Veřejné informace o činnosti VSR - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Veřejné informace o činnosti VSR

Sdělení předsedy VSR
      Vážení kolegové, členové a funkcionáři  VSR.
    Obracím se na Vás znovu se svojí výzvou a naléhavě vás žádám, abyste,  jak jsem již jednou důrazně sdělil, neposílali nikdy a nikomu jménem VSR své  dopisy, návrhy nebo připomínky. Pokud se však rozhodnete tak učinit, potom jen a  pouze jako soukromá  osoba.  K této nové výzvě mně vede  dopis s připomínkou od  plk. gšt. Dr. Stehlíka, že ministerstvo obrany obdrželo od ÚO Zlín (plk. let. v. v. Mlčoch) návrh na jmenování plk. v. v. Doležala in memoriam  do první  generálské hodnosti. Návrh mně byl vrácen s tím, že nebyl schválen a podepsán  předsedou VSR.
Předseda VSR
plk. let. v.v. Ing. Zbyněk Čeřovský
Memorandum Zborov
 ZBOROV
 
a pár vět do vlastních řad
 
Skončila akce ZBOROV, která nás zaměstnávala několik měsíců. Nejsem si jist, zda mohu říci, že úspěšně nebo ne. V každém případě jsme předvedli, co umíme a že jsme se docela dobře prezentovali a navázali další dobré a užitečné styky.
 
Stálo nás to nemalé úsilí a já bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli. Největší díl práce a obětavosti předvedli pplk. Petr Mrázek a zejména můj tajemník, npor. Petr Baubín. Kritikům akce bych chtěl říci toto. Investovali jsme mnoho času a peněz z vlastních kapes.  Nepožadovali jsme a ani jsme si nenechali proplatit náklady spojené s cestováním, s písemnostmi, s telefonováním, s poštovným a npor. Baubín dokonce za vlastní prostředky proplatil medaile a já natištění diplomů. A říkám to proto, že rozhodnutím členské základny jste si nechali snížit příspěvek na 70,- Kč a ozval se hlas, že u nás peníze mizí „do černé díry“. Skoro bych mohl říci, že to je obvinění z jakýchsi manipulací s prostředky spolku nebo dokonce z pronevěry.
 
Podle vyhodnocení které provedl npor. Baubín se k účasti na této akci přihlásilo 57 našich členů, ale zúčastnilo se jí pouze 29, což 49 %. Zarážející je ovšem v tom, že ani jeden z těch, kteří se nedostavili, nepovažoval na nutné nebo dokonce za slušné, svoji neúčast omluvit. Oproti tomu se z přihlášených 34 hostů dostavili 24 (71%), ale všichni se písemně nebo telefonicky omluvili. To je také zjištění, které naší organizaci nedává to nejlepší vysvědčení.
 
Předem jsem řekl, že nemáme prostředky na to, abychom účastníkům zaplatili cestovné. A co mne překvapilo nejvíce, že jsme byli dlouhou dobu doslova bombardováni žádostmi o vyznamenání a potom řada vyznamenaných se bez jakékoliv omluvy nedostavila a slyšel jsem dokonce hlas, že je to Přerova daleko. Bohužel i takové postoje jsme zaznamenali. A také k mé lítosti jsem za více jak rok, co jsem ve funkci předsedy VSR nezaznamenal žádný kladný ohlas nebo dokonce poděkování, že jsme něco užitečného vůbec udělali.
 
Nepamatuji se, že by naše předchozí vedení organizovalo podobné akce ve spolupráci s ministerstvem obrany. A prohlásil jsem, že na rozdíl od předchozího vedení bude naše spolupráce s ministerstvem obrany konstruktivní a přátelská, nikoliv konfrontační. A také vám chci říci, že jsme zahájili novou cestu k dosažení našeho cíle, protože nemáme jako přechozí vedení již 27 let času k jeho dosažení. A o tom, co a jak uděláme, vás budu informovat, jakmile budou uzavřeny a podepsány rozpracované a navrhované dohody. Budu také akceptovat s určitými připomínkami změnu stanov podle návrhu kolegy plk. Kabáta. Kdybych o tom hovořil nebo psal nyní, byl bych zase zavalen pravděpodobně různými kritikami, připomínkami a nesouhlasnými návrhy bez konkrétních doporučení. Co však na podkladě zkušeností za roční řízení VSR zjišťuji, jsou problémy s různými dopisy nebo vyjádřeními. Proto jsem okamžitě a důrazně rozhodl, že žádný člen nesmí a nemá právo se obracet bez mého vědomí nebo vědomí mého zástupce na úřady, ústavní činitele nebo ministerstva. Pokud tak učiní, potom jen a pouze jako soukromá osoba.
 
