Z historie VSR - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Z historie VSR

Třicet let od první celostátní konference Sdružení vojenská obroda
        V ideologickém  monolitu Československé lidové armády se na počátku roku 1990 objevila  organizace, navazující na reformní hnutí Pražského jara 1968 v armádě.  Po dvaceti letech nuceného mlčení se mohli k dění v armádě vyjádřit  bývalí vojáci z povolání. Chtěli pomoci změnit armádu, odstranit  politické deformace i dosáhnout nápravy křivd.
    
     


    
         
        
       Dne 16. prosince 1989 se ustavilo na svém prvním shromáždění v kině  Kyjev při Ústředním domě armády v Praze „Sdružení vojenská obroda“  (SVO). Již svým názvem navazovalo na občanskou iniciativu „Klub za  socialistickou přestavbu Obroda“, který se ustavil v únoru 1989  z disidentů, stoupenců reforem Pražského jara, v době normalizace  zpravidla perzekuovaných.

V rámci klubu vznikl před listopadem 1989 Výbor vojenské sekce,  v jehož řadách působili plk. PhDr. Oskar Bizík, pplk. PhDr. Antonín  Zrůstek či bývalý náčelník Vojenského historického ústavu plk. PhDr.  Tibor Hochsteiger, všichni bývalí důstojníci propuštění z armády na  počátku normalizace.

Historického shromáždění 16. prosince v kině Kyjev se zúčastnilo 587  bývalých vojáků z celého státu. Pro účastníky šlo o skutečně mimořádnou  událost s velkým emotivním nábojem. Jak uzavřel svůj záznam zapisovatel  historické schůze v kině Kyjev: „Na závěr shromáždění bylo uděleno slovo  dr. Oskaru Bizíkovi, který shromáždění zahajoval. Jmenovaný se zmohl na  několik vět, v nichž vyjádřil přesvědčení, že mluví ústy všech  shromážděných, že je rád, že se takovéhoto shromáždění a této doby vůbec  dožil. (Ostatní zaniklo v slzách a dojetí nejen dr. Bizíka, ale i mnoha  přítomných.)“

       Cíle nové organizace
Členy SVO byli vesměs aktivní oponenti sovětské okupace následně za  normalizace propuštění z armády, často vyloučení nebo vyškrtnutí z KSČ.  Mnohdy strávili následující dvě desetiletí v podřadných pracovních  místech, byť se některým normalizaci podařilo přečkat i  v kvalifikovaných pozicích.

Organizace na počátku roku 1990 měla velkorysý program: zpracovat a  schválit vojenskou doktrínu státu a navazující branný zákon bez obsažené  vedoucí úlohy KSČ. Vše v rámci Varšavské smlouvy, o jejímž rozpuštění  ještě nikdo nemluvil. Dalším cílem byla obnova civilní kontroly armády  prostřednictvím branného a bezpečnostního výboru Federálního  shromáždění.


Aktivisté vítali záměr zrušení stranickopolitického aparátu v armádě,  požadovali i zrušení armádních kádrových orgánů a zásadní reorganizaci  vojenské kontrarozvědky. V prohlášení navrhli nahradit dosavadní  stranicko-politické orgány kulturně osvětovými pracovníky, skupinami a  odděleními, s obsahem opírajícím se o mezinárodní lidskoprávní  dokumenty. Politická činnost se měla přenést zcela mimo kasárny  s odůvodněním, že vojáci přece skládají přísahu všemu lidu bez ohledu na  jeho politické názory. Náhradou kádrových orgánů se měly stát  personální útvary s transparentním systémem objektivního hodnocení.

Vojenská kontrarozvědka se měla reorganizovat na zpravodajskou službu  orientovanou na potenciální protivníky a ne jako dosud na sledování  nekonformních jedinců z vlastních řad. To vše byl vlastně návrat  k návrhům roku 1968. Dalším cílem byla rehabilitace postižených vojáků s  finančním odškodněním a kritická analýza let 1967-1969. V legislativní  oblasti se měla očistit politicky ovlivněná znění zákonů týkajících se  armády.

       Rozvoj SVO
K realizaci bohatého souboru návrhů účastníci na prvním setkání  zvolili osmnáctičlenný výbor. SVO vzešlo z prostředí, jehož protagonisté  mluvili podobným druhem jazyka, jako tehdejší představitelé MNO.  Perzekuovaní příslušníci armády však měli jinou životní zkušenost.

