Veřejné informace o činnosti VSR - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Veřejné informace o činnosti VSR

Výzva
Vážení kolegové,
    dovoluji si obrátit se na vás jako na ty, kteří z nás všech znají  historii našeho spolku snad nejlépe. Obrátili se na mne pracovníci Vojenského  historického ústavu, kde se bude naše historie nějakým způsobem zpracovávat.  Proto vás oslovuji, a pokud jste ochotni s nimi spolupracovat, pak mi dejte co  nejdříve vědět a já bych jim předal kontakty na ty z vás, kteří se přihlásí.  Samozřejmě vás nikdo nikam nebude tahat, badatelé by přijeli za vámi, to už se  pak dohodnete. Pokud máte ve svém adresáři nějakého dalšího "pamětníka", prosím  dejte mi na něj kontakt - mail nebo telefon.
   Považuji právě tuto činnost za jednu z nejdůležitějších pro uchování  našich příběhů, názorů a postojů pro časy budoucí. Berte prosím tuto mou žádost  velmi vážně, byla by to práce nejen pro spolek, ale pro celou společnost.
    Velmi děkuji za bleskovou odpověď
Petr Mrázek, předseda
Poděkování předsedy
Vážené kolegyně, vážení  kolegové,
    dovolte mi, abych jménem celého  našeho spolku poděkoval kolegovi Kabátovi za zahájení výstavy k 50. výročí srpna  na radnici v Plzni. Doufám, že pošlou nějakou fotodokumentaci na naše stránky.  Dále chci poděkovat kolegovi Musilovi za stejnou akci v Havlíčkově Brodě a její  přípravu v dalších městech. Předem děkuji kolegovi Remlovi za připravovanou  velkolepou akci v Olomouci dne 21. 8..
    V této souvislosti vás všechny  upozorňuji na vysílání Radiožurnálu dne 21.8., které bude časově kopírovat  události té noci a dne a kde zhruba okolo 03:00 bude hovořit kolega  Čeřovský.
    Zcela jistě si nenechte ujít  nově natočený dokumentární snímek „Osudový zvrat“, který bude vysílat ČT 2  v premiéře dne 25. 8. v 18:15 hod. a v repríze pak dne 27. 8. v 10:10  hod..
    Myslím, že aktivity našeho  spolku jsou vzhledem k našim možnostem skvělé a chci vás všechny požádat,  abychom v tom nepřestávali.
Zasedání VSR k 50. výročí okupace naší země vojsky VS v srpnu 1968. Praha 26. 06. 2018
Informace předsedy VSR plk. Čeřovského na jednání kolegia Rady seniorů ČR
Vážení kolegové,  
na základě pozvání předsedy Rady seniorů ČR jsem se zúčastnil dne 13.12.2017 kolegia, které se konalo v budově Domu odborů v Praze. Jednání zahájil předseda Rady Dr.Pernes přesně v 9 hodin 30 minut za účasti asi 40 osob.
Hlavním obsahem jednání bylo podání zprávy o činnosti za rok 2017 a úkolech pro rok 2018. Byl předložen plán této činnosti, který byl jednomyslně schválen a já ve stručnosti  se jen okrajově zmíním o jeho obsahu, protože je zveřejněn  na webu Rady seniorů. Motivem celého jednání byla starost a péče o seniory a zajištění lepších podmínek v roce 2018 a zejména snahy o zvýšení starobních penzí. Rada  seniorů dostává dotace vy výši asi 4, 8 mil. Kč a zejména pak z vlastních členských příspěvků, ze kterých platí veškeré své aktivity. Návrhy na snížení nebo zvýšení příspěvků byly jednomyslně odmítnuty. Předseda se také zmínil o tom, že byly odeslány dopisy všem předsedům jednotlivých výborů Poslanecké sněmovny, avšak s politováním sdělil, že ani od jednoho Rada nedostala odpověď. Top svědčí o staré známé skutečnosti, jak říkám já, že páni poslanci  aktivizují své voliče, ale  po zvolení už o ně zájem nemají. Možná také, dodávám, že buď neumí číst nebo psát. Na konci jednání byl schválen návrh rozpočtu a stanoveno provizorium, protože schválené dotace na účet zatím nedorazily. Během jednání jsem se sešel s předsedou ČSBS plk. Vodičkou a domluvili jsem si termín návštěvy u ministryně obrany paní  Karly Šlechtové a to na 9.ledne 2018, protože celá akce aktivizace vlády, jmenování a   instalace byly provedena právě tento den. Jednáni skončilo před třináctou hodinou a poté jsme každý samostatně a za své odjeli na Hrad, kde jsme byli přijati v 15,30 hodin prezidentem  republiky. Ten svém exposé hovořil o   minulosti a kritizoval např. rozhodnutí min.Kalouska o zvýšení penzí o 45 Kč, což považuje za ostudu s řekl, že jednal již s nominovaným předsedou vlády Babišem o pravidelném zvyšování penzí tak, aby každý penzista dostal stejnou částku a ne dosavadním způsobem, že ti, co berou nejvíce, nejvíce dostávají přidáno. Babiš slíbil, že ještě v roce se pokusí projednat, aby penze lidí nad 80 let byly zvýšeny o 1.000 Kč měsíčně, protože tito lidé vynakládají nejvíce peněz na léky a léčení. Jednání u prezidenta skončilo asi bv 16,30 hodin .   Promluvil jsem s jeho tiskovým mluvčím panem Ovčáčkem a požádal ho, aby mně sjednal schůzku s kancléřem Mynářem, což mně slíbil. Takže uvidíme. Kdybych chtěl být ironický, tak bych dodal, že jsme za celý den neměl jediný důvod k veselosti a zejména také proto,  že ten den pro mne trval 12 a půl hodiny včetně cest a vlastních nákladů.
Předseda VSR plk.Čeřovský
ZPRÁVA O JEDNÁNÍ NA MINISTERSTVU OBRANY DNE 14. 11. 2017
14. 11. 2017 jsem se zúčastnil na pozvání jednání na min. obrany, kterou svolal plk. gšt. Stehlík a kterého se zúčastnilo asi osm dalších pracovníků MO a gšt. Přítomno bylo asi 42 zástupců různých organizací, někteří se nedostavili a podle plk. Stehlíka se ani neomluvili. Protože nebyla žádná prezenční listina, nemohu  sdělit, o které zástupce organizací se jednalo a které byly nebo nebyly přítomné.
 
Jednání zahájil přesně v 10.00 hod. plk. Stehlík a předal slovo veliteli posádky plk. gšt. Milanu Virtovi, který nás seznámil s akcemi na rok 2018 a poděkoval za dosavadní spolupráci a vyslovil se také k nedostatkům, které se vyskytly. Nejdůležitější akcí bude vojenská přehlídka k 100.výročí vzniku ČSR, ale není rozhodnuto o místě a účasti. Omluvil se také za to, že posádkové velitelství nebylo schopné zajistit v plné výši všechny požadavky, prostě proto, že na ně nemá dostatek sil ani prostředků.
 