Nakonec svého exposé dodávám, že kromě jiných problémů, před kterými stojí náš spolek, se budu zaobírat minulostí a řešením nadávek, soudních vyhrůžek a urážek a že vážně uvažuji o vyslovení naprosté nedůvěry rozhodčí komisi, vedenou plk. Patrovským.
 
Předseda VSR
 
Plk. let. Ing. Zbyněk ČEŘOVSKÝ
 
 
Mšeno 9. července 2017
 
K vyhodnocení akce Zborov
      Akce Zborov se dle mého názoru podařila a své úkoly splnila a její základní smysl by měl být zřejmý každému z nás. Bitva u Zborova je jedním ze základních kamenů renesance našeho moderního státu. Je to jeden z mnoha okamžiků, na které jsme právem hrdí, z jehož odkazu stále čerpáme. Zborov, stejně jako Arras či Doss Alto, to jsou projevy statečnosti a vlastenectví, které nám jsou vzorem.
 
    Jsme vojáci, jsme vlastenci, vybojovali jsme si svou bitvu s minulým režimem. To, že jsme nebojovali se zbraní v ruce, to našemu konání nijak neubírá na váze. Boj se vede v první řadě ve vlastním vědomí a svědomí. A tuhle bitvu jsme vyhráli. Jen doufám, že tak, jak vzpomínáme na bitvy první i druhé světové války, tak, jako si vážíme všech, kteří se kdykoli a kdekoli dokázali postavit nepříteli, že tak nějak podobně se bude jednou vzpomínat i na nás.  Je proto logické, že se k odkazu Zborova hlásíme, že vzdáváme čest těm, jimž vděčíme za svou vlast a svobodu.
 
    Slyšel jsem z vlastních řad dost ostrou kritiku, že Zborov by měla být akce legionářů či resortu obrany. Moc to nechápu, jsme snad vojáci a ne filatelisti. Jsme tak bezvýznamní, že si takovou akci nesmíme dovolit? Jsem přesvědčen, že jsme sice nepočetný, leč významný a silný spolek se silným morálním nábojem. A jestli to někdo vidí jinak, ať mi to vysvětlí.
 
    Dále mne velmi nemile zarazil výrok, že se jedná jen o akci předsednictva, že jde o výmysl Pražáků. Myslím, že mohu mluvit za celé předsednictvo, řeknu-li, že jsme vděčni za všechny akce, které pořádají či jichž se zúčastňují naši členové v celé republice, všem ÚzO, KR i jednotlivcům. Já osobně jsem žádal, abyste předsednictvo o těchto akcích informovali, jsou totiž mimořádně významné a chceme je presentovat široké veřejnosti. Samozřejmě základním smyslem je vždy spolková činnost. Jenže náš spolek má i nějaké cíle, jejichž naplnění nejsme schopni sami zajistit. Musíme na tom nutně zainteresovat politiky a tedy především veřejnost. Proto musíme akce nejen navštěvovat, ale i pořádat a zvát na ně veřejnost. Snad jste postřehli, koho jsme na akci Zborov pozvali, a musím říci, že s většinou pozvaných jsme navázali až nečekaně dobré vztahy. A ještě k těm Pražákům - z pětičlenného předsednictva jsme z Prahy dva a ani jednoho z nás nikdy ani ve snu nenapadlo někoho napadat kvůli místu jeho bydliště či narození. Pokládám to za ubohé a svědčí to jen a jen o nedostatku intelektu.
 
