužené mateřské společnosti dceřinu společnost MEOPTA – OPTIKA a.s. Postupně investuje do nových technologií, rozšiřuje obchodní a výrobní kapacity a nastává nová éra MEOPTY, ze které se stává největší zaměstnavatel v regionu s počtem zaměstnanců 2.500. Pan Paul Rausnitz jako bývalý zahraniční voják, je rovněž členem naší Územní organizace VSR Přerov.
        MEOPTA má vlastní vývojové centrum a realizuje kompletní proces od prvotní myšlenkyaž k seriové výrobě.
Po tomto úvodním, jednohodinovém a velmi zajímavém slovu následovalo předvedení Výrobků, které se v MEOPTĚ vyrábí, až po ukázku optické techniky, které využívá naše česká biatlonová reprezentace a od roku 2014 i reprezentace Norska.
        A pak jsme již pod vedením pí Hany Filipové vstoupili do areálu podniku a měli možnost shlédnout tu část podniku, kde se zabezpečuje na špičkových, světových obráběcích strojích výroba strojních komponentů, které jsou základní součástí světově uznávaných binokulárů Meostar B1, Meopro HD, dalekohledů různých velikostí a puškohledů pro myslivce.
       Celá návštěva podniku MEOPTA – OPTIKA s.r.o., trvající bezmála 4 hodiny, byla pro 20 členů naší přerovské organizace VSR nevšedním zážitkem a poznáním, že v Přerově je vybudována jedna z nejmodernějších a největších optických firem v Evropě.
         Těšíme se již na září, kdy máme domluvenu další exkurzi, která bude zaměřena na
návštěvu výrobních prostor, vyrábějících optické součásti pro světoznámé výrobky firmy MEOPTA – OPTIKA s.r.o.
          
                                                                      Předseda ÚzO VSR Přerov Josef Mrázek
Stanovisko ÚzO Přerov k současné situaci ve VSR

Stanoviska ÚzO Přerov k současné situaci ve VSR. Čtěte zde.


Ocenění jubilanta.

     Letos 9. března roku se dožil člen Územní organizace VSR Přerov pan plk. Paul Rausnitz 85 let. V tento den se uskutečnilo v prostorách Arcibiskupského paláce v Olomouci slavnostní setkání u příležitosti tohoto jubilea za účasti 170 pozvaných hostů.
   Mezi těmito pozvanými hosty byl přítomen předseda senátu Parlamentu ČR pan Milan Štěch, náměstek ministra obrany ČR pan Ing. Michael Hrbata, senátor a primátor města Přerova pan Ing. Jiří Lajtoch, představitelé a vedoucí pracovníci podniku MEOPTA-OPTIKA s.r.o., vedeni generálním ředitelem Ing. Vítězslavem Moťkou, byli přítomni bývalí i současní pracovníci MEOPTY, kteří se zasloužili o dobré jméno svého podniku, a osobní pozvání přijali též 3 členové Územní organizace VSR Přerov.
  Slavnostní setkání bylo zahájeno hodinovým vystoupením orchestru Moravské filharmonie Olomouc a poté následovala blahopřání přítomných hostů. Předseda senátu Parlamentu ČR pan Milan Štěch předal jubilantovi stříbrnou pamětní medaili za zásluhy o kulturu a podnikání, náměstek ministra obrany ČR pan Michael Hrbata předal plaketu MO ČR za péči o vojenské hroby a jubilant vyjádřil velké potěšení z dárku, který mu předali členové Územní organizace VSR Přerov.
    Přítomní hosté se dověděli o životních osudech jubilanta, které začínaly odchodem celé rodiny z Československa v roce 1939, následně účastí při tvorbě vojenské jednotky v Buzuluku a o konci druhé světové války, kterou jubilant zakončil ve funkci spojky a řidiče.
    Již v roce 1946 byla rodina Rausnitzových vystavena politickým tlakům a represím, a proto otec rozhodl k nedobrovolnému ilegálnímu odchodu rodiny z ČSR do zahraničí. Azyl rodina obdržela ve Spojených státech amerických, kde od počátku tvrdě pracovala a získávala pověst dobrých hospodářů.
    V 90. letech minulého století bývalý státní podnik MEOPTA pomalu ale jistě ztrácel na výkonnosti i na zakázkách a dostával se do nezáviděníhodné situace. V této době, kdy MEOPTA již zaměstnávala pouze cca 600 zaměstnanců, pan Paul Rausnitz z vlastních vydělaných peněz podnik koupil a začal proces znovuvytvoření podniku, který v současné době snese měřítko konkurenceschopnosti v rámci celé Evropy a zaměstnává kolem 2.500 pracovníků.
     V rámci slavnostního setkání byli přerovští členové VSR přijati předsedou senátu Parlamentu ČR panem Milanem Štěchem a strávili s ním velmi přátelský rozhovor, dále se uskutečnilo i setkání s náměstkem ministra obrany ČR panem Michaelem Hrbatou, který přislíbil zprostředkovat přijetí předsednictva Ústřední rady VSR u pana ministra obrany ČR.
     Pro nás, tři členy VSR, zůstanou vzpomínky na prostory Arcibiskupského paláce, které se staly svědkem neobyčejných setkání a oslav při příležitosti jubilea člena naší Územní organizace