Poté se ujal slova mgr. Najgebauer který nás seznámil s tím, co vše bylo  plánováno v tomto roce a co se neuskutečnilo. Předtím bylo podepsáno MEMORANDUM s čs. obcí Sokolskou, kterou podepsala  paní starostka a plk. Stehlík.
 
V roce 2017 bylo ve spolupráci s MO plánováno 141+5 akcí, uskutečněno bylo 139, posádkové velitelství Praha jich zajistilo 76 a poskytlo 90 vozidel. Na tyto akce bylo vynaloženo 120.000 Kč. Vyskytly se tyto problémy:
 
- nedostatky v měsíčním plánování
 
- změny termínů
 
- úbytek v počtu účastníků
 
- účast v uniformách ( k tomu později vyjádření plk. Stehlíka)
 
- nedostatek symbolů armády
 
- málo účasti škol a dětí
 
Ke dni Ozbrojených sil ČR bylo podáno 13 návrhů na jmenování generálů a 14 do vyšších hodností, realizovány 4 (generálové) + 2 (povýšení).
 
Od 10.11. 2017 platí RMO č.49, ve kterém je m.j. uveden "obsah návrhu"
 
Byl vydán také RMO č.48/2017, který jasně a jednomyslně stanovuje podmínky pro podávání návrhů na jmenování, povyšování a vyznamenávání.  Tak např. návrh může podat jen předseda spolku, jehož je navrhovaný členem, povýšen může být pouze jedenkrát a návrh musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v rozkazu s důrazem na zdůvodnění činnosti a zásluh. Od této chvíle již nepodávat žádné návrhy na jmenování do generálské hodnosti.
 
Proces  schvalování je složitý, musí být zásadně podán na odbor pro válečné veterány, odtud putuje na personální radu, k ministrovi a poté k prezidentu republiky. Návrhy musí být podány k 1. 1., 8. 5., 11. 7. a k 11. 1., přičemž  personální materiály jsou uloženy v Trnavě a často trvá až 2 měsíce, než jsou vyžádané materiály k dispozici.
 
Návrhy na ocenění v roce 2018 musí být  předloženy do 28. 3. a 2. 11.
 
Spolky plánovaly 88 akcí, uskutečněných bylo 56 a vyskytly se hlavně problémy se zajištěním přepravy, účastí a důstojným průběhem. MO požaduje, aby vyúčtování těchto akcí bylo provedeno a zasláno do 20.ledna 2018.  Na rok 2018 poskytne  MO na schválené akce podle Ing. Kratochvílové 70% nákladů, ale není na ně právní nárok. Všechny akce je možno oznamovat elektronicky, požadavky na dotace jsou na webu www.army.cz - finance a zakázky.
 
Akce , na které budou poskytovány dotace:
 
- rozvoj vojenských tradic
 
- péče o vojenské  veterány
 
- příprava občanů k obraně vlasti
 
- sportovní akce
 
Na poskytnutí věcné ceny je max. dotace 1.000 Kč
 
Během dotazů a diskuze se k minulosti vyjádřil velmi kriticky plk. Stehlík a m.j. řekl:
 
U některých akcí došlo k neuvěřitelným věcem. Tak např. k jedné akci byla vyžádána vojenská účast, hudba, přelet letounů a čestná stráž, my jsem jeli k akci 300 km  a kromě nás tam bylo jen 5 osob, které akci zajišťovali. Máme také zkušenosti a považuji to za naprosto nedůstojné, že někteří vojáci se zúčastňují akcí ve špinavých uniformách, v zablácených botách a v mnohých případech s hodnostním označením, které není v souladu se současností a odpovídají minulosti, což považuji za nepřípustné. Vyskytl se a byl jsem očitým svědkem toho, že se na slavnostní akci vyskytl člověk, jehož hodnost v době činné služby byla desátník, ale on vystupoval v uniformě podplukovníka a ještě se divil mé námitce.
 
Souhlasím s obsahem rozkazu ministra, že se končí  s praxí, že voják ukončil svoji činnost a byl střídavě povyšován nebo vyznamenáván, přestože nemá nebo neměl žádné požadované vojenské vzdělání a dotáhl to až na hodnost generála. S touto praxí je tímto rozkazem definitivně skončeno. Za svoji minulou činnost může být voják povýšen jen jednou a jednou vyznamenán a pokud nemá potřebné vojenské vzdělání, nemůže se stát nižším ani vyšším důstojníkem.
 
Shromáždění bylo ukončeno ve 14,00 hod. podáním občerstvením.
 
Na závěr dodávám, že jsem jednal o naší další spolupráci s plk. Kulfánkem a plk. let. Pelčákem, který mně předal materiál k přípravě oslav 100.VÝROČI VZNIKU čs. vojenského letectva.
 
 
Předseda VSR plk. Ing. Zbyněk Čeřovský v.r.
 