    Samozřejmě musíme spolupracovat i s jinými organizacemi, jejichž étos odpovídá našemu. V současné době díky práci řady ÚzO i KR (alespoň dle stále málo dostupných informací) leckde taková praxe běží a je to tak dobře. I proto také díky iniciativě a osobním kontaktům členů předsednictva (jmenovitě kolegů Čeřovského a Baubína) navazujeme oficiální spolupráci s vrcholnými orgány těchto spolků jako je například Český svaz bojovníků za svobodu,  Radou seniorů ČR a dalšími a hodláme s nimi uzavírat dohody o úzké spolupráci. Tyto dohody jsou pro nás mimořádným přínosem a příslibem pomoci při řešení našeho hlavního úkolu. A jistě budeme v takové práci i nadále pokračovat.
 
    Proto považuji akci Zborov za úspěch a to i přes jisté začátečnické chyby. Konec konců si nejsem jist, zda jsme za celou dobu své existence dokázali uspořádat jinou podobnou akci týkající se široké veřejnosti. Považuji za naprosto samozřejmé, že budeme v tomto duchu i pokračovat
 
pplk. v. v. Petr Mrázek
Členové klubu VSR AČR si připomněli sté výročí slavné bitvy u Zborova.
      Před sto lety v době 1. světové války se uskutečnila pod Zborovem vítězná bitva naší samostatné Československé střelecké brigády v sestavě 49. armádního sboru Ruské armády. Naše brigáda se zúčastnila Kerenského nevýrazné ofenzívy. Tím více vynikl úspěch naší střelecké brigády. Na zborovských pláních byl počátek Československé republiky, který se uskutečnil ihned po pádu Rakouska – Uherska v roce 1918 a konec Horního Uherska a počátek samostatné Slovenské republiky, který došel svého naplnění až v roce 1993.
    Dnes si události před sto lety připomněli členové Vojenského spolku rehabilitovaných Armády České republiky pod záštitou Ministerstva obrany Armády České republiky a Generálního štábu Armády České republiky.
    Úvodní slovo vzpomínkového shromáždění přednesl plk. let. Ing. Zbyněk Čeřovský předseda Vojenského spolku rehabilitovaných Armády České republiky. Představil vzácné hosty, pozdravil občanskou veřejnost a pozdravil se s členy VSR AČR. Hlavní referát přednesl vojenský historik dr. Petr Žáček, který vzpomínkové shromáždění pozdravil jménem ministra obrany AČR MgA. Martina Stropnického.
     Dále vzpomínkové shromáždění pozdravil jménem Náčelníka generálního štábu AČR armádního generála Ing. Josefa Bečváře jeho zástupce ředitele sekce podpory MO brigádní generál Ing. Jaroslav Linhart, PhD., MBA. Vzpomínkové shromáždění dále pozdravili: plk. MUDr. Svëtopluk Kusala – předseda Združenija vojenskej obrody Slovenska, Jeho Eminence Dominik kardinál Duka, poslankyně Parlamentu České republiky Mgr. Jana Černochová, Mgr. Václav Krása předseda Národní rady osob se zdravotním postižením a dr. Zdeněk Pernes předseda Rady seniorů České republiky.
    Předseda VSR AČR plk. let. Ing. Zbyněk Čeřovský vyznamenal Záslužnou medailí VSR AČR armádního generála Ing. Josefa Bečváře, plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, PhD, MBA, Jeho Eminenci Dominika kardinála Duku, plk. MUDr. Svëtopuluka Kusalu, Mgr. Václava Krásu a Ing. Antonína Seďu za zásluhy o VSR AČR. Plk. Jana Kašpara, plk. Josefa Koblíška, plk. Ing. Ladislava Moždíka, plk. Ing. Jaroslava Piskáčka, plk. Bohumila Ondráčka, plk. Ing. Maxmiliána Šperlinga, pplk. Stanislava Duška, pplk. Mgr. Pavla Horáka, pplk. Ivana Heina, mjr. Josefa Kubu, mjr. Jiřího Russe, nprap. Ivana Švčíka a nprap. Františka Špinu za odvahu před Sovětskými okupanty a za zásluhy o VSR AČR; Pamětní medaili VSR AČR k 50. výročí okupace ČSSR Sovětskými vojsky předal pí. Olze Svobodové.
    V závěru vzpomínkového shromáždění ještě vyšel čas na křest nové knihy plk. let. Ing. Zbyňka Čeřovského Katastrofy Československého vojenského letectva 1918 – 1990 díl první. Křest provedl plk. dr. Jaroslav Sýkora a Jan Šinágl. Následovala autogramiáda plk. let. Ing. Zbyňka Čeřovského.
    Podle prezenční listiny se vzpomínkového shromáždění v kongresovém sále Domu armády Praha zúčastnilo 56 členů VSR AČR, VIP hostů a občanské veřejnosti.
 
