Aktuality - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Aktuality

Není důchod jako důchod
Důchody disidentů
 
    Tak si tady na Seznam zprávy čtu, jak zakladatel samizdatu Libri prohibiti, pan Jiří Gruntorád, zahájil hladovku před budovou naší vlády. Pan Gruntorád upozorňuje na situaci lidí, které komunistický režim perzekuoval a kteří jsou nyní znovu za své postoje trestáni nízkými důchody.  Já s panem Gruntorádem souhlasím, ale obávám se, že problém je poněkud rozsáhlejší než jej on předkládá. Stejně rozplizle se k tomuto tématu vyslovil poslanec pan Marek Benda v pořadu Václava Moravce 19. 11. 2023.
 
    Aby bylo možno problém skutečně racionálně řešit, je nutno jej nejprve definovat. Tady v zásadě jde o tři problémy – kdo byl perzekuován, jak byl perzekuován a nakonec volba způsobu odškodnění.
 
    První problém je poznat občany, kteří se aktivně vymezovali vůči režimu (a abych byl spravedlivým tak i ty, vůči niž se vymezoval sám režim).  Náš novodobý demokratický stát zatím prakticky uznal tři skupiny obyvatel hodných tohoto označení a teoreticky ještě další dvě. Jejich poznání je mimořádně zajímavé a dost příznačné.
 
    První takovou skupinou jsou političtí vězni, jejichž zájmy se snažila prosazovat Konfederace politických vězňů. Tato skupina lidí byla a je snadno identifikovatelná (byli vězněni, existují nějaké rozsudky a další spisy). Tito lidé byli pak – podle mne velmi spravedlivě – odškodněni příplatkem k důchodu ve výši odvozené od délky vazby a věznění. Celý tento příběh znám velmi detailně od tehdejší předsedkyně Konfederace, paní MUDr. Naděždy Kavalírové. S Naďou a její rodinou jsem se já i moje rodina velmi dobře osobně znali a je to dáma v pravém slova smyslu, jejíž památku si hluboce ctím.
 
   Druhou takovou skupinou byli muži, kteří prošli službou v PTP-VTNP (nepleťte s komickými Švandrlíky). Opět jde o snadno identifikovatelnou skupinu lidí – jejich evidenci od okamžiku nástupu do služby dodnes vedla a vede armáda ve svých archivech. Opět zde došlo k odškodnění ve výši odvozené od délky služby v PTP. Navíc od r. 2006 dostaly příplatek k důchodu i jejich vdovy. Zájmy pétépáků zastával Svaz PTP, s jehož dlouhodobým předsedou, panem Vladimírem Lopaťukem jsem se poznal v r. 1993 a stali jsme se velmi dobrými přáteli. Po roce 2006 jsme spolu osobně navštívili řadu vdov po pétépácích a pomáhali jim uplatnit jejich oprávněné nároky. Vladimír byl skutečný chlap v tom pravém slova smyslu a jeho památku budu stále ctít.
 
    Třetí takovou skupinou jsou členové třetího odboje. Jejich identifikace je asi složitější, nejde o kompaktní skupinu. Existuje proto jakási komise pro posouzení a zvážení jednotlivých příběhů a ti, kteří jsou oficiálně uznáni za členy třetího odboje, dostávají – pokud vím – jednorázové odškodné.
 
    Zůstávají nám zde dvě skupiny obyvatel, které lze pojmenovat jednak jako disidenty a pak ty, kteří byli protiprávně vyházeni ze zaměstnání. A tak nejprve – kdo to byl a je disident? Člověk zřejmě nejpovolanější – Václav Havel – to definoval takto:
 
„Disidentem“ se člověk nestává tak, že se rozhodne pro tuto svéráznou kariéru, ale proto, že vnitřní odpovědnost kombinovaná s celým komplexem vnějších okolností ho prostě do tohoto postavení uvrhne: je vyhozen z existujících struktur a postaven do konfrontace s nimi. Na začátku nebylo nic víc než úmysl dělat dobře svou práci a na konci je cejch nepřítele.
 
Nevím proč se tento „titul“ nakonec vžil výhradně pro relativně úzkou skupinu osob právě okolo Václava Havla. Jinak velmi zajímavou a výstižnou definici disentu podává i pan prof. Václav Bělohrádek.  Přiznávám, že nevím, jak tuto bezpochyby skvělou skupinu lidí definovat a co by mělo být kritériem jejich odškodnění. Je ovšem skutečností, že asi většina z nich zcela jistě zapadá do některé z předchozích skupin a asi naprosto jistě do té poslední.
 