Pokud chcete můžete navštívít
Obnovení evidence členů v ÚzO VSR
Vážení kolegové,
    blíží se naše "schůzování" a tak vás všechny chci  požádat o obnovení evidence členské základny. Tento přehled by měl mít každý  předseda ÚzO či KR a alespoň jeden z jeho spolupracovníků a měl by jej mít k  dispozici i předseda PVSR. Prosím proto o zpracování asi v této podobě  :
Příjmení a jméno, hodnost a titul, kontaktní údaj (telefon, nebo mail,  popř.adresa bydliště) a datum narození.
Jistě chápete, že by mělo jít i o  základní doklad při jakýchkoli volbách či jiném hlasování a že se kvapem blíží  členská schůze. Datum narození není jistě povinný údaj, ale chtěli bychom  obnovit dobrý zvyk přání k životním výročím.
    Vážení kolegové, byl bych  velmi rád, kdybyste na svých setkáních členské základny všem svým členkám a  členům vyřídili poděkování našeho předsedy, plk. Zbyňka Čeřovského, za jejich  zájem o dění v našem spolku, přání dobrého zdraví a zároveň o předání slibu, že  jak on, tak celé předsednictvo vynaloží všechny své síly k tomu, abychom jako  spolek plnili a splnili svůj úkol.
Děkuji za pozornost
pplk. Petr  Mrázek
Vzpomínkové shromáždění VSR Armády České republiky u příležitosti 99. výročí vyhlášení ČSR - video
Stanovisko Petra Mrázka k lustracím versus Pandořina skříňka
Vážení kolegové,
   slyšel a četl jsem mnoho rozhořčených hlasů ve věci lustrací, četl jsem protichůdná stanoviska mnohých. Rozhodl jsem se proto vše prozkoumat osobně přímo u zdroje. Navštívil jsem Ústav pro studium totalitních režimů, navštívil jsem Úřad dokumentace a vyšetřování a skončil jsem nakonec v badatelně Archivu bezpečnostních složek. Jednal jsem s řadou pracovníků těchto institucí a troufám si tedy říci, že jsem schopen podat vysvětlení vašich pochybností.
   Lustrační osvědčení vydávalo ministerstvo vnitra na základě všech dostupných písemností z archivů a i živých složek StB. Jako každá administrativa, tak i tehdejší StB vedla rozpracované i uzavřené spisy podle platných spisovenských pravidel pro všechny státní organizace - v tomto nebyly tyto složky ničím výjimečným. Čím se ovšem podstatně lišily, to byl stupeň utajení a omezený okruh osob, které byly oprávněny do složek nahlížet popř. s nimi dále pracovat. Z tohoto komplexního archivu pak vycházeli pracovníci, zjišťující skutečný stav pro vydání osvědčení.
   Postupem doby po listopadu 89 a změnou právních norem docházelo a stále dochází k odtajnění těchto spisů a postupující digitalizací k jejich zpřístupnění. Tak byly před časem zveřejněny dva vyhledavače, které umožňují prohledávání registračních a archivních protokolů bývalých bezpečnostních složek, a také vyhledávání v evidenci příslušníků a zaměstnanců, kteří v těchto bezpečnostních složkách v letech 1948-1989 působili.
   Nedošlo k objevení žádných nových neznámých archivů, není žádný racionální důvod vydaná osvědčení zpochybňovat. Musíme si uvědomit, že zveřejněné vyhledávače sloužily a slouží jako evidence dalších materiálů, nepodávají žádné svědectví o obsahu těchto dalších materiálů, nemají ve smyslu lustrací žádnou vypovídací hodnotu. Zápis ve vyhledávači pouze registruje nějakou složku, spis, zápis o člověku (ale i skupině, organizaci), která teprve obsahuje nějaké zcela konkrétní poznatky. Ze zápisu ve vyhledávači nezjistíme, zda šlo o osobu sledovanou, osobu sledující, osobu, která by mohla být sledována, či o osobu, která by třeba pro donášení mohla být získávána či již získána byla.
   Pokud by přes toto všechno někdo stále pochyboval, pak má jedinečnou - a jedinou - možnost dojít do badatelny, zaregistrovat se, vyžádat si konkrétní spis a prostudovat jej. Byl jsem ujištěn, že při vydávání osvědčení k žádným chybám nedošlo. Přesto můžeme uvažovat, že vše zpracovávali jen lidé a každý člověk může udělat chybu. Je to sice velmi nepravděpodobné, mohlo by se to ale stát. Tak tedy kolegové, máte-li dojem a chcete si jej skutečně ověřit, pak jděte do badatelny, zjistěte realitu, věnujte tomu čas, energii a další, a pak teprve mluvte a jednejte. Není jiné cesty, než požádat o revizi dokladu a vyslovení jeho neplatnosti. Teprve pak může někoho veřejně napadat. Byl jsem ujištěn, že badatelna je velmi navštěvována (mohu na vlastní oči potvrdit, a nebyl jsem tam jen jednou, že jde denně i o desítky osob), spisy více i méně známých osob jsou pečlivě studovány a doposud nebyla zjištěna jediná chyba. Staňte se průkopníky. Jen Vás každého poprosím - nezaměňujte registry za spisy a hlavně z toho nevyvozujte žádné závěry. Někdo by řekl, že je to protiprávní, někdo by řekl, že je to neetické, já jen říkám, že je to chyba. Máte-li konkrétní důkazy o nesprávnosti této mé zprávy, pak mi je sdělte. Tvrzení, že mi někdo něco řekl - to ale neberu, pokud nejde o fundovaného pracovníka příslušného odborného pracoviště. Já vám předkládám výsledky osobního jednání a zjišťování v orgánech a organizacích veřejnosti otevřených, běžně přístupných, s kvalifikovaným personálem. Jejich adresy a kontakty najdete na jejich stránkách, není to nic složitého. Jen konkrétní bádání musíte provést přímo na místě, i když digitalizace archiválií úspěšně probíhá (ale i k takovému studiu na síti je potřeba registrace na místě).
   Vážení kolegové, vyzývám vás všechny - nemáme-li konkrétní důkazy, pak nikoho neoznačujme. Nařčení bez důkazu je vážná věc a jistě našemu spolku v ničem neprospívá. A zvažte prosím všechny kroky, které jste leckterý z vás na základě zveřejnění registrů učinil. Nikdo po nikom nežádá žádné kajícné řeči. Jen prosím - postavme se k tomu jako dospělí lidé a začněme od začátku.
S pozdravem
Petr Mrázek
1. místopředseda P VSR AČR
Dopis plk.g.št. Dr. Stehlíka našemu předsedovi
Informace od předsedy
Vážení kolegové, přátelé,
v sobotu večer mně oznámil můj dlouholetý přítel  plk.Ing. Radoslav Mlčoch, že je vážně nemocen, rezignuje na všechny funkce a nastupuje na léčení.
Dovolte proto prosím,  abych mu jménem nás všech  poděkoval za jeho dlouholetou práci ve prospěch VSR a popřál mu brzké uzdravení. Kolegy ze Zlína prosím, aby se zajímali o jeho zdravotní stav a podle možností nás informovali.
S pozdravem,
plk.Ing.Čeřovský,  předseda VSR
Pár slov předsedy k chystané akci k 99. výročí vzniku republiky
Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové,
poslední situace v našem spolku mne nutí, abych k ní napsal  několik slov. Předně bych chtěl poděkovat za iniciativu plk.Dr. Remla a plk. Ing.Kabáta.   To co udělali je velice užitečné, záslužné a vyžaduje to můj obdiv a vděk. Rád  bych k tomu ještě dodal.
     
     Od návratu z exilu jsem byl mnohokráte v televizi, v rozhlase,  napsal jsem desítky článků a to jak do českých tak i do slovenských novin,  jednal jsem  s ministry a poslanci, které jsem osobně znal, exponoval jsem se  přes Konfederaci i Sdružení bývalých politických vězňů, hovořil jsem s kardinály  (Tomáškem, Vlkem i Dukou), jako člen německého Pen-klubu psal i do německých  novin a hovořil jsem s několika cizími velvyslanci i s některými ministry obrany  Spolkové republiky Německo i Rakouska a budu-li objektivní a nestranný, mohu s  klidným svědomím říci, že to pro naši věc nic nepřineslo. Informoval jsem i o  naší situaci kandidáta na úřad prezidenta Spojených států, korespondoval jsem  prostřednictvím svého syna, občana USA,  s ministryní zahraničních věcí. Že se  nic nezměnilo, je výsledek současného stavu. A o tom všem  bych mohl případným  kritikům nebo pochybovačům přinést důkazy.
      