 
V Praze dne 23. 6. 2017
                                                                                                                                        Petr Baubín
100 let bitvy u Zborova a křest knihy „Katastrofy čs. vojenského letectva 1918-1939“ – I.díl. Autor videa Jan Šinágl
Informace, činnost a jednání P VSR


 
Oba dva zde uveřejněné vzory návrhů jsou oficiálními návrhy požadovanými ministerstvem obrany ČR. Tiskopisy jsou zpracovány ve formátu doc v textovém editoru Word, je možno je z našich stránek stáhnout a vyplnit. Vyplněné zaslat kolegům Baubínovi a Čeřovskému ke schválení P ÚR.


Záslužná medaile předsedy VSR AČR vzor Sabina v provedení bronz, stříbro,  zlato. Výrobní cena 127,- Kč. U příležitosti slavnostního zasedání VSR ke 100.  výročí bitvy u  Zborova bude předseda VSR udělovat asi 20 ks. Návrhy na udělení  této medaile zasílejte z ÚzO přímo tajemníkovi baubin@email.cz. Formulář se na našich webových  stránkách již nachází.

 

Informace od předsedy
Vážení kolegové, přátelé,
dnes jsem dostal od kancléře Mynáře na svůj dopis z 20.března t.r. Je to poprvé, kdy mně ústavní činitel vůbec odpověděl a ještě tak brzy. Rád bych k tomu dodal, že jsem stále vystaven kritice, které nerozumím a hlavně z míst a od těch, kteří pro naši VSR kromě řečí nic nedělají. Strávím řešením problémům každý den mnoho času bez jakýchkoliv nároků na jakékoliv odškodnění. Vše co dělám, jsem vzal na sebe dobrovolně, nestěžuji si, ale stálé invektivy na mne nebo na tajemníka Petra Baubína mně unavují a doslova štvou. Mám na to jediný návrh - jestli se někdo domnívá, že něco děláme špatně nebo že dokonce naše činnost VSR škodí, může nás vystřídat.
Zbyněk Čeřovský, předseda VSR

Požadavek předsedy
Dostal jsem doporučeně tento dopis z MO, týká se Českých Budějovic, Tábora a Olomouce, požaduji nejpozději do 15. dubna připomínky nebo námitky předsedů předmětných ÚzO, abych na něj mohl  odpovědět. Předseda VSR plk. let. v. v. Ing. Čeřovský. Viz foto níže.