Zpracoval předseda ÚzO Přerov plk. Josef Mrázek

I důchodci sportují


..........Stává se již tradicí, že důchodci z Vojenského sdružení rehabilitovaných a Svazu letců odbočky generála Janouška z Přerova organizují turnaj ve stolním tenisu. Tento turnaj organizátoři pořádají u příležitosti 28. října, tedy vzniku samostatné Československé republiky a v letošním roce to byl již pátý ročník. Turnaj je zpřístupněn jedině kategorii důchodců a zúčastňuje se ho pravidelně 7 – 8  tříčlenných družstev.
..........Za úspěšnou realizaci turnaje organizátoři děkují především členu VSR Přerov panu plk. Paulu Rausnitzovi, který pro družstvo i jednotlivce zajišťuje medaile a hodnotné ceny  a Magistrátu města Přerova, jehož prostřednictvím je na turnaj zajištěna hala stolního tenisu na Petřivalského ulici.
..........Organizátoři turnaje jsou přesvědčeni, že tento turnaj naplňuje poslání sportu v pomoci a sbližování důchodců, protože se ho zúčastňují družstva z Přerova, Hranic, Troubek a Velké Bystřice a je dokladem, že tento krásný sport se dá  provozovat na dobré úrovni vždém věku.


Výsledky 5. ročníku:

Družstva:
..........1. místo družstvo Hranice senioři                    
..........2. místo družstvo Klub důchodců Velká Bystřice          
..........3. místo družstvo KVD Vojenské sdružení Přerov                    
..........4. místo družstvo KVD Svazu letců Přerov
Jednotlivci:
..........1. místo Otta  Klos  KVD Hranice
..........2. místo Ladislav Sohr  Senioři Hranice                 
..........3. místo Miroslav Mlčoch KVD Svazu letců Přerov
Na dalších místech se umístili:

..........Kovář Karel, Zedník Petr, Kohout Jaroslav a dalších 15 účastníků turnaje. Nejstaršímu
..........účastníku turnaje bylo 79 roků.


90. výročí založení Československé obce legionářské v Přerově

Dne 26.5.2011 byla na zámku v Přerově otevřena u příležitosti 90. výročí založení ČOL  výstava Československá obec legionářská – minulost a přítomnost. Členové našeho Vojenského sdružení rehabilitovaných se zúčastnili vernisáže, na které obdržel jejich člen – plk. Ing. Milan Svoboda –čestné uznání za činnost a propagaci této organizace. Na snímcích jsou uvedeny některé podrobnosti této akce.  

Jiří Klíma Přerov

Májové oslavy Dne vítězství - Přerov 2011

Májové oslavy Dne vítězství, zakončené pietní vzpomínkou.      
........Tak jako každoročně, tak i v letošním roce si členové Vojenského sdružení rehabilitovaných připomněli v rámci oslav ukončení II. světové války, války, která skončila před 66 lety poražením hitlerovského Německa spojeneckými sovětskými, americkými, anglickými a francouzskými vojsky, za přispění i našich československých vojáků na všech frontách.
........V předvečer státního svátku položili členové VSR kytici k pomníku před bývalými „Želatovskými kasárnami“, pomníku, který byl obnoven v roce 2004 Vojenským sdružením rehabilitovaných Přerov.   
........V den  oslav Dne vítězství se členové sdružení zúčastnili vzpomínky u pomníku padlých letců na ulici Gen. Janouška a u pomníku rudoarmějce na Želatovské ulici.
........Na pozvání člena Vojenského sdružení rehabilitovaných Přerov pana plk. Paula Rausnitze se zástupci VSR zúčastnili dne 9.5.2011 pietní vzpomínky před podnikem MEOPTA a.s. u pomníku, který připomíná jména 17 ti zaměstnanců podniku, kteří položili své životy v nacistických žalářích a táborech v průběhu II. světové války.
........Pietní vzpomínka byla zakončena  panem plk. Rausnitzem, který v krátkém, ale velmi působivém projevu vzpomněl vlastní osudy, které prožil jako voják v průběhu II. světové války, připomněl, abychom si stále uvědomovali, že máme možnost žít svobodně v naší České republice a nezapomínat, jak je krásné žít v pokoji a míru, který popřál všem lidem.


                                                                              plk. v zál. Josef Mrázek
                                                                                předseda VSR Přerov

Zájezd do Prostějova a lázní Slatinice

Začali jsme výletem.    

Tak jako v munulých letech, tak i v roce 2011 má Klub vojenských důchodců při Vojenském sdružení rehabilitovaných Přerov zpracovaný plán činnosti, ve kterém pamatuje Rada klubu na pestrost programů pro své členy. Jsou to akce, které vychází z  fyzických možností členů klubu, protože jejich průměrný věk je 78 roků, dále z jejich zájmu o kulturu, o sportovní vyžití a velký zájem je o poznávací zájezdy a turistické výlety.    


Pomineme-li již tři návštěvy kulturních představení v přerovském Městském domě, pak první větší akcí byl poznávací zájezd do Prostějova a lázní Slatinice, který se uskutečnil na zelený čtvrtek 21. 4. 2011.      

V Prostějově jsme navštívili výrobnu Grannette Starorežná, kde jsme obdivovali kromě moderních výrobních linek i kus historie podniku, založeného již v 16. století, kde výroba mnohými konzumenty oblíbených nápojů přetrvává bez přerušení až dodnes.     


Návštěvu Slatinic jsme zahájili obědem v penzionu Na Figleně a po obědě jsme si prohlédli malé, ale velmi upravené lázeňské prostory, ve kterých jsou léčeny především pooperační neduhy pohybového ústrojí. Byli jsme i překvapeni úpravou a čistotou samotných Slatinic.     


Vámci zájezdu jsme uskutečnili i vzpomínkovou pietní akce u pomníku tragické letecké události příslušníků 23. Vrtulníkové základny Přerov, kteří  zahynuli  před třinácti roky na svazích Malého Kosíře nedaleko Slatinic při návratu zé zahraniční akce. Položením kytice karafiátů jsme si připomněli složitost a náročnost leteckého výcviku.   

Zájezdu se zúčastnilo včetně manželek 39 spokojených vojenských důchodců sřáním, aby Rada klubu opět zorganizovala podobnou akci.            Předseda KVD-VSR Přerov
                                                                                                            plk. vál. Josef Mrázek

Plán činnosti ÚzO na rok 2010

Plán a organizace činnosti
Územní organizace VSR a KVD – R Přerov v I. pololetí 2011

Pro stažení nebo otevření plánu ve formátu PDF klikni zde.