     Ve vězení jsem se setkal s lidmi, kteří později byli  představiteli státu nebo Parlamentu (Havel, Dienstbier, Litomiský a další),  třikráte jsem se zúčastnil jednání sekce NATO (v Turecku  a 2x v Rakousku),  přivezl jsem a předal návrhy, na které odesilatelé nikdy nedostali odpověď, ale  také se se mnou někteří adresáti nechtěli setkat stejně jako nyní  pan prezident  nebo ministr obrany. A tak jsem dospěl k názoru, že máme-li nějakou šanci,  musíme se s někým spojit, aby nás nebylo tak málo, jako při setkání akce ZBOROV.  

     Připravujeme další akci k 99.výročí vzniku republiky. Uskutečnili  jsme řadu jednání, jezdili jsme, psali, mailovali a telefonovali, utratili jsme  stovky korun, aniž bychom požadovali náhradu a já jsem v rozpacích.  

     Mám nechat vytisknout 25 kusů pozvánek  pro významné osoby, ale  přihlášených našich členů účastníků je jen 22! Takže bude více hostů než našich  členů. A tak se bude zase opakovat ta trapná situace jako při akci ZBOROV, kde  přítomní hosté zírali do poloprázdného sálu a určitě si museli udělat dojem, že  pro těchto "pár lidí" to nestojí za to se angažovat. Pozvali jsme pana ministra  obrany, ten pozvánku předisponoval na plk. Stehlíka a ten za sebe poslal  Dr.  Žáčka. Náčelník Generálního štábu místo sebe, ale s omluvou zahraniční cesty  poslal gen.Vernera, ale ten za sebe poslal náhradníka v osobě gen.Linharta. A  tak jsem na konci svého povídání.

     Když přes 400 našich členů nemá zájem se prezentovat na akci, na  které s ostatními chceme demonstrovat, že tady jsme,  že se s námi má a musí  počítat, tak nevím, co si o tom mám myslet. Mnoho z vás se připomínalo a jiní si  stěžovali, že chtěli, ale medaili nedostali,  jiným jsme medaili udělili,  ale  přitom si pro vyznamenaní ani bez omluvy či dokonce poděkování, neráčili přijet  a pro některé je to do Prahy daleko.
 
     Taková je tedy situace a tak se ptám -  neměli bychom tu akci zrušit a trpělivě vyčkávat, co kdo, kdy a za nás udělá?  Nechci se zase dožít stejné trapnosti jako při akci Zborov.  Znovu a naposled  říkám,  budeme.li někdy  odškodněni, o tom se rozhodne jen a jen v Parlamentu  České republiky a nikoliv někde na venkově! A dodávám, že dříve, než jsem Vám  těchto pár vět stačil poslat, kritizovaný mgr. Krása nám již poslal k diskuzi  návrh nového  zákona. Takový je prozatím výsledek naší spolupráce a to jsme jen  krátce po sepsání Dohod (memorand) o spolupráci na začátku. Tolik pro naše  škarohlídy.
S pozdravem Váš předseda plk.v.v. Čeřovský

Vyjádření Petra Mrázka - 1. místopředsedy  VSR
 
   Vážený kolego Remle, vážení kolegové z Plzně,  Olomouce a z celé republiky, to co se podařilo v Plzni (a jistě nejen tam), to  je přesně ta cesta, kterou musíme jít. Jsme společenství nezlomených vojáků,  živým svědomím, hrdou pamětí. A to musíme presentovat. Jistě, stojí to mnoho  sil, ale dlužíme to nejen sami sobě, ale i těm, kteří se těchto dní již  nedožili.
   Proto děkuji všem členům našeho spolku, kteří v rámci svých  možností pracují ke splnění našich základních úkolů uvedených nejen v našich  stanovách, ale především v našich myslích.

V Praze dne 25.8.2017 Petr Mrázek - předseda KR VSR Praha a 1.  místopředseda VSR

Vyjádření Václava Krejčíka místopředsedy  VSR
Přátelé, pracuji na úkolu s názvem Naši  hrdinové. Vzhledem k tomu, že je velice těžké dopracovat se ke jménům,  dat narození, zásluh a pod., budu všem členům VSR vděčný za informace o těchto  lidech, ať žijících, tak již zemřelých. Přiznám se že jsem si to tak těžké ani  nepředstavoval, musím se snažit se s tím poprat. Proto návrh, který Petr Baubín  napsal je dostačující a dík za něj.

Václav Krejčík místopředseda VSR.  


Vyjádření  Petra Baubína tajemníka VSR
Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám všem pěkný  den.
   Velmi pozorně sleduji regionální akce po celé naší  republice. Obzvláště zajímavé akce dokáží organizovat v ÚzO VSR Olomouc pod  předsednictvím mého přítele Boba Remla. Ke 49. výročí srpnových událostí se v  nejlepším světle ukázali kolegové z Plzně pod předsednictvím pana Kabáta.  Všem dalším ÚzO VSR, které aktivně pracují blahopřeji.
   V této souvislosti chci připomenout, že P VSR s velkým  časovým předstihem připravilo k 50. výročí srpnových událostí 1968 autorskou  Pamětní medaili s velkou numismatickou hodnotou. 3 ks jsme již prodali za á  1.000,- Kč/ks. P VSR rozhodlo, že našim členům bude tato medaile přístupná za  pouhých 200,- Kč. P VSR předpokládá, že naše ÚzO VSR v krajích si zajistí  dostatečné množství těchto Pamětních medailí, aby mohli dělat ve svém regionu  živou propagaci naší organizace VSR AČR i v občanské veřejnosti.
   P VSR rozhodlo, že distribuce Pamětních medailí se  uskuteční:
1. Akce Zborov 23.6.2017 (tato akce se již uskutečnila, ale  bylo prodáno pouze 31 medailí),
2. Akce 99, (99. výročí vyhlášení ČSR) která se uskuteční  dne 26.10.2017.
3. Akce 50, (50. výročí okupace) která se uskuteční dne  27.6.2018.
4. Akce 100, (100. výročí vyhlášení ČSR) která se uskuteční  dne 24.10.2018. Pamětní medaile může být pro naše členy i občanskou veřejnost  dostupná i po těchto termínech.
   Vážené kolegyně, vážení kolegové, předseda naší VSR plk.  let. Ing. Zbyněk Čeřovský na Akci Zborov ve svém hlavním projevu (je k dispozici  na našich webových stránkách) uvedl, jak naše finanční odškodné prosazovat  nebudeme. Očekávám, že na Akci 99 (26.10.2017) nás seznámí s tím, jak naše  finanční odškodné prosazovat budeme.
                             Akce 99. naše VSR opět  posune o velký kus kupředu. Umožní nám, předvést občanské veřejnosti,                                          naší  sílu a životaschopnost. Prosím kolegy v ÚzO  VSR o zajištění co největší účasti, protože               jsem zajistil sál pro  60 osob.
   Náš kolega Václav Krejčík (místopředseda VSR) připravuje  na našich webových stránkách rubriku: Naši hrdinové.  Zajímavý projekt dokazující, že držitelé rehabilitačního osvědčení v ČR  jsou hrdinové na základě pádných důkazů, které zveřejní. Prosím buďte  našemu  kolegovi Krejčíkovi nápomocni v realizaci této věci.
V Praze dne 28.8.2017 s pozdravem Petr  Baubín.
Několik vět předsedy u příležitosti 49. výročí okupace naší vlasti vojsky VS
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
   dnes si připomínáme smutné 49. výročí okupace naší vlasti, kterou jsme všichni společně na vlastí kůži zažili. Dovolte mi, abych vám všem jménem předsednictva VSR a svým jménem vyslovil účast. Společně s P VSR připravuji naší organizaci na důstojnou připomínku 50. výročí okupace, která se uskuteční dne 27.6.2018 v DAPu za účasti občanské veřejnosti.
   Připomínám, že se ještě letos dne 26.10.2017 sejdeme na celorepublikovém shromáždění VSR u příležitosti 99. výročí vyhlášení ČSR v Legerově ulici č. 22, Praha 2, 4. patro, (budova naší spřátelené organizace ČSBS), kde vás seznámím s plánem současného P VSR na realizaci finančního odškodného o které (zatím neúspěšně) usiluje naše organizace VSR 26 let.
S přáním dobré pohody a fyzického zdraví
ve Mšeně dne 21.8.2017
váš plk. let. Ing. Zbyněk Čeřovský - předseda VSR
Informace od předsedy
Vážení kolegové, přátelé,
dnes jsem dostal od paní poslankyně a starostky Prahy 2  Mgr.  Jany Černochové dopis, který Vám dávám na vědomí. Poslankyně Mgr.  Černochová je vlivnou členkou branného výboru  Poslanecké sněmovny. Jsem rád, že  přijala naše pozvání a že se ji akce "ZBOROV" líbila.
  • Rád bych dodal, že si  jako předseda vážím všech akcí, které v naši organizaci děláte a děkuji vám  všem, kteří se na nich podílíte. Rád bych ale dodal, že o tom, zda odtáhneme  naši snahu o odškodnění do finále, se rozhodne v Praze za podpory našich tří  organizací, se kterými jsme uzavřeli dohodu.