Slavnostní zasedání VSR u příležitosti 100. výročí bitvy u Zborova
Dne 23. 6. 2017 proběhne akce celostátního významu organizovaná VSR AČR společně se spřátelenými spolky veteránů AČR, slavnostní zasedání VSR k připomínce 100. výročí bitvy u Zborova. Zájemci z řad ÚzO se mohou přihlásit k účasti na formuláři viz dole. Počet účastníků za jednotlivá ÚzO zatím není nijak omezen. Na jedno přihlášení je možné najednou přihlásit až 5 účastníků. V případě že budou některá velká ÚzO požadovat více účastníků, je možné přihlášení opakovat. Údaje o přihlášení budou k dispozici pouze členům PÚR. Vedle přihlašovací tabulky je prezenční listina, zde budou postupně na základě příchozích přihlášek zapisováni jednotliví účastníci.
Prezenční listina
P. č.Člen ÚzOHodnost, titulJméno a příjmení
1
ÚzO Praha 1,2,3,9
plk., Dr.
Jaroslav Sýkora
2
ÚzO Praha 1,2,3,9
plk.Vladimír Hryzbyl
3
ÚzO Praha 1,2,3,9
pplk., ing.
Boleslav Vyšín
4
ÚzO Praha 1,2,3,9
plk., ing.
Maxmlián Šperling
5
ÚzO Praha 1,2,3,9
plk., ing.
Vladimír Votápek
6ÚzO Praha 5,6,13
plk., Ing.
Jaromír Lisý
7ÚzO Trutnovpplk.
Jan Novotný
8
ÚzO Trutnov
nprap.
Václav Krejčík
9
ÚzO Trutnov
plk.Pavel Švec
10
ÚzO Trutnov
plk. Ján Plovajko
11
ÚzO Trutnov
mjr. Jiří Russ
12ÚzO Olomoucpprap.Radko Veverka
13
ÚzO Olomouc
prap.Ladislav Jakub
14
ÚzO Olomouc
pplk. Mgr.
Luděk Bartoš
15
ÚzO Olomouc
plk.Miroslav Pavel
16
ÚzO Olomouc
plk.František Čermák
17
ÚzO Olomouc
plk. Ing.Valentin Neusser
18
ÚzO Olomouc
plk. MudrBohumil Reml
19ÚzO Přerovmjr. Ing.
Ivo Sadílek
20
ÚzO Přerov
plk.Miroslav Zapletal
21
ÚzO Přerov
plk.Josef Mrázek
22
ÚzO Zlín
plk.Jiří Tomečka
23
ÚzO Zlín
pplk.Bohumil Schovanec
24
ÚzO Zlín
plk. Ing.Josef Macek
25
ÚzO Zlín
pplk.
Jaromír Matela
26
ÚzO Zlín
plk. Ing.
Radoslav Mlčoch
27Jč. VSR plk.
František Švejda
28Jč. VSR
nprap.
Ivan Ševčík
29Jč. VSR
nprap.
František Špina
30Jč. VSR
mjr.
Josef Kuba
31Jč. VSR
mjr.
Otakar Stavinoha
32Jč. VSR
mjr.
Vojtěch Koczó
33Jč. VSR
pplk. Mgr.
Pavel Horák
34ÚzO Praha 5,6,13
pplk.
Miroslav Mánek
35ÚzO Praha 5,6,13
plk. Ing.
Jaroslav Vodička
Přihláška
Přihláška na zasedání VSR k připomínce 100. výročí bitvy u Zborova
Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip

Tip
Zpráva o jednání na MO 31. 3. 2017
Vážení kolegové,
přátelé, dnes jsem se zúčastnil s tajemníkem npor. Baubínem shromáždění v Praze, které svolal ředitel Odboru veteránů pan plk. gšt. Dr. Stehlík. Jednání se zúčastnil i pplk. mgr. Najgebauer a velitel posádky Praha plk. gšt. Virt a zástupce plk. Stehlíka pan  plk. Bachman.

Jednání zahájil pan Mgr. Najgebauer, poté promluvil plk. Stehlík a ve svém projevu ocenil dosavadní spolupráci všech spolků ke vzájemné spokojenosti odboru i ministerstva. V projevu plk. Virta jsem zaznamenal dosavadní spolupráci armády a spolků, se kterými bylo také podepsáno memorandum. Po skončení jednání jsem hovořil s plk. Virtem o akci OLOMOUC a dohodli jsme se po výměně komunikačních spojů, že napříště ho mohu oslovi přímo a nezatěžovat ministra obrany nebo NGŠ. Plk. Virt s povděkem kvitoval, že mnohé akce vedly  ke zvýšení povědomí obyvatel ČR o  armádě.

Hlavním obsahem jednání byly plánované akce na rok 2017 a byli jsme seznámeni s jejich obsahem a také bylo zdůrazněno, jak máme napříště postupovat při jejich plánování, organizaci a hlavně jak a dokdy o nich informovat OVV MO, konkrétně Mgr. Najgebauera. Všechny návrhy na plánované akce, jmenování do vyšších hodností, povýšení nebo vyznamenání musí být podány písemně na OVV MO k rukám Mgr. Najgebauera. Ten také současně upozornil, že odbor vydal t .zv.  manuál a všechny další podklady pro dané návrhy jsou k dispozici na http.//www.army.cz, odkud je možno si všechny podklady formuláře stáhnout.

Nebudu vás zatěžovat podrobnostmi dalšího jednání ani obsahem několika příspěvků, které se našeho spolku netýkaly. Důležitým momentem setkání byl příslib na finanční podporu naší akce ZBOROV, což jsme ocenili a poděkovali za ní.

Jednání se zúčastnilo asi 64 osob a nemohu je všechny vyjmenovat. Navázal jsem také osobní kontakt s místopředsedou ČFSBS a poděkoval jsem jeho prostřednictvím jeho předsedovi za to, že vstoupil do našich řad a zaplatil příspěvek, takže nás zatím moc neubývá.