    Tou poslední skupinou jsou lidé, kteří byli za vlády komunistů protiprávně vyházeni ze zaměstnání, především z politických důvodů. Tuto skupinu lze velmi snadno identifikovat, je definována zákonem č.87/91 Sb. o mimosoudních rehabilitacích. Skutečné odškodnění se těmto lidem – stejně jako v předchozí skupině – obloukem vyhnulo. Prvním politikem, který se právě tímto problémem zabýval, byl předseda vlády pan Mirek Topolánek, který připravoval návrh odškodnění těchto osob podle klíče, který metodicky přesně korespondoval s odškodněním jak politických vězňů, tak pétépáků. Návrh podal spolu s řadou poslanců za ODS v roce 2009, avšak téměř vzápětí (náhodná shoda?) jeho vláda padla a tím to všechno skončilo. Druhým politikem pak byl ministr školství pan Marcel Chládek v roce 2015. Jeho návrh se týkal výhradně rehabilitovaných osob v jeho resortu a věc řešil jednorázovou výplatou odškodnění obdobně, jako tomu je nyní u třetího odboje.
 
    Takže ano pánové Gruntoráde a pane Bendo, souhlasím s vámi v tom, že bezpráví je nutno neprodleně řešit.
       Takže ne, pánové Gruntoráde a pane Bendo, tohle nelze řešit po jednotlivcích, to je nutno řešit systémově. Jinak – bohužel – zcela jistě nejde o právo a spravedlnost.

Petr Mrázek
předseda Vojenského spolku rehabilitovaných
Dopis presidentovi č. 2
Vážený pan
Petr Pavel
president České republiky
Hrad I, nádvoří 1
Hradčany
119 08  Praha 1                                                           V Praze dne 3. srpna 2023
 
 
Vážený pane presidente,
 
    jsem předsedou Vojenského spolku rehabilitovaných, což jsou důstojníci, praporčíci a občanští zaměstnanci, kteří byli v letech 1948 – 1989 protiprávně vyházeni z armády. Těch lidí byly desetitisíce, dnes již nás je v Čechách něco přes osm set. Asi náš spolek brzo přejmenujeme na Poslední Mohykány nebo Raisovy Zapadlé vlastence.
 
    Jsem hluboce přesvědčen, že právě v těchto dnech, kdy budeme vzpomínat padesáté páté výročí srpnové invaze je příležitostí, kdy by se měl tento stát nějakým adekvátním způsobem s aktéry těchto událostí vyrovnat.
 
    Dovoluji si proto požádat o možnost seznámit Vás s touto problematikou blíže. Pokud však jste přesvědčen, že o tyhle lidi není nutno se nějak zvlášť zajímat, pak promiňte, že jsem si dovolil Vás obtěžovat.
 
S úctou
Petr Mrázek
předseda Vojenského spolku rehabilitovaných
Makovského 17, 163 00 Praha 6
604 731 289
Pozvanka na Slavnostni ceremonial 2023
Dopis presidentovi č. 1
Vážený pan
gen. v. v. Petr Pavel
president České republiky
Loretánská 177/9
118 00 Praha 1 – Hradčany                                                                Praha 31. 1. 2023
 
 
    Vážený pane generále,
 
    jménem našeho Vojenského spolku rehabilitovaných i jménem svým si dovoluji gratulovat Vám ke zvolení do funkce nejen nejvyšší, ale také nejčestnější. Přejeme Vám hodně rozvahy, trpělivosti, prozíravosti ale i rozhodnosti.
 
    Dovolím si zde malou historickou paralelu. Když na knížecí stolec uváděli Přemysla Oráče, vzal sebou své lýkové střevíce, aby si stále připomínal, odkud vyšel. Vás prosím vezměte si na Hrad svou uniformu, aby Vám připomínala, co všechno se odehrálo v armádě v průběhu Vaší aktivní služby a čeho jste byl a čeho stále jste nedílnou součástí.
 