S pozdravem
Zbyněk Čeřovský


Reakce ÚzO na současné dění
Scénář vzpomínkového shromáždění VSR AČR společně s MO AČR a našimi přáteli ze ZVOS, ČSBS, RS ČR, NRZP ČR k připomínce 99. výročí vyhlášení ČSR, které se uskuteční dne 26. 10. 2017.
Místo konání: Budova ČSBS, zasedací sál, Legerova 22, Praha.

09:00 – 09:50 hod Prezence, úhrada členských příspěvků 2018 + předávání Pamětní medaile, prodej a autogramiáda knihy plk. let. Ing. Zbyňka Čeřovského: „Letecké katastrofy …“ 1. díl.
09:50 – 10:00 hod Zaujetí míst v sále a u předsednického stolu.
10:00 – 10:05 hod Zahájení Česko-Slovenská hymna.
10:05 – 10:10 hod Projev předsedy VSR, uvítání hostů.
10:10 – 10:30 hod Udělení slova všem hostům, kteří projeví zájem.
10:30 – 11:00 hod Přednáška na téma: Vyhlášení samostatné ČSR – první republika.
11:00 – 11:15 hod Diskuze z pléna.
11:15 – 11:45 hod Udělování Záslužných medailí předsedy VSR.
11:45 – 12:00 hod Závěrečné slovo předsedy VSR a pozvání na 27. 6. 2018, kdy podobným způsobem připomeneme 50. výročí okupace ČSSR. Přednáška na téma: „Srpen 1968 očima vojáka“ a připomeneme i 100. výročí vyhlášení ČSR.
12:00 – 12:05 hod Ukončení Česko-Slovenskou hymnou.
12:05 – 12:30 hod Časová rezerva.
12:30 – 15:00 hod Občerstvení + volná diskuze mezi účastníky navzájem a hosty.
Členům VSR se doporučuje účast ve vojenské uniformě.
 
 
Ve Mšeně dne 29. 7. 2017
Za VSR plk. let. Ing. Zbyněk Čeřovský – předseda VSR
Slavnostní zasedání VSR u příležitosti 99. výročí vzniku ČSR
Dne 26.10.2017 se uskuteční další setkání P VSR se členy VSR z celé naší  republiky u příležitosti 99. výročí vyhlášení ČSR. Tato akce bude samozřejmě  připomínkou klíčové dějinné události naší novověké historie, ale zároveň  setkáním, které využijeme k úhradě členského příspěvku na rok 2018, další  distribuci Pamětních medailí. Zájemci z řad ÚzO se mohou přihlásit k účasti na formuláři viz dole. Počet účastníků za jednotlivá ÚzO zatím není nijak omezen. Na jedno přihlášení je možné najednou přihlásit až 5 účastníků. V případě že budou některá velká ÚzO požadovat více účastníků, je možné přihlášení opakovat. Údaje o přihlášení budou k dispozici pouze členům PÚR. Vedle přihlašovací tabulky je prezenční listina, zde budou postupně na základě příchozích přihlášek zapisováni jednotliví účastníci.
Sdělení předsedy VSR
      Vážení kolegové, členové a funkcionáři  VSR.
    Obracím se na Vás znovu se svojí výzvou a naléhavě vás žádám, abyste,  jak jsem již jednou důrazně sdělil, neposílali nikdy a nikomu jménem VSR své  dopisy, návrhy nebo připomínky. Pokud se však rozhodnete tak učinit, potom jen a  pouze jako soukromá  osoba.  K této nové výzvě mně vede  dopis s připomínkou od  plk. gšt. Dr. Stehlíka, že ministerstvo obrany obdrželo od ÚO Zlín (plk. let. v. v. Mlčoch) návrh na jmenování plk. v. v. Doležala in memoriam  do první  generálské hodnosti. Návrh mně byl vrácen s tím, že nebyl schválen a podepsán  předsedou VSR.
Předseda VSR
plk. let. v.v. Ing. Zbyněk Čeřovský
Memorandum Zborov
 ZBOROV
 
a pár vět do vlastních řad
 
Skončila akce ZBOROV, která nás zaměstnávala několik měsíců. Nejsem si jist, zda mohu říci, že úspěšně nebo ne. V každém případě jsme předvedli, co umíme a že jsme se docela dobře prezentovali a navázali další dobré a užitečné styky.
 