Podle stanov mělo SVO úzce spolupracovat s velením ČSLA, podávat a  doporučovat ministrovi národní obrany kádrové návrhy na dočasné obsazení  míst v armádě členy SVO, nebo místa členů Centrální rehabilitační  komise a dalších rehabilitačních komisí  MNO. Na počátku ledna 1990 měla  SVO již téměř tisíc členů.

Sdružení vojenská obroda bylo Ministerstvem vnitra přitom řádně  zaregistrováno až 8. března 1990. Prvním předsedou se stal  rehabilitovaný voják PhDr. Oskar Bizík, současně tehdy po krátkou dobu  vedoucí kanceláře Federálního shromáždění a člen Vojenské komise  Koordinačního centra Občanského fóra.

       První celostátní konference
První celostátní konference zástupců SVO se konala před třiceti lety,  28. dubna 1990 opět v kině Kyjev. Tehdy narostla organizace dokonce již  na více než 5 000 členů. SVO zůstalo zpočátku součástí Občanského fóra  (později Občanského hnutí) a na Slovensku Verejnosti proti násiliu.  Později členové SVO směřovali většinou k sociální demokracii. V úplných  počátcích bylo možné najít i vazby vysloveně na Pražské jaro či budování  „demokratického socialismu“.

V rámci SVO vznikly i specializované sekce letců, vojenských lékařů,  historiků apod. SVO spolupracovalo s veteránskými organizacemi (Svazem  bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů) či Svazem vojáků  z povolání nebo Svazem vojenské mládeže a dalšími. Přestože byla  programová skladba pestrá, hlavními cíli SVO bylo podílet se na změnách  v armádě a především dosáhnout plné rehabilitace a případně i reaktivace  svých členů.

V některých otázkách nalezlo SVO společnou řeč s vedením MNO.  Například kritizovalo „destrukční jevy oslabující bojeschopnost  v armádě, například demagogické snahy o neuvážené zkracování vojenské  služby“, které měly být údajně v rozporu se snahou o rychlý odsun  sovětských vojsk.

       Rehabilitace a reaktivace
Za své další úkoly členové označili i odstranění všech kořenů a  nástrojů totalitního systému ze struktury ČSA a svoji důslednou  rehabilitaci. Tento úkol plnily i centrální a krajské rehabilitační  komise. V rámci rehabilitace byly také stovky rehabilitovaných  reaktivovány. Ministerstvo vrátilo 142 důstojníkům a praporčíkům hodnost  a 52 z nich také dříve odebraná vyznamenání.

Ministr se rozhodl v rámci rehabilitačního procesu povýšit o jeden až  dva stupně všechny perzekuované vojáky z povolání a ocenit jejich  zásluhy o rozvoj armády udělením resortní medaile Za zásluhy o ČSLA.  Povýšeno bylo 177 vojáků a vyznamenáno již více než 4 600 postižených  důstojníků a praporčíků. Udělení medaile perzekuovaným možná devalvovala  skutečnost, že jí ministr uděloval i vojákům, kteří sloužili v armádě  po celou tzv. normalizaci.

Členové SVO se také dostali na kandidátní listiny Občanského fóra  červnových parlamentních voleb. SVO se zprvu profilovala jako iniciátor  zpracování vojenské doktríny či zřízení generálního inspektorátu čs.  branných sil. Členové se aktivně účastnili atestací vojáků z povolání a  chtěli se i podílet na nově pojaté humanistické výchově v armádě.  Předsedou sdružení se později stal plk. v z. Josef Němec a tajemníkem  PhDr. Antonín Zrůstek.

       Úloha v nových poměrech
Organizace se bránila nařčením, že sleduje v armádě mocenské cíle:  „Bez vyostřování rozporuplných vztahů trváme na tom, aby z armády odešli  v zájmu nové kvality výrazně zkompromitovaní lidé: nekompromisní  normalizátoři, organizátoři politických čistek, stoupenci totalitního  systému. Cožpak to jsou nehumánní požadavky?“

SVO tak do jisté míry převzalo radikální úlohu vojenských fór. SVO  mělo v prvních letech silnou členskou základnu. V evidenci bylo k 21.  listopadu 1992 stále ještě 4 094 členů. Původní stanovy obsahovaly  předpoklad, že po vyřešení aktuálních úkolů členové SVO hromadně  přestoupí do Svazu vojáků z povolání. To se nestalo. V souvislosti se  zánikem společného státu se organizace v roce 1992 poklidně rozdělila na  českou a slovenskou část. Česká se současně přejmenovala na Vojenské  sdružení rehabilitovaných. Tato organizace existuje dodnes.

Prokop Tomek - převzato z VHÚ Praha
Návrat na obsah