Informace o činnosti VSR - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Informace o činnosti VSR

Veřejné informace
Čtvrtletní hlášení
Vážení přátelé, kolegové, kamarádi,
    máme  za sebou polovinu roku, která přinesla mnoho velmi zvláštních událostí  doma i ve světě. Co však je pro nás neméně důležité, to je dění v našem  spolku. Tento měsíc, srpen, je pro nás mimořádným, protože den 21. 8. je  mimořádným mezníkem naší novodobé historie. Máme proto před sebou mnoho  úkolů, ukažme si jen ty z nejdůležitějších.
    Dne  31. srpna bude v Brně v 14:00 hodin na Univerzitě obrany odhalena  pamětní deska našim členům. Vážení, bude to pravděpodobně poprvé, kdy  taková akce proběhne v přímé režii armády. Doufám, že chápete závažnost  této skutečnosti – je to po dlouhých třiceti letech vlastně poprvé, kdy  se armáda byť jen v náznaku a nepřímo a snad i nevědomky (?) hlásí  k nápravě věcí minulých. Proto vás všechny žádám, abyste se této akce  dle svých možností akce účastnili. Navíc jde o bezpříkladnou ukázku  vzepětí sil kdysi skomírající naší brněnské organizace. Pod vedením plk.  Ing. Rudolfa Kunzmannna Brňáci zvládli takovouto skvělou záležitost. Na  odhalení desky byla pozvána řada čelných politiků počínaje ministryní  obrany a předsedy komisí pro obranu jak Senátu, tak poslanecké sněmovny.  Bude zajímavé vidět, kdo se akce účastní a kdo se jí „prozřetelně“  vyhne.
    Dne  19. srpna v 14:00 hodin bude na Žižkově náměstí zahájena vzpomínková  akce, pořádaná Magistrátem města Olomouc. Díky neúnavné práci našich  Olomouckých kolegů pod vedením plk. MUDr. Bohumila Remla je právě  Olomouc ukázkou skvělé spolupráce spolku s orgány samosprávy.
    Obdobná  akce právě nyní proběhla v Plzni a i zde je pod vedením plk. Ing. Jana  Kabáta mezi naším spolkem, jinými občanskými a společenskými  organizacemi a především orgány kraje a města naprosto skvělá  spolupráce.
    Za  mimořádný úspěch považuji pozvání na akci u Památníku tří odbojů  v Lešanech dne 26. srpna v 15:00 hodin. Tato skutečnost je zcela a  naprosto unikátní a pro nás mimořádně významná. Je to poprvé, kdy nás  některá ze společenských organizací zaměřených na odbojovou činnost  uznává za plnoprávnou a zcela integrální součást odbojové činnosti.  Vždyť si vzpomeňte na ubohé žvásty řady rádoby pravicových politiků  např. ve sněmovně při marném projednávání návrhu zákona o našem  odškodnění. Přitom právě tyto spolky – skutečné společenské organizace –  měly být a věřím, že nyní i budou naším přirozeným spojencem a  především přítelem a spolupracovníkem.
    Musím  ovšem přidat i méně příjemné poznámky. Přátelé, dne 27. července jsem  byl členem malé delegace, kterou přijal pan president na Pražském hradě.  O našem spolku se nehovořilo přímo, přesto musím konstatovat, ač je mi  to nesmírně líto, že pan president nepovažuje rehabilitované vojáky za  něco, čím by se měl vážně zabývat. Není to však žádné překvapení, což  mohou potvrdit ti všichni z nás, kteří měli možnost se s ním během jeho  desetiletého působení v této funkci setkat.
    Dne  4. srpna se bude u Okresního soudu v Berouně konat druhé stání ve věci  naší výstavky k srpnu 68. Výsledek je stále nejistý, protože  protistrana, pan Šinágl, není schopen a především není ani ochoten  chovat se odpovědně a racionálně. Bohužel tohoto člověka mezi nás  zatáhli někteří z nás a dnes se tváří, jako kdyby se nic vážného  nestalo. I takový je život.
    Ale  abychom nekončili pesimisticky – dozvěděl jsem se, že v bezprostřední  blízkosti Českého Krumlova byl kdysi dávno instalován pomníček jako  připomínka činnosti našeho spolku a že je našimi Jihočechy stále  udržován a hojně navštěvován. Myslím, že to asi nebude jediná taková  skvělá vzpomínka a proto vás všechny vyzývám – víte-li o jakékoli  pamětní desce, pomníčku s touto tématikou, pošlete fotografie a mapky  s umístěním, jednou to bude mít velkou historickou hodnotu. Jak pro  každého z nás, tak pro naše potomky a především pro celou společnost.
    Úplně  závěrem jen připomínám naši společnou povinnost potvrdit svou  sounáležitost se spolkem zaplacením členských příspěvku. Jak příkladný  byl minulý rok, tak jsme letos poněkud pomalejší. Plaťte hospodářům své  místní organizace, kdo nemáte to možnost, zasílejte příspěvek přímo na  účet spolku 2001923252/2010.
za předsednictvo
Váš
Petr Mrázek
předseda
Slovo předsedy
Vážení přátelé,
    Po delším čase vás všechny srdečně zdravím a doufám, že jste dobu kovidovou přežili s co nejmenšími problémy. Zdá se, bohužel, že teď přicházejí další „morové rány“ v podobě krize energetické, krize finanční a ekonomické a v neposlední řadě i válečné, jejíž důsledky dnes ještě ani neumíme odhadnout.
    Naše územní organizace pracují dle svých možností a schopností. Je potěšující, že tam, kde spolková činnost z nejrůznějších důvodů spolková činnost usíná, se vždy najde několik skvělých jednotlivců, kteří jsou nejen schopni, ale i ochotni v rámci svých možností přispívat našemu společnému úsilí. Letos například naši v Brně připravují impozantní akci a navíc se jim již rýsuje něco i pro příští rok. To je mimořádně skvělé. A ocenění si zasluhují přátelé z Olomouce, Plzně i odjinud. A nesmíme zapomínat na naše skvělé Jihočechy. Všem vám jménem předsednictva skutečně od srdce děkuji.
    Musím oznámit, že byla podána žaloba na navrácení naší výstavky k srpnu 68 a předpokládám, že pak bude celý komplet uložen u našich v Olomouci a bude tak k dispozici vám všem. Do budoucnosti plánujeme (po nutných úpravách a opravách, kde počítáme s účastí Plzeňáků) její trvalou instalaci na důstojném a veřejně přístupném místě.
    Naprosto samozřejmě pracujeme na našem hlavním úkolu, jímž zůstává prosazení zákona o našem odškodnění. Samozřejmě vím, že plynutí času jde proti nám, ale na druhou stranu dnešní dění ve světě v mnohém vyvolává reminiscence na srpen 68. Proto bychom měli všichni ve svých bydlištích podporovat akce našeho ale i jiných spolků jak k tomuto datu, tak i ke všem významným vzpomínkám naší bohaté historie – byť i třeba jen položením kytičky a svou osobní účastí.
    Závěrem trochu materiálna. Očekáváme v tomto roce, jako ostatně každým rokem, vaše členské příspěvky. Minimální částka pro odvod do „společné kasy“ zůstává po léta stále stejná, 150,- Kč. Tady chci poděkovat všem, kteří svou členskou povinnost splnili částkami podstatně vyššími. Čiňme každý podle svých možností. Pokud neplatíte přes své místní hospodáře, zašlete příspěvek přímo na spolkový účet u FIO banky – 2001923252/2010 a jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo.
    Do nového roku vám přeji mnoho sil a jistě se mnozí v tomto roce osobně sejdeme. Těšíme se na vás a děkujeme
za předsednictvo
váš
Petr Mrázek
Členské příspěvky
Vážení kolegové, drazí  přátelé,
    máme vážný problém, některé naše  územní organizace přestaly vzhledem k okolnostem pracovat a je zřejmé, že řada  z vás ztratila kontakt na své přátele.
Základním atributem členství ve  spolku je placení členských příspěvků. Protože se nescházíte, nemáte možnost  platit příspěvky běžným způsobem, zaslala řada z vás svůj příspěvek přímo na  účet spolku (číslo účtu 2001923252/2010). Všem plátcům velmi děkuji.
    Především zde musím poděkovat  našemu skvělému kolegovi plk. Ing. Rudovi Kunzmannovi za vynikající rozbor  situace a řadu dobrých rad k dalšímu postupu v této věci.
    Po projednání v předsednictvu  jsme stanovili výši příspěvku na 150,- Kč. Vám, kteří nemáte možnost poslat  příspěvek přímo ze svého účtu, zasílám vzorovou poštovní poukázku. Variabilní  číslo je datum vašeho narození, to abychom dokázali vás identifikovat. Pokud jej  nechcete uvádět, použijte číslo vašeho telefonu a my vám pak  zavoláme.
    Pokud máte tu možnost obvyklého  postupu v rámci vaší územní organizace, pak ji samozřejmě využijte.
Děkuji, Petr Mrázek předseda

Návrat na obsah