Stálo nás to nemalé úsilí a já bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli. Největší díl práce a obětavosti předvedli pplk. Petr Mrázek a zejména můj tajemník, npor. Petr Baubín. Kritikům akce bych chtěl říci toto. Investovali jsme mnoho času a peněz z vlastních kapes.  Nepožadovali jsme a ani jsme si nenechali proplatit náklady spojené s cestováním, s písemnostmi, s telefonováním, s poštovným a npor. Baubín dokonce za vlastní prostředky proplatil medaile a já natištění diplomů. A říkám to proto, že rozhodnutím členské základny jste si nechali snížit příspěvek na 70,- Kč a ozval se hlas, že u nás peníze mizí „do černé díry“. Skoro bych mohl říci, že to je obvinění z jakýchsi manipulací s prostředky spolku nebo dokonce z pronevěry.
 
Podle vyhodnocení které provedl npor. Baubín se k účasti na této akci přihlásilo 57 našich členů, ale zúčastnilo se jí pouze 29, což 49 %. Zarážející je ovšem v tom, že ani jeden z těch, kteří se nedostavili, nepovažoval na nutné nebo dokonce za slušné, svoji neúčast omluvit. Oproti tomu se z přihlášených 34 hostů dostavili 24 (71%), ale všichni se písemně nebo telefonicky omluvili. To je také zjištění, které naší organizaci nedává to nejlepší vysvědčení.
 
Předem jsem řekl, že nemáme prostředky na to, abychom účastníkům zaplatili cestovné. A co mne překvapilo nejvíce, že jsme byli dlouhou dobu doslova bombardováni žádostmi o vyznamenání a potom řada vyznamenaných se bez jakékoliv omluvy nedostavila a slyšel jsem dokonce hlas, že je to Přerova daleko. Bohužel i takové postoje jsme zaznamenali. A také k mé lítosti jsem za více jak rok, co jsem ve funkci předsedy VSR nezaznamenal žádný kladný ohlas nebo dokonce poděkování, že jsme něco užitečného vůbec udělali.
 
Nepamatuji se, že by naše předchozí vedení organizovalo podobné akce ve spolupráci s ministerstvem obrany. A prohlásil jsem, že na rozdíl od předchozího vedení bude naše spolupráce s ministerstvem obrany konstruktivní a přátelská, nikoliv konfrontační. A také vám chci říci, že jsme zahájili novou cestu k dosažení našeho cíle, protože nemáme jako přechozí vedení již 27 let času k jeho dosažení. A o tom, co a jak uděláme, vás budu informovat, jakmile budou uzavřeny a podepsány rozpracované a navrhované dohody. Budu také akceptovat s určitými připomínkami změnu stanov podle návrhu kolegy plk. Kabáta. Kdybych o tom hovořil nebo psal nyní, byl bych zase zavalen pravděpodobně různými kritikami, připomínkami a nesouhlasnými návrhy bez konkrétních doporučení. Co však na podkladě zkušeností za roční řízení VSR zjišťuji, jsou problémy s různými dopisy nebo vyjádřeními. Proto jsem okamžitě a důrazně rozhodl, že žádný člen nesmí a nemá právo se obracet bez mého vědomí nebo vědomí mého zástupce na úřady, ústavní činitele nebo ministerstva. Pokud tak učiní, potom jen a pouze jako soukromá osoba.
 
Nakonec svého exposé dodávám, že kromě jiných problémů, před kterými stojí náš spolek, se budu zaobírat minulostí a řešením nadávek, soudních vyhrůžek a urážek a že vážně uvažuji o vyslovení naprosté nedůvěry rozhodčí komisi, vedenou plk. Patrovským.
 
Předseda VSR
 
Plk. let. Ing. Zbyněk ČEŘOVSKÝ
 
 
Mšeno 9. července 2017
 
K vyhodnocení akce Zborov
      Akce Zborov se dle mého názoru podařila a své úkoly splnila a její základní smysl by měl být zřejmý každému z nás. Bitva u Zborova je jedním ze základních kamenů renesance našeho moderního státu. Je to jeden z mnoha okamžiků, na které jsme právem hrdí, z jehož odkazu stále čerpáme. Zborov, stejně jako Arras či Doss Alto, to jsou projevy statečnosti a vlastenectví, které nám jsou vzorem.
 
    Jsme vojáci, jsme vlastenci, vybojovali jsme si svou bitvu s minulým režimem. To, že jsme nebojovali se zbraní v ruce, to našemu konání nijak neubírá na váze. Boj se vede v první řadě ve vlastním vědomí a svědomí. A tuhle bitvu jsme vyhráli. Jen doufám, že tak, jak vzpomínáme na bitvy první i druhé světové války, tak, jako si vážíme všech, kteří se kdykoli a kdekoli dokázali postavit nepříteli, že tak nějak podobně se bude jednou vzpomínat i na nás.  Je proto logické, že se k odkazu Zborova hlásíme, že vzdáváme čest těm, jimž vděčíme za svou vlast a svobodu.
 
    Slyšel jsem z vlastních řad dost ostrou kritiku, že Zborov by měla být akce legionářů či resortu obrany. Moc to nechápu, jsme snad vojáci a ne filatelisti. Jsme tak bezvýznamní, že si takovou akci nesmíme dovolit? Jsem přesvědčen, že jsme sice nepočetný, leč významný a silný spolek se silným morálním nábojem. A jestli to někdo vidí jinak, ať mi to vysvětlí.
 
    Dále mne velmi nemile zarazil výrok, že se jedná jen o akci předsednictva, že jde o výmysl Pražáků. Myslím, že mohu mluvit za celé předsednictvo, řeknu-li, že jsme vděčni za všechny akce, které pořádají či jichž se zúčastňují naši členové v celé republice, všem ÚzO, KR i jednotlivcům. Já osobně jsem žádal, abyste předsednictvo o těchto akcích informovali, jsou totiž mimořádně významné a chceme je presentovat široké veřejnosti. Samozřejmě základním smyslem je vždy spolková činnost. Jenže náš spolek má i nějaké cíle, jejichž naplnění nejsme schopni sami zajistit. Musíme na tom nutně zainteresovat politiky a tedy především veřejnost. Proto musíme akce nejen navštěvovat, ale i pořádat a zvát na ně veřejnost. Snad jste postřehli, koho jsme na akci Zborov pozvali, a musím říci, že s většinou pozvaných jsme navázali až nečekaně dobré vztahy. A ještě k těm Pražákům - z pětičlenného předsednictva jsme z Prahy dva a ani jednoho z nás nikdy ani ve snu nenapadlo někoho napadat kvůli místu jeho bydliště či narození. Pokládám to za ubohé a svědčí to jen a jen o nedostatku intelektu.
 
    Samozřejmě musíme spolupracovat i s jinými organizacemi, jejichž étos odpovídá našemu. V současné době díky práci řady ÚzO i KR (alespoň dle stále málo dostupných informací) leckde taková praxe běží a je to tak dobře. I proto také díky iniciativě a osobním kontaktům členů předsednictva (jmenovitě kolegů Čeřovského a Baubína) navazujeme oficiální spolupráci s vrcholnými orgány těchto spolků jako je například Český svaz bojovníků za svobodu,  Radou seniorů ČR a dalšími a hodláme s nimi uzavírat dohody o úzké spolupráci. Tyto dohody jsou pro nás mimořádným přínosem a příslibem pomoci při řešení našeho hlavního úkolu. A jistě budeme v takové práci i nadále pokračovat.
 