Členové Územní rady VSR Přerov dořešili s členem přerovského sdružení plk. v.v. Paulem Rausnitzem, majitelem podniku MEOPTA-OPTIKA program na rok 2011
U příležitost životního jubilea - klikni na obrázek
Vojenské sdružení rehabilitovaných Přerov – výpis ze zprávy o činnosti za rok 2008.

Vojenské sdružení rehabilitovaných Přerov hodnotilo svoji činnost.

Na výroční členské schůzi v závěru minulého roku hodnotili členové Vojenského sdružení rehabilitovaných a Klubu vojenských důchodců – R činnost za uplynulý rok. Zpráva o činnosti vycházela z usnesení, které bylo přijato členy Územní organizace VSR a byla v ní připomenuta snaha Ústřední rady o vcelku marné navázání bližší informovanosti a spolupráce s paní ministryní obrany. O této marné snaze pak v diskusi vystoupil místopředseda Ústřední rady plk. RNDr. František Tomečka a informoval členy organizace i o přípravě konečného znění zákona, ve kterém je navrženo odškodnění formou kompenzace všech občanů ČR, kteří byli rehabilitováni podle zák. 87/1991 Sb. a mají o této rehabilitaci vydáno rehabilitační osvědčení.

V úvodní části VČS bylo vzpomenuto čtyř členů organizace, kteří naše řady v roce 2008 již natrvalo opustili, a několik členů bylo za svou aktivní práci ve prospěch organizace odměněno čestným uznáním.

Ve zprávě o činnosti bylo připomenuto 40. výročí událostí ze srpna v roce 1968 a bylo připomenuto i vydání „Sborníku“ událostí k tomuto výročí, který Územní rada zpracovala a vydala. Bylo vzpomenuto i na výstavu, která byla realizována v prostoru Městského informačního centra, na které jsme se aktivně podíleli, a bylo poděkováno paní Hlouškové, která má největší zásluhu na jejím uspořádání. Výstava splnila svůj účel a přerovské veřejnosti připomněla neblahé skutečnosti roku 1968 i další roky normalizace.

Ve zprávě bylo připomenuto zorganizování tří autobusových zájezdů a to do vojenského areálu Vyškov, na Javoříčko a hrad Bouzov a na vojenské opevnění Darkovičky a Milostovice. Tyto zájezdy se uskutečnily za finanční pomoci našeho člena pana plk. Paula Rausnitze, za jehož přispění jsme mohli uskutečnit i II. ročník turnaje ve stolním tenise při příležitosti 90. výročí vzniku ČSR. A nelze nevzpomenout i jeho pomoc při zajištění prostoru v podniku MEOPTA-OPTIKA s.r.o pro pořádání našich členských schůzí a jeho zabezpečení oslavy Svátku matek. Také rádi vzpomínáme na velmi srdečné přivítání s podrobným výkladem při „dnech otevřených dveří “podniku Meopta – Optika včetně provedené exkurze.

V minulém roce bylo zajištěno 7 návštěv kulturních akcí v Městském domě v Přerově a tyto návštěvy bylo možno uskutečnit jen díky finanční podpoře z magistrátu města Přerova a přiděleným prostředkům v Krajského vojenského velitelství Olomouc. Ve svém středu máme velmi aktivní naše ženy, které se jedenkrát měsíčně schází v klubovně na tzv. „babinec“, máme členy, kteří provozují v klubovně stolní hry a i takové borce, kteří se dvakrát týdně schází hrát stolní tenis a za vhodného počasí hrají „petang“. Založený turistický minikroužek uskutečnil 6 vycházek, které však trpěly poměrně malou účastí.

Ve zprávě byla vzpomenuta i aktivní účast našich členů na oslavách při příležitosti státních svátků. Rovněž si vážíme podpory, kterou naši organizaci poskytuje velení 23. vrtulníkové základny letectva.

Při hodnocení činnosti VSR za rok 2008 se nezapomnělo ani na těch devět členů Územní rady, kteří organizovali výše uvedené akce a kteří svojí činností přispěli k oživení našeho důchodcovského života.

Za Územní radu VSR a KVD-R Přerov
předseda plk. v zál. Josef Mrázek

Návrat na obsah