Po skončení jsme hovořili více jak půl hodiny s panem pplk. Mgr. Najgebauerem. Tento rozhovor byl velice vstřícný, věcný a domnívám se s panem tajemníkem, že z našich vztahů „zmizely všechny chmury“. Zmínil jsem se mu i o připomínce, že se bojím kritiky nebo oslovení pana ministra a bylo mně řečeno, abych to zkusil a „ tím to všechno skončí“. Já jen dodávám, že jsem pana ministra na rozdíl od  neopodstatněné kritiky oslovil dopisem 1.prosince 2016 a tento dopis byl zveřejněn  na webu. Pokud ho někdo nečetl, jsem připraven ho nechat znovu zveřejnit.

Na závěr dodávám, že nám bylo naznačeno, že některé moje návrhy na povýšení a vyznamenání budou pravděpodobně schváleny. Žádná jména však nemohu uvést.

Závěrem nám pan Mgr. řekl, že moje  návrhy jsou první od doby, kdy byl předsedou našeho spolku plk. Lampa.
Předseda VSR
Plk. v. v. Ing. Zbyněk ČEŘOVSKÝ, v. r.,
Mšeno 31. března 2017
Postup a termíny pro vyřizování našich návrhů na povýšení, jmenování nebo vyznamenání
Vážení kolegové,
dnes jsem obdržel od paní Dr. Netolické  doporučený dopis, ve kterém mně sdělila postup a termíny pro vyřizování našich  návrhů na povýšení, jmenování nebo vyznamenání. Prosím, abyste vzali toto  oznámení ministerstva obrany na vědomí.
Předseda VSR
plk.let.v.v.Ing.Čeřovský


Odpověď kanceláře prezidenta republiky na žádost o přijetí delegace naší organizace
Zpráva předsedy o jednání na min. Obrany v Praze
 Dne 30. 11. 2016 jsem se zúčastnil na pozvání ředitele sekce právní, pana plk. gšt. Dr. Stehlíka, jednání při společném setkání předsedů spolků, které zaštítilo Ministerstvo obrany. Jednání řídil plk. Stehlík, přítomni byli velitel posádky Praha, Dr. Najgebauer se svojí spolupracovnicí paní Kratochvílovou, dále čtyři ženy z MO a 24 předsedů spolků, přičemž předseda  PTP Dr. Dekr (doufám, že jsem jméno nezkomolil)  oznámil  ukončení činnosti PTP k 1. 6. 2017 a pozval mne na tuto akci. Jednání bylo zahájeno v 10,00 hod a skončeno ve 14,00 hodin.
 
Plk. Stehlík v úvodu poděkoval všem za dosavadní spolupráci ve prospěch Armády ČR a prohlásil, že si velení armády této činnosti váží. Zdůraznil, že v současné komplikované  a napjaté mezinárodní situaci je další vývoj složitý a že nás čekají dva roky mnoho práce, kterou později rozvedl a upřesnil.
 
V další části hovořil velitel posádky Praha a sdělil, co může a bude moci on jako velitel pro nás udělat. Byla rozšířena posádková hudba a podařilo se, na požadované akce zajisti i kvalifikovanou zpěvačku, takže hudba bude moci hrát i při společenských akcích. Prohlásil ale také, že akce některých spolků, aniž je jmenoval, provedly akce, které nebyly  v souladu s politikou MO. Jako varovný příklad uvedl akci v Rakovníku, která bude mít možná soudní dohru. Dále zdůraznil, že všechny akce, zejména ty v roce 2017 a v 2018 je nutné naplánovat včas a velitelství posádky na ně upozornit, aby mohly být zaplánovány a zkoordinovány s jinými akcemi, např. s MO nebo s Min. kultury. Náměstkyně min. kultury paní Matoušková v této souvislosti uvedla sladění akcí zejména v roce 2018 se Slovenskou republikou. Velitel posádky dále uvedl, že v roce 2018 plánuje MO vojenskou přehlídku a akce na Vrchu Vítkov a s tím spojené oslavy stoletého výročí  vzniku ČSR.
 