    Proto považuji akci Zborov za úspěch a to i přes jisté začátečnické chyby. Konec konců si nejsem jist, zda jsme za celou dobu své existence dokázali uspořádat jinou podobnou akci týkající se široké veřejnosti. Považuji za naprosto samozřejmé, že budeme v tomto duchu i pokračovat
 
pplk. v. v. Petr Mrázek
100 let bitvy u Zborova a křest knihy „Katastrofy čs. vojenského letectva 1918-1939“ – I.díl. Autor videa Jan Šinágl
Informace, činnost a jednání P VSR


 
Oba dva zde uveřejněné vzory návrhů jsou oficiálními návrhy požadovanými ministerstvem obrany ČR. Tiskopisy jsou zpracovány ve formátu doc v textovém editoru Word, je možno je z našich stránek stáhnout a vyplnit. Vyplněné zaslat kolegům Baubínovi a Čeřovskému ke schválení P ÚR.


Záslužná medaile předsedy VSR AČR vzor Sabina v provedení bronz, stříbro,  zlato. Výrobní cena 127,- Kč. U příležitosti slavnostního zasedání VSR ke 100.  výročí bitvy u  Zborova bude předseda VSR udělovat asi 20 ks. Návrhy na udělení  této medaile zasílejte z ÚzO přímo tajemníkovi baubin@email.cz. Formulář se na našich webových  stránkách již nachází.

 

Informace od předsedy
Vážení kolegové, přátelé,
dnes jsem dostal od kancléře Mynáře na svůj dopis z 20.března t.r. Je to poprvé, kdy mně ústavní činitel vůbec odpověděl a ještě tak brzy. Rád bych k tomu dodal, že jsem stále vystaven kritice, které nerozumím a hlavně z míst a od těch, kteří pro naši VSR kromě řečí nic nedělají. Strávím řešením problémům každý den mnoho času bez jakýchkoliv nároků na jakékoliv odškodnění. Vše co dělám, jsem vzal na sebe dobrovolně, nestěžuji si, ale stálé invektivy na mne nebo na tajemníka Petra Baubína mně unavují a doslova štvou. Mám na to jediný návrh - jestli se někdo domnívá, že něco děláme špatně nebo že dokonce naše činnost VSR škodí, může nás vystřídat.
Zbyněk Čeřovský, předseda VSR

Požadavek předsedy
Dostal jsem doporučeně tento dopis z MO, týká se Českých Budějovic, Tábora a Olomouce, požaduji nejpozději do 15. dubna připomínky nebo námitky předsedů předmětných ÚzO, abych na něj mohl  odpovědět. Předseda VSR plk. let. v. v. Ing. Čeřovský. Viz foto níže.


Zpráva o jednání na MO 31. 3. 2017
Vážení kolegové,
přátelé, dnes jsem se zúčastnil s tajemníkem npor. Baubínem shromáždění v Praze, které svolal ředitel Odboru veteránů pan plk. gšt. Dr. Stehlík. Jednání se zúčastnil i pplk. mgr. Najgebauer a velitel posádky Praha plk. gšt. Virt a zástupce plk. Stehlíka pan  plk. Bachman.

Jednání zahájil pan Mgr. Najgebauer, poté promluvil plk. Stehlík a ve svém projevu ocenil dosavadní spolupráci všech spolků ke vzájemné spokojenosti odboru i ministerstva. V projevu plk. Virta jsem zaznamenal dosavadní spolupráci armády a spolků, se kterými bylo také podepsáno memorandum. Po skončení jednání jsem hovořil s plk. Virtem o akci OLOMOUC a dohodli jsme se po výměně komunikačních spojů, že napříště ho mohu oslovi přímo a nezatěžovat ministra obrany nebo NGŠ. Plk. Virt s povděkem kvitoval, že mnohé akce vedly  ke zvýšení povědomí obyvatel ČR o  armádě.

Hlavním obsahem jednání byly plánované akce na rok 2017 a byli jsme seznámeni s jejich obsahem a také bylo zdůrazněno, jak máme napříště postupovat při jejich plánování, organizaci a hlavně jak a dokdy o nich informovat OVV MO, konkrétně Mgr. Najgebauera. Všechny návrhy na plánované akce, jmenování do vyšších hodností, povýšení nebo vyznamenání musí být podány písemně na OVV MO k rukám Mgr. Najgebauera. Ten také současně upozornil, že odbor vydal t .zv.  manuál a všechny další podklady pro dané návrhy jsou k dispozici na http.//www.army.cz, odkud je možno si všechny podklady formuláře stáhnout.

Nebudu vás zatěžovat podrobnostmi dalšího jednání ani obsahem několika příspěvků, které se našeho spolku netýkaly. Důležitým momentem setkání byl příslib na finanční podporu naší akce ZBOROV, což jsme ocenili a poděkovali za ní.

Jednání se zúčastnilo asi 64 osob a nemohu je všechny vyjmenovat. Navázal jsem také osobní kontakt s místopředsedou ČFSBS a poděkoval jsem jeho prostřednictvím jeho předsedovi za to, že vstoupil do našich řad a zaplatil příspěvek, takže nás zatím moc neubývá.

Po skončení jsme hovořili více jak půl hodiny s panem pplk. Mgr. Najgebauerem. Tento rozhovor byl velice vstřícný, věcný a domnívám se s panem tajemníkem, že z našich vztahů „zmizely všechny chmury“. Zmínil jsem se mu i o připomínce, že se bojím kritiky nebo oslovení pana ministra a bylo mně řečeno, abych to zkusil a „ tím to všechno skončí“. Já jen dodávám, že jsem pana ministra na rozdíl od  neopodstatněné kritiky oslovil dopisem 1.prosince 2016 a tento dopis byl zveřejněn  na webu. Pokud ho někdo nečetl, jsem připraven ho nechat znovu zveřejnit.

Na závěr dodávám, že nám bylo naznačeno, že některé moje návrhy na povýšení a vyznamenání budou pravděpodobně schváleny. Žádná jména však nemohu uvést.

Závěrem nám pan Mgr. řekl, že moje  návrhy jsou první od doby, kdy byl předsedou našeho spolku plk. Lampa.
Předseda VSR
Plk. v. v. Ing. Zbyněk ČEŘOVSKÝ, v. r.,
Mšeno 31. března 2017
Postup a termíny pro vyřizování našich návrhů na povýšení, jmenování nebo vyznamenání
Vážení kolegové,
dnes jsem obdržel od paní Dr. Netolické  doporučený dopis, ve kterém mně sdělila postup a termíny pro vyřizování našich  návrhů na povýšení, jmenování nebo vyznamenání. Prosím, abyste vzali toto  oznámení ministerstva obrany na vědomí.
Předseda VSR
plk.let.v.v.Ing.Čeřovský


Odpověď kanceláře prezidenta republiky na žádost o přijetí delegace naší organizace
Zpráva předsedy o jednání na min. Obrany v Praze
 Dne 30. 11. 2016 jsem se zúčastnil na pozvání ředitele sekce právní, pana plk. gšt. Dr. Stehlíka, jednání při společném setkání předsedů spolků, které zaštítilo Ministerstvo obrany. Jednání řídil plk. Stehlík, přítomni byli velitel posádky Praha, Dr. Najgebauer se svojí spolupracovnicí paní Kratochvílovou, dále čtyři ženy z MO a 24 předsedů spolků, přičemž předseda  PTP Dr. Dekr (doufám, že jsem jméno nezkomolil)  oznámil  ukončení činnosti PTP k 1. 6. 2017 a pozval mne na tuto akci. Jednání bylo zahájeno v 10,00 hod a skončeno ve 14,00 hodin.
 
Plk. Stehlík v úvodu poděkoval všem za dosavadní spolupráci ve prospěch Armády ČR a prohlásil, že si velení armády této činnosti váží. Zdůraznil, že v současné komplikované  a napjaté mezinárodní situaci je další vývoj složitý a že nás čekají dva roky mnoho práce, kterou později rozvedl a upřesnil.
 
V další části hovořil velitel posádky Praha a sdělil, co může a bude moci on jako velitel pro nás udělat. Byla rozšířena posádková hudba a podařilo se, na požadované akce zajisti i kvalifikovanou zpěvačku, takže hudba bude moci hrát i při společenských akcích. Prohlásil ale také, že akce některých spolků, aniž je jmenoval, provedly akce, které nebyly  v souladu s politikou MO. Jako varovný příklad uvedl akci v Rakovníku, která bude mít možná soudní dohru. Dále zdůraznil, že všechny akce, zejména ty v roce 2017 a v 2018 je nutné naplánovat včas a velitelství posádky na ně upozornit, aby mohly být zaplánovány a zkoordinovány s jinými akcemi, např. s MO nebo s Min. kultury. Náměstkyně min. kultury paní Matoušková v této souvislosti uvedla sladění akcí zejména v roce 2018 se Slovenskou republikou. Velitel posádky dále uvedl, že v roce 2018 plánuje MO vojenskou přehlídku a akce na Vrchu Vítkov a s tím spojené oslavy stoletého výročí  vzniku ČSR.
 
Dále se ujal slova pna Dr. Najgebauer a hovořil o problematice a nutnosti plánování  všech akcí a problémech, které nastaly v letošním roce, a řekl:
 
-plánováno bylo 158 akcí, uskutečněno 149
 
-na 15 akcí byla z MO provedena dotace v celkové výši 100.000,-
 
- na přepravu osob byl požadavek na 78 případů
 
Návrhy:
- na propůjčení státního vyznamenání jeden, nebyl realizován
 
- jmenování do generálských hodností 3, realizován jeden
 
- do vyšších hodností 6, realizace jeden, v listopadu 5, realizace nula
 
Rezortní vyznamenání: PTP 21, realizováno 12, v listopadu 26, realizováno 16
 
Realizace plánu v roce 2016:
 
Byly prováděny měsíční porady a vyskytly se problémy se změnami termínu. Doporučil, aby se do plánu zahrnovaly jen ty akce, které bude organizovat spolek, určit a oznámit odpovědnou osobu se všemi dostupnými komunikačními prostředky (adresa, telefon, mail apod.), specifikovat činnost a uvést všechny požadavky a také včas, a to zdůraznil, oznámit, pokud bude tato plánovaná akce zrušena. Finanční prostředky budou vyčleněny a poskytnuty jen na akce hospodářského významu. Vzhledem k tomu, že má MO omezené finanční prostředky, bude poskytovat jen 50.- Kč na osobu, max. 4.000 Kč a to také proto, že náklady na akce neúměrně rostou. Přeprava osob bude uskutečněna, pokud budou volné kapacity a v požadavku je vždy nutné uvést:  
 
- odkud a kam, kde bude vozidlo parkovat
 
- jak bude postaráno o řidiče
 
- kdo bude velitel vozu.
 
K oceňování osob:
 
1) uvést základní morální vlastnosti
 
2) všechny dostupné údaje, adresa a spojení
 
3) za co je návrh podáván, co jmenovaný udělal pro společnost, MO a spolek, podepsán musí být vždy předseda
 
4) kdo převezme v případě úmrtí nebo in memoriam
 
Vyskytla se bohužel i trapná situace, že vyznamenání neměl kdo převzít
 
VŠECHNY NÁVRHY JE NUTNO PODÁVAT VČAS!
 
 
PLÁNOVÁNÍ V ROCE 2017
 
Vzhledem k tomu, že se dosud jedná o 24 organizací, je třeba všechny akce a požadavky předkládat včas a  to nejméně měsíc předem. Znovu bylo zdůrazněno, aby v plánu nebyly  UVEDENY AKCE, KTERÉ SPOLEK NEORGANIZUJE! Také je třeba provést včas vyúčtování a provést vrácení nespotřebovaných peněz. Na objednané a udělené medaile spolkem nebude MO poskytovat žádné dotace.
 
Péče o důchodce:
 
- max. 200 obědů ročně
 
- rekreace a kultura
 
MO  plánuje zvýšit peněžní příspěvek na kulturu o 100 Kč a na rekreaci o 1.000.- Kč. Plk. Stehlík zdůraznil, že MO je jediná organizace, která se takto o své bývalé příslušníky a zaměstnance stará. To má být uvedeno v roce 2017 v nové kolektivní smlouvě a také od 1. 1. 2017 budou pro rekreaci platit nové tiskopisy. Dále se plk. Stehlík zmínil o vyhrůžkách, které MO dostalo od klubu vojenských důchodců.
 
Poté se konala rozprava, ve které se jednotlivci zmiňovali o organizaci pohřbů, hovořilo se i o tom, že se někteří vojáci mimo službu zúčastňují akcí ve špinavých  uniformách a zablácených  botách a používají stará a neplatná hodnostní označení, což snižuje důstojnost armády a akce.
 
Na konec rozpravy velitel posádky oznámil, že pokud bude nějaký spolek vyžadovat pro svého zemřelého člena vojenský pohřeb, musí se se svojí žádostí nejprve obrátit na příslušné Krajské vojenské velitelství.
 
Akce byla ukončena pohoštěním. Během ní jsem měl asi patnáctiminutový rozhovor s plk. Stehlíkem.
 
 
Předseda VSR plk. let. v. v. Ing. Zbyněk ČEŘOVSKÝ, v. r.
Návrat na obsah