Dokumenty ze 14. CK VSR - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Dokumenty ze 14. CK VSR

Archiv > Závěry 14. CK VSR
Dokumenty ze 14. CK VSR konané dne 25. 11. 2015
Vážení přátelé,
zde budou postupně uveřejňovány materiály z celostátní konference, tak jak budou vypracovány. Jako první dokument zde uveřejňujeme stanovy našeho spolku. 

Zápis ze 14. celostátní konference VSR konané dne 25. 11. 2015
 
Řídil: Ing. plk. v. v. Miroslav Ott – předseda.
 
Účast podle prezenční listiny – 93% - konference je usnášeníschopná.
 
 
Program konference:
 
 
Zahájení konference v 10 hod.
 
1. Sdělení počtu přítomných delegátů a konstatování, zda konference je schopná se usnášet.
 
2. Projevy hostů (pokud budou chtít).
 
3. Dílčí zpráva o činnosti v roce 2015.
 
4. Dílčí zpráva o hospodaření v roce 2015.
 
5. Zpráva o stavu archivace.
 
6. Seznámení s návrhem spolkových stanov.
 
7. Hlasování o alternativních částech návrhu stanov.
 
8. Schválení spolkových stanov.
 
9. Schválení kooptace nového hospodáře, plk. Ing. Vladimíra Starého.
 
10. Diskuze.
 
11. Schválení usnesení.
 
12. Pohoštění a ukončení konference.
 
 
Zápis o průběhu konference:
 
 
Ad1.: Konstatováno, že podle prezenční listiny je 93% přítomných delegátů a proto je konference usnášeníschopná.
 
Ad2.: Host neprojevil zájem diskutovat.
 
Ad3.: Dílčí zprávu o činnosti v roce 2015 přednesl kolega Ott. Zpráva byla bez připomínek přijata.
 
Ad4.: Dílčí zprávu o hospodaření přednesl kolega Klíma. Zpráva byla bez připomínek přijata.
 
Ad5.: Zprávu o archivaci přednesl kolega Klíma. Po krátké diskuzi byla zpráva přijata.
 
Ad6 – Ad8.: Ačkoliv měl, tyto body předseda velmi bobře připravené, rozpoutala se nekontrolovatelná diskuze v rámci slušnosti. Někteří delegáti byli velmi neoblomní a navrhovali zcela nepřijatelné návrhy. Chvílemi vznikal dojem, že mají v úmyslu konferenci rozbít. Nedorozumění vznikla především proto, že neoblomní delegáti nesledovali postup schvalování na webových stránkách a domnívali se, že se budou stanovy v tomto složení připomínkovat bod po bodu (což by bylo technicky zhola nemožné a navíc by se zcela znehodnotila půl roční práce předsedy). Zatímco měl předseda připravených pouze 5 případů, které se nepodařilo vyřešit v půl roku trvajícím předcházejícím procesu schvalování textu stanov. Tyto případy byly barevně (červená, modrá barva) rozlišené. Rozhodnutí mohlo být hotové během několika minut. Neoblomní delegáti zavinili, že se schvalovací proces protáhl na desítky minut a nespokojené diskuzní příspěvky nebraly konce. Nakonec se díky velmi pevným nervům předsedy podařilo diskuzi ukončit a text stanov byl schválen. Poučení: Je nezbytné naučit delegáty (odpovědné funkcionáře VSR) pracovat s webovými stránkami.
 
Ad9.: Kooptace viz příloha.
 
Ad10.: Vzhledem k tomu, že se neúměrně protáhla diskuze kolem schvalování textu stanov, bylo schváleno, že tajemník soustředí písemné diskuzní příspěvky a ty budou zveřejněny na webových stránkách.
 
Ad11.: Usnesení bylo po pohoštění schváleno podle návrhu, který předložil předseda, viz příloha.
 
 
25. 11. 2015 - zapsal:  Baubín.
 
 
 
 
 
PS:
 
 
„Předseda P VSR mi dnes uložil, abych zápis odeslal kol. J. Russovi ke zveřejnění na našich webových stránkách. Tímto tak činím. Vzhledem k tomu, že mezi konáním 14. CK a dnešním dnem nastala jistá časová prodleva, dovoluji si několik organizačních poznámek:
 
- diskuzní příspěvky mi již neposílejte a požádejte kolegu Russe, aby je na webových stránkách zveřejnil;
 
- v průběhu schvalování stanov jsem si povšiml, že členům ÚR VSR skončí předčasně funkční období – všem děkuji za obětavou práci ve prospěch VSR;
 
- navrhuji ustavit na 1. P VSR po 14. CK VSR odborné komise, podle mého diskuzního příspěvku, kde by se mohli angažovat členové ÚR VSR jimž předčasně skončilo volební období a i jiní dobrovolníci, aby neztratili kontakt s republikovým vedením VSR;
 
- usnesení ze 14. CK zpracoval předseda VSR – očekávám, že jej zveřejní; tím vysvětluji, že nenásledují přílohy, které jsem původně do zápisu zapracoval.
 
 
Vážení kolegové, přeji vám radostné prožití svátků Vánočních a vše nejlepší, zvláště zdraví do celého nového roku 2016 – váš Petr Baubín.
 
 
V Praze dne 9. 12. 2015

Návrat na obsah