    Vojenský spolek rehabilitovaných je společenstvím důstojníků, praporčíků a občanských zaměstnanců, kteří byli v letech 1948 až 1989 protiprávně propuštěni ze služebního (pracovního) poměru. Tedy vyhozeni jako politicky nespolehliví. Někteří byli popraveni, někteří uvězněni, někteří byli vyhnáni z vlasti, jiní museli uprchnout sami. Vždy šlo o zákaz výkonu povolání, nikdo z nich nemohl a vlastně ani nesměl uplatnit své vzdělání. A šlo skutečně o desetitisíce osob. O dopadech na jejich rodiny a především děti hanba hovořit. Po roce 89 byli někteří z těch, kteří se toho dožili, rehabilitováni. Byly jim vráceny hodnosti, řády a vyznamenání, mnozí byli i povýšeni, bylo nějak upraveno i důchodové zabezpečení. Všichni tito lidé obdrželi tzv. rehabilitační osvědčení, tedy potvrzení, že jejich vyhození z armády bylo protiprávným činem, šlo vždy o zneužití pravomoci.
 
    Dovoluji si proto požádat Vás, abyste s touto nepříliš přívětivou tváří armády blíže seznámil a zvážil, zda nenastal čas smýt tuto skvrnu hanby z čistého štítu dnešní armády. Jsem připraven kdykoli Vám k tomu být nápomocen.
 
pplk. v. v. Petr Mrázek
Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Makovského 1226/17
163 00  Praha 6
jpmrazek@seznam.cz,  604 731 289
Slavnostní ceremoniál odhalení pamětní desky u příležitosti 54. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968, který se konal před budovou Univerzity obrany na Kounicove.
Pamětní desku k příležitosti 54. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa odhalili ve středu zástupci Univerzity obrany a Vojenského spolku rehabilitovaných Armády České republiky. Deska se nachází na průčelí budovy univerzity na ulici Kounicova a pro své tmavé barvy nemusí kolemjdoucího na první pohled zaujmout.


Proslov rektorky - velitelky brig.generálky Prof. RNDr.
Zuzany Kročové, Ph.Dr.
 
Vážený pane generále (brig.gen. v zál. Zbyněk Čeřovský),
vážení páni předsedové,
vážený pane radní, paní starostky a páni starostové,
vážené dámy a pánové,
je mi velkou ctí, že mohu promluvit na shromáždění při příležitosti slavnostního odhalení pamětní desky na počest těch vojáků a zaměstnanců vojenské správy, kteří před 54 lety, ale zejména v následujících letech takzvané normalizace, projevili
obdivuhodnou statečnost, odvahu a vytrvalost ve svém přesvědčení.

Když jsem se na konci minulého roku měla poprvé možnost setkat s panem plukovníkem Kunzmannem, panem podplukovníkem Mrázkem a dalšími představiteli Vojenského spolku rehabilitovaných AČR, byl to pro mě silný zážitek. Vrátily se mi vzpomínky do srpna roku 1968, kdy jsem jako osmileté děvče, žačka základní školy v Novém Městě na Moravě, prožívala se svými rodiči a blízkými ony pohnuté dnyinvaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
Také jsem si uvědomila, jak my všichni, celá společnost, bychom měli být vděčni těm, kteří dokázali nasadit své zdraví, osobní bezpečí a pracovní kariéru za ideály, které by nám všem měly být drahé. Věrnost hodnotám občanské cti, vlastenectví a svobody prokázala v prvních dnech invaze většina Čechů a Slováků, ale jen málo z nich vytrvalo i dalších letech, a to za cenu obrovského osobního příkoří, šikany, často i vězení nebo nucené emigrace. A jim jsme zůstali hodně dlužni. Při perzekucích po roce 1969 bylo z Československé armády vyhozeno téměř 12 tisíc vojáků a občanských zaměstnanců. V posádce Brno bylo propuštěno přibližně 850 osob, z toho bezmála 600 příslušníků tehdejší Vojenské akademie. Je přitom smutné, že tito naši stateční vojáci a spoluobčané se v mnoha směrech nedočkali morální a společenské satisfakce ani po roce 1989.
Velice ráda jsem proto přijala žádost představitelů Vojenského spolku rehabilitovaných o podporu při zhotovení a odhalení pamětní desky na počest těch, kteří nikoliv slovy, ale svým životem a skutky prokázali věrnost naší vlasti a ideálům svobody a demokracie. Společnými silami členů Vojenského spolku rehabilitovaných, příslušníků Univerzity obrany, dalších vojenských zařízení v posádce Brno a pracovníků brněnského Komunitního centra pro válečné veterány jsme zorganizovali veřejnou sbírku na pořízení pamětní desky a poměrně v krátké době jsme vybrali potřebný obnos.
Právě, když jsme koncem února tohoto roku hledali vhodný termín slavnostního odhalení pamětní desky, jako by se vrátily běsy staré více než půlstoletí. Dvacátého čtvrtého února vojska Ruské federace vpadla na Ukrajinu! V bezprostřední blízkosti České republiky a těsně za hranicemi našich spojenců rozpoutalo Rusko válečný konflikt, jehož hrůzy den, co den, vyplouvají na povrch. Znovu jsme pocítili naše vlastní „memento“, zjitřené city a obavy z oněch srpnových dnů v roce 1968. A také jsme si uvědomili, že mír, svoboda a bezpečí nejsou a nikdy nebudou trvalé a samozřejmé a že slova vojenské přísahy o nasazení vlastního života mohou platit již dnes nebo zítra. My vojáci i všichni občané naší země na to musíme být připraveni. Jak na to – víme. Ukázali nám to dámy a pánové z Vojenského spolku rehabilitovaných, kteří stojí tady s námi, před 54 lety, a vidíme to takříkajíc v přímém přenosu u ukrajinských vojáků, představitelů ukrajinské státní správy i prostých občanů u Charkova, na Donbase a v Záporoží. Dámy a pánové, zlu je potřeba vzdorovat. A bez vytrvalosti, strádání a možná i obětí to bohužel nejde.
Děkuji Vám za pozornost

Proslov Pplk. Petra Mrázka- předsedy VSR AČR ČR

Vážená paní rektorko, vážení zástupci státní správy a samosprávy, vážení přátelé!

Především mi dovolte, abych jménem všech důstojníků, praporčíků a občanských zaměstnanců vojenské správy, vyhozených z armády v letech 1948 - 1989 jak pro své politické postoje, tak pro své morální kvality poděkoval a to naprosto upřímně a skutečně z hloubi duše paní rektorce Univerzity obrany v Brně, paní gen. Mgr. Zuzaně Kočové. Je jen a jen její zásluhou, že se tato nenápadná deska ocitá na budově, v jejíchž zdech se připravuje naše budoucí vojenská elita. A skutečnou elitou společnosti a národa jsou ti, kteří nejenže ovládají perfektně svou práci, ovládají virtuózně své nástroje, ale především ti, kteří vědí proč tak činí.  Protože vážení přátelé, vedle vědomí máme i svědomí. A je přímo symbolické, že pamětní deska je právě zde. Z tehdejší Vojenské akademie bylo po srpnu 68 vyhozeno celkem 594 osob, především pedagogů. Je samozřejmé, že největší čistky v armádě byly cíleny právě na ty, kteří měli v rukách budoucnost armády.

     Po listopadu 89 došlo k rehabilitacím a vojáků bylo rehabilitováno celkem 9 130. Jen pro srovnání uvádím, že ve všech ostatních resortech od vnitra po kulturu bylorehabilitováno – pokud je mi známo - něco málo přes 2 000 osob. Je smutnou pravdou, že žádnému z těchto lidí se nedostalo skutečné a úplné satisfakce. Proto a právě proto je umístění pamětní desky zcela zásadním aktem celospolečenského významu a je pro nás všechny ctí, že alespoň posledních pár set žijících rehabilitovaných vidí, že jejich skutky nejsou a nebudou zapomenuty.

     Musíme si ovšem uvědomit, že čistky v armádě po roce 68 jsou jen jednou, byť mimořádně významnou kapitolou celého příběhu. Okamžitě po únoru 48 bylo z armády vyhozeno neuvěřitelné množství důstojníků, praporčíků a občanských zaměstnanců. Některé prameny uvádějí jednu třetinu, jiné více než polovinu stávajícího velitelského sboru na všech stupních velení. Mimořádně významné je, že v politických procesech, kdy bylo zavražděno 247 osob, jich nejméně 29 byli opět vojáci. To je přes 12 %. Vedle selského stavu, který byl zničen úplně, nebyla žádná jiná profese po celé období vlády komunistů tak
postihována.

     Po listopadu 89 byly provedeny tzv. rehabilitace. Ze všech takto perzekuovaných vojáků jich tehdy žilo asi 13 – 14
tisíc, kteří se k rehabilitacím přihlásili a jak jsem uvedl, rehabilitováno jich bylo 9 130. Po listopadu 89 ale v armádě „pracovalo“ více než 5000 politruků a řídících pracovníků VKR (vojenská pobočka StB). A to nehovořím o všech členech tzv. prověrkových komisí, kterých nutně bylo násobné množství. Tehdy, po listopadu 89, jich z armády dobrovolně a se všemi poctami a náležitostmi odešlo celkem 191 osob a později i několik desítek dalších. Tento krátký výčet suchých čísel ovšem podává velmi barvitý portrét stavu armády po roce 89 a především vztah armády k rehabilitovaným vojákům. Dovolím si říci, že armáda se doposud nijak nevyrovnala se skutky, které v ní od roku1948 v personální oblasti probíhaly. Chápu, že díky běhu času nelze rehabilitaci, tedy uvedení v předchozí stav, zabezpečit. Co však lze, to je věcný a racionální pokus o vyrovnání. Proto si dnešního dne velmi považuji, protože je pro nás příslibem, že by tento proces mohl konečně skutečně začít. Je to poprvé, pokud si vzpomínám, že by pamětní deska na počest obětí minulého režimu v armádě, byla odhalována právě takto čelnými představiteli armády. Je to pro mne znamení úsvitu. Tady je nutno si uvědomit co přesně říká zákon o mimosoudních rehabilitacích - Za neplatný se pro účely tohoto zákona považuje právní úkon, jímž došlo v rozhodném období ke skončení pracovního nebo služebního poměru nebo členského poměru k družstvu (dále jen "pracovnívztah") z důvodu politické perzekuce nebo postupu porušujícího obecně uznávaná lidská práva a svobody.

To – přeloženo z právnického jazyka – znamená, že armáda tyhle lidi vypudila ze svých řad způsobem, který byl v rozporu s právem a to tedy i s právem tehdy platným. Je tedy jen a jen věcí armády, jak se s touto skutečností vypořádá či zda se s ní vůbec vypořádat chce. Tuto povinnost z ní nikdo nesejme.

     A k tomu ještě jedna drobná poznámka – o rehabilitovaných vojácích často hovoříme jako o obětech. Není tomu tak. Obětí je někdo, koho postihla nenadálá a nepředvídatelná pohroma jako povodeň, požár či zemětřesení. Rehabilitovaní byli postihováni za své postoje, postoje veřejně projevené. Nebyli – a podotýkám ani nejsou – pasivními obětmi, ale aktivními účastníky dění. A to nebudu hodnotit dopady na jejich manželky, děti, celé rodiny, to byla a jeostuda.

     Poslední slovo bych rád věnoval posluchačům této skvělé školy. Jste mladí lidé a naprosto samozřejmě hledíte do budoucnosti a plánujete svou budoucnost, svůj život. Jste vojáci a víte tedy, že plánujete-li si nějakou trasu, pak musíte znát nejméně dva body na této cestě – odkud vycházíte a kam chcete dojít. Ten výchozí bod – to je vaše rodiště, vaše vlast, vaši předci a vaše historie. To jsou tedy i ti, jejichž jména jsou skryta za touto pamětní deskou. Je dobré vědět, čím byli naši dědové a pradědové. Všichni to byli lidé, kteří tuhle zem obdělávali a vzdělávali do dnešní skvělé a krásné podoby.

     Vaším úkolem je a bude toto bohatství chránit a bránit pro vaše děti a vnuky. Protože tahle zem je vaše a nikoho jiného. A proto vás žádám – tuhle pamětní desku si uložte do paměti a její význam do svých srdcí. Pokud vy tak učiníte, pak my jsme neprožili své složité osudy zbytečně.

Slovo předsedy
Vážení přátelé,
úvodem mi dovolte jen jednu drobnou technickou poznámku. Za chvíli za sebou budeme mít první polovinu roku a je tedy nejvyšší čas srovnat účty. Zaplaťte své členské příspěvky buď ve svých územních organizacích nebo přímo na účet spolku – 2001923252/2010. Předsednictvo nijak výši příspěvku nezměnilo, je tedy jen na vás, jak se rozhodnete. Někteří pozapomněli v minulém roce, jiní byli naopak velmi štědří. Všechny příspěvky jdou pro dobro spolku a jejich využití podléhá přísné kontrole.
    Dlouho jsme se nesetkali a máme si toho mnoho co říci. Překonali jsme kovid, teď nás chtějí vyděsit opičími neštovicemi. Doufám, že se na tohle všechno s chutí vykašleme, protože máme důležitější věci na práci.
    Musím proto velmi poděkovat Olomouckým, kteří zorganizovali skvělé setkání s primátorem Olomouce, kteří připravují umístění naší další pamětní desky k srpnu 68 na důstojném místě v centru města. Jsme jim všichni vděčni.
    Musím proto poděkovat Brněnským, kteří nejenže vzkřísili svou organizaci, kterým se podařil husarský kousek, který bude korunován v posledních srpnových dnech tohoto roku. Jsme jim všichni zavázáni.
    Musím proto poděkovat Plzeňským, kterým se podařilo oslovit nejen naše členy, ale všechny rehabilitované v kraji a uspořádat reprezentační setkání s hejtmanem Plzeňského kraje. Zaslouží si naši úctu.
    Musím poděkovat Jihočechům, kteří sice ve vlastní organizaci, avšak se stejnými cíli a ideály pracují a pořádají řadu menších, přesto významných akcí.
    Všechny tyto naše aktivity vedou k tomu, že je o nás stále více slyšet. To vše nám pomáhá v plnění našeho hlavního úkolu – nezapomínat. Dovolte mi při této příležitosti připomenout jednoho z neskvělejších našich důstojníků, Karla Nedvídka. Ten mi vždycky říkal – chceš-li pro naši věc něco dokázat, musíš pro ni hořet – ale v krematoriu už je pozdě. Drsné, ale pravdivé.
    Ať už se to někomu líbí či nikoliv, je naprostou samozřejmostí, že v našich moderních dějinách byli a jsou důstojníci, praporčíci a občanští zaměstnanci vojenské správy mimořádně významnou součástí naší společnosti. Kdo pro naši svobodu a demokracii učinil více než v první válce naši legionáři, v druhé válce domácí a zahraniční odbojáři a ve studené válce opět vojáci – a zde mám na mysli právě vás, přátelé? Náš spolek se zaměřuje na období let 48 – 89, období vlády komunistů a jak sami dobře víte a znáte z vlastních životů, tento příběh stále pokračuje. Máme stále ještě co dělat, pořád nás čeká spousta práce. Vždyť ona žádná práce není hotova, pokud není udělána správně. Náš boj může skončit porážkou nebo vítězstvím, v žádném případě se však nevzdáme.
    Znovu vás všechny žádám a vyzývám – účastněte se všeho dění ve vašich obcích, podporujte své spolky. Sepisujte své paměti, předávejte zkušenosti následovníkům. Dokázali jsme vzdorovat zločinnému jednání, dokážeme vzdorovat i času.
S hlubokou úctou a pozdravem
Petr Mrázek
předseda VSR
     
Informace o platných pravidlech v péči o vojenské důchodce
Článek P. Mrázka v LN
Jsem předsedou Vojenského spolku rehabilitovaných. Jde o bývalé vojáky, kteří byli v letech 1948 – 89 vyházeni z armády z politických důvodů. Převážná část doposud žijících byla vyhozena pro svůj postoj k sovětské okupaci v r. 1968. Protože to byli důstojníci a praporčíci, mohli po roce 1989 využívat služeb Ústřední vojenské nemocnice Praha a to za stejných podmínek, jako osoby v činné službě či veteráni. Prokazovali se tzv. kartou Zelená cesta, kterou získali na základě rehabilitačního osvědčení. V tomto roce byla platnost jejich zelených karet bez dalšího zrušena. Nebudu hodnotit přístup společnosti, politiků i armády k lidem, kteří se odvážili vzdorovat minulému režimu, nebudu hodnotit, jaké mají dnes materiální podmínky vzhledem ke svým důchodům. Jen jako perličku uvedu, že nedávno zesnulý generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš, který tu ruskou agresi schválil a vesele nás všechny „normalizoval“, tak ten strávil konec svého života v plném zaopatření v Domově seniorů pro válečné veterány Vlčí mák v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Nic nehodnotím, nic nekritizuji, jen předkládám k uvážení. Možná byl soudruh Jakeš i válečný veterán, nevím.
Tak si užívejte prázdnin
Petr Mrázek
Není naším příznivcem každý, kdo se tak tváří!
Vážení přátelé, kolegové, členové VSR,
 
    kalendářní rok je plný historických událostí a náš spolek, především jeho územní organizace, pořádáme různé akce či se jich účastníme. To je významná a důležitá část naší činnosti a je tomu tak dobře. Spolupracujeme přitom s organizacemi, které jsou nám blízké přístupem k historickým událostem, jimiž naše země prošla nejen za poslední století. S některými máme uzavřeny dohody o spolupráci, jako např. s ČSBS, NRZP, RSČR a SVV, s dalšími spolupracujeme na základě podobných přístupů či názorů.
 
    Nemluvím k vám teď jako předseda či z pověření předsednictva, mluvím jen sám za sebe, jako každý jiný člen. Buďme otevření, buďme vstřícní, buďme ale i opatrní ve výběru přátel, spolupracovníků či partnerů. Jsem přesvědčen, že existují spolky, jejichž ideje s našimi vůbec nekorespondují. Celý náš život a naše skutky patří svobodě a samostatnosti naší vlasti, právu a spravedlnosti pro každého občana. Dávejme si proto prosím pozor, abychom  - třeba i v dobré vůli a nevědomky - nebyli zneužiti nějakými spolky prosazujícími revizi našich dějin. Mám teď na mysli především sudetoněmecký landsmanšaft a jeho exponenty. Nedomnívám se, že by kontakty (natož spolupráce) s takovými spolky a lidmi byla pro nás vhodná. Já těm lidem jejich přesvědčení neberu, ale nepovažuji je za někoho, s kým bych se měl vědomě a dobrovolně stýkat. Dlouhá řada mých příbuzných zavražděných velmi podlým způsobem v době druhé války mne k tomu zavazuje.
 
    Všimněte si prosím, jaké útoky jsou dnes vedeny na organizace, které udržují a předávají tradice našeho národa, jejichž činnost vede k prohlubování a udržování znalostí z naší blízké i vzdálenější historie. Základní smysl jejich činnosti je shodný s našimi idejemi. Ano, máme ve stanovách napsáno, že jsme spolkem nepolitickým. Musíme si ale uvědomovat, že už jen pouhá naše existence je politická záležitost, ať se nám to líbí či nikoli. Proč myslíte, že se například k našemu požadavku na odškodnění staví řada politiků tak nevybíravým způsobem? Slova jako vlast, obrana národa, osobní odpovědnost, rodina a řada dalších je pro ně jen nepotřebnou veteší a existence našich spolků je jejich černým svědomím. Věřte, že tito lidé by se jakékoli záminky jak nás poškodit chopili s nesmírným potěšením. Prosím proto o racionální a odpovědný přístup.
Petr Mrázek
Senát 26.2.2019: zapomenuté komunistické zločiny z let 1968, 1969 a 1989
Úvodní slovo pronesl plk. Josef Musil, autor výstavy. Vernisáže se zúčastnil hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. a
mons. Socha z diecéze Hradec Králové. Všichni skvěle promluvili jménem všech slušných lidí a ve jménu všech obětí okupace ze srpna 1968. Stále zůstávají široké veřejnosti z velké části utajeny, stejně jako napáchané zločiny sovětskými okupanty - i ze strany chystaných zločinů kolaborantského vedení naší země.
Vernisáž výstavy SRPEN 68
Přestaňme mluvit o obětech a začněme mluvit o pachatelích
   V těchto dnech si připomínáme velmi podivné výročí. Je to padesát let od hanebné kapitulace našich politiků před ozbrojenou silou „spojeneckých“ vojsk. Jistě, ozbrojený odpor dne 21. 8. 1968 nepřicházel v úvahu, na to se mělo myslet a připravovat podstatně dříve. Není to tedy o ozbrojeném konfliktu, je to o morálce a vztahu k vlastnímu obyvatelstvu. Hanebnost spočívá v odmítnutí jakékoli reakce na realitu, v totální bezradnosti, neschopnosti rozhodnout se. Jak jsem řekl, ozbrojený odpor zahájený po vstupu vojsk by byl zřejmě sebevražedný. Ale snad stačilo říci děláte špatně, nejedeme v tom s vámi, odejděte, nespolupracujeme. Místo aspoň pasivní rezistence přišla aktivní spolupráce na nastartování normalizace, což je kapitola v našich dějinách snad nejhanebnější. A navíc si musíme uvědomit, že nešlo o žádnou ránu z čistého nebe, muži Pražského jara byli velmi důrazně informováni o požadavcích Moskvy a musíme také vzít v úvahu existenci početné a výkonné páté kolony.
    V těchto dnech se dovídáme počty letadel, směry postupu sovětských vojsk, máme snad po minutách zaznamenán sled událostí. Tady bych doplnil jediné číslo - okupačními vojsky bylo zavražděno nejméně 140 našich naprosto nevinných spoluobčanů. Tato masová vražda nejen že nebyla a nebude potrestána, ona je téměř zapomenuta. Co tím chci říci. Více či méně známe jména obětí ruské okupace a naší vlastní normalizace. Začínají se sbírat a dokumentovat jejich vzpomínky a příběhy. Je to příkladné, je to potřebné, je to záslužné a je to málo. Je to pouze první krok. Musíme si uvědomovat, že nejděsivějším následkem sovětské agrese byla normalizace, hanebné podvolení se a přijetí absolutně všech požadavků sovětů našimi politiky. A to i těmi, kteří byli tou údajně lepší, reformní částí komunistické strany. A nejenže poslouchali, poslouchali rádi a velmi iniciativně. To právě oni zahájili likvidaci těch, kteří svými slovy a skutky prokázali odvážný občanský postoj, svůj vztah k pravdě a vlasti. Tihle lidé byli zavíráni, vyháněni z vlasti, vyhozeni ze studií či zaměstnání, což se velmi sprostě a podle týkalo i jejich nejbližších, především dětí.
    Je dobře, že je tato temná kapitola zachycována obrazem i písmem, bylo by dobře, kdyby tyhle poznatky byly předávány dalším generacím. Je to skvělé, ale je to jen ta menší a snadnější část vyrovnání se s událostmi srpna 68 a dvaceti let hlubokého „nového temna“, které pak následovaly. Teď musí přijít čas odhalování pachatelů.
    Skutečně, právě teď musíme začít pojmenovávat pachatele zločinů. Vzhledem k plynutí času je asi nesnadné tyhle osoby trestat. Musíme si ovšem uvědomit, že oni tvrdě a těžce poškodili nejen konkrétní jednotlivce a jejich nejbližší okolí, oni poškodili naprosto všechny slušné občany této země. A my jim musíme říci (když to nedokázali či dokázat nechtěli polistopadoví politici a zdá se, že ani ti dnešní), že jsme je považovali za amorální odpad společnosti tehdy i dnes. Proto žádám vás všechny, kteří čtete tyto řádky, pojmenujte ty, kteří tehdy (a i dnes) stáli mimo řady slušných lidí. To, co říkám, to není žádná osobní zášť, to je střet morálky a bezcharakternosti. Jsem přesvědčen, že ten, kdo se zachoval jako bezectný lotr a není schopen ani ochoten to přiznat (natož odčinit), že ten se tak bude chovat i dnes. Zveřejnění těchto jmen je služba společnosti, je to jakási morální profylaxe.
    Uvedu příklad. Já jsem byl vyhozen v r. 1976 a na dokladech z té doby (služebně politická charakteristika, hodnocení, posudky, vlastní akt vyhození) není a nebylo razítko ÚV KSČ, není tam podpis žádného prvního tajemníka. Jsou tam podpisy velitele útvaru, což byl mjr. Ing. Václav Müller, zástupce pro týl, pplk. Ing. Václava Krejčího, kádrováka (cudně utajeného jako evidenčního náčelníka) mjr. Skladana, jeho poskoka kpt. Kantuláka, zástupce pro věci technické, který byl členem jakési vyšetřovací komise, pplk. Ing. Josefa Musila a dalších. Tihle lidé by teď měli veřejně objasnit pohnutky svého jednání a cíle svého chování. Nepředpokládám, že by se jediný z nich ozval, pokládám je za lidi bez morálky a bez svědomí.

Petr Mrázek
Vernisáž výstavy k 50.výročí největšího zločinu v naší zemi - ignorovala média, politici, veřejnost nevěděla…?!
Návrat na obsah