Dále se ujal slova pna Dr. Najgebauer a hovořil o problematice a nutnosti plánování  všech akcí a problémech, které nastaly v letošním roce, a řekl:
 
-plánováno bylo 158 akcí, uskutečněno 149
 
-na 15 akcí byla z MO provedena dotace v celkové výši 100.000,-
 
- na přepravu osob byl požadavek na 78 případů
 
Návrhy:
- na propůjčení státního vyznamenání jeden, nebyl realizován
 
- jmenování do generálských hodností 3, realizován jeden
 
- do vyšších hodností 6, realizace jeden, v listopadu 5, realizace nula
 
Rezortní vyznamenání: PTP 21, realizováno 12, v listopadu 26, realizováno 16
 
Realizace plánu v roce 2016:
 
Byly prováděny měsíční porady a vyskytly se problémy se změnami termínu. Doporučil, aby se do plánu zahrnovaly jen ty akce, které bude organizovat spolek, určit a oznámit odpovědnou osobu se všemi dostupnými komunikačními prostředky (adresa, telefon, mail apod.), specifikovat činnost a uvést všechny požadavky a také včas, a to zdůraznil, oznámit, pokud bude tato plánovaná akce zrušena. Finanční prostředky budou vyčleněny a poskytnuty jen na akce hospodářského významu. Vzhledem k tomu, že má MO omezené finanční prostředky, bude poskytovat jen 50.- Kč na osobu, max. 4.000 Kč a to také proto, že náklady na akce neúměrně rostou. Přeprava osob bude uskutečněna, pokud budou volné kapacity a v požadavku je vždy nutné uvést:  
 
- odkud a kam, kde bude vozidlo parkovat
 
- jak bude postaráno o řidiče
 
- kdo bude velitel vozu.
 
K oceňování osob:
 
1) uvést základní morální vlastnosti
 
2) všechny dostupné údaje, adresa a spojení
 
3) za co je návrh podáván, co jmenovaný udělal pro společnost, MO a spolek, podepsán musí být vždy předseda
 
4) kdo převezme v případě úmrtí nebo in memoriam
 
Vyskytla se bohužel i trapná situace, že vyznamenání neměl kdo převzít
 
VŠECHNY NÁVRHY JE NUTNO PODÁVAT VČAS!
 
 
PLÁNOVÁNÍ V ROCE 2017
 
Vzhledem k tomu, že se dosud jedná o 24 organizací, je třeba všechny akce a požadavky předkládat včas a  to nejméně měsíc předem. Znovu bylo zdůrazněno, aby v plánu nebyly  UVEDENY AKCE, KTERÉ SPOLEK NEORGANIZUJE! Také je třeba provést včas vyúčtování a provést vrácení nespotřebovaných peněz. Na objednané a udělené medaile spolkem nebude MO poskytovat žádné dotace.
 
Péče o důchodce:
 
- max. 200 obědů ročně
 
- rekreace a kultura
 
MO  plánuje zvýšit peněžní příspěvek na kulturu o 100 Kč a na rekreaci o 1.000.- Kč. Plk. Stehlík zdůraznil, že MO je jediná organizace, která se takto o své bývalé příslušníky a zaměstnance stará. To má být uvedeno v roce 2017 v nové kolektivní smlouvě a také od 1. 1. 2017 budou pro rekreaci platit nové tiskopisy. Dále se plk. Stehlík zmínil o vyhrůžkách, které MO dostalo od klubu vojenských důchodců.
 
Poté se konala rozprava, ve které se jednotlivci zmiňovali o organizaci pohřbů, hovořilo se i o tom, že se někteří vojáci mimo službu zúčastňují akcí ve špinavých  uniformách a zablácených  botách a používají stará a neplatná hodnostní označení, což snižuje důstojnost armády a akce.
 
Na konec rozpravy velitel posádky oznámil, že pokud bude nějaký spolek vyžadovat pro svého zemřelého člena vojenský pohřeb, musí se se svojí žádostí nejprve obrátit na příslušné Krajské vojenské velitelství.
 
Akce byla ukončena pohoštěním. Během ní jsem měl asi patnáctiminutový rozhovor s plk. Stehlíkem.
 
 
Předseda VSR plk. let. v. v. Ing. Zbyněk ČEŘOVSKÝ, v. r.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky