Informace o činnosti VSR - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

Informace o činnosti VSR

Veřejné informace
Hodnocení roku 2022
Vážení přátelé, kolegové, rehabilitovaní vojáci,
    nejprve mi dovolte poděkovat vám všem za práci, kterou jste odvedli v minulém roce. Vykonali jste toho opravdu hodně a vaše práce byla obdivuhodná. Jako vždy musím poděkovat především všem našim členům v Olomouci, Brně, Plzni, Českých Budějovicích a i leckde jinde. Nebudu zde vypočítávat všechny akce, které jste si naplánovali, uspořádali a jichž jste se účastnili. Důležité je to, že organizace žije. Smutnější zprávou je ta skutečnost, že nás skutečně ubývá. Když zvážíme, že ministerstvo obrany vydalo více než 9000 rehabilitačních osvědčení a že nyní je nás žijících rehabilitovaných vojáků a občanských zaměstnanců 926, pak je nám všem jasné, že pro naplnění našich cílů mnoho času nezbývá. Snad právě proto si dovoluji apelovat na všechny rehabilitované, nejen členy VSR, a požádat je i intenzivnější činnost. Už vzhledem k velkému úbytku nás, rehabilitovaných, by mělo dojít k zintenzivnění naší činnosti. Žádám proto všechny členy, abychom se zcela otevřeně připomínali, aby bylo o nás slyšet. Pište do místního tisku, navštivte své poslance, senátory, starosty. Zapojte se do práce v obci, kdyby nijak jinak, tak alespoň účastí na vzpomínkových a jiných akcích.
    V minulém roce se předsednictvo orientovalo především na dva základní problémy, tj. zviditelňování našeho spolku na veřejnosti a na zřejmě poslední pokus o uzákonění našeho odškodnění. Situaci nám poněkud zkomplikovaly dvě události. Po odeznění kovidových opatření se celá politická scéna soustředila naprosto výhradně na řešení ekonomických krizí, tedy inflace a exploze cen energií a z toho odvozeně všech cen, především nákladů na bydlení a za druhé na pomoc Ukrajině, na jejíž území vstoupila ruská vojska s cílem tuto zem zničit. Druhým problémem je spolupráce s ministerstvem obrany. Náš spolek, stejně jako řada dalších organizací, jejichž činnost je nějakým způsobem na obranu vlasti a na armádu orientována, měl s MO podepsané Memorandum o spolupráci. Toto Memorandum bylo nezávazným příslibem vyšší úrovně spolupráce nad rámec zákonných norem a skutečně orgány MO naše požadavky v rámci svých možností velmi korektně plnily. Toto Memorandum bylo bohužel všem spolkům vypovězeno. Při osobním jednání s ředitelem odboru pro veterány mi bylo přislíbeno, že spolupráce by měla pokračovat i nadále, avšak žádná nová dohoda či smlouva nebyla písemně uzavřena. Co bude armáda ochotna nadále poskytovat ze svého rozpočtu v prospěch svých důchodců, to teprve poznáme. Prvním signálem je zrušení tzv. „balíčků“ u příležitosti významných životních výročí. Přesto stále doufám, že v tomto roce bude naše snažení dovršeno. Jistě, můžeme se – opět – dočkat zklamání, ale nesmíme se předem vzdávat.
    Abychom dostali náš spolek do širšího povědomí jak společnosti, tak jednotlivých politiků, spolupracujeme především se všemi obdobnými spolky a účastníme se jejich akcí, tedy konferencí a veřejných akcí jako jsou pietní akty a podobně.
    Nosným úkolem bylo a zůstává naše odškodnění. Jednání s MO nevedlo k žádným výsledkům, hlavním argumentem pro zamítnutí návrhu zákona byla skutečnost, že zákon myslí jen na vojáky a v obdobné situaci byla řada jiných profesí. Oslovil jsem tedy téměř všechny ostatní resorty s dotazem, kolik osob u nich bylo rehabilitováno. Když jsem pak obdržel z jednotlivých ministerstev odpovědi, pak ministerstvo vnitra uvádí něco málo přes 2000 rehabilitovaných osob, všechny ostatní resorty uvádějí jen několik jednotlivců, nejvýše desítky osob resp. vydaných rehabilitačních osvědčení. Spolu s několika právníky jsme tedy návrh zákona o naše odškodnění přepracovali do obecné podoby tak, aby se odškodnění týkalo všech rehabilitovaných osob. Podotýkám, že nás to z našeho rozpočtu nestálo ani korunu. Takto přepracované znění zákona jsme pak znovu předali všem zainteresovaným resortům spolu s žádostí o spolupráci při jeho prosazení. V těchto dnech pak přicházejí odpovědi, zatím poslední bylo z 22. 11. 2022. Nebudu zastírat, že všechny odpovědi jsou neseny v duchu „já nic, já muzikant“ a nedávají žádnou přílišnou naději. V tomto roce chci opět navštívit všechny ministerstva a zkusit změnit jejich postoje.
    Samozřejmě ve svém úsilí nepolevíme a budeme pokračovat. To už se ale dostáváme do úkolů tohoto roku. Předsednictvo bude pokračovat v práci na podání návrhu zákona. V tom budeme vše konzultovat s legislativci Úřadu vlády. To bude rozhodující moment pro konečné rozhodnutí v této věci. Naší velkou chybou bylo nejprve to, že jsme o tento svůj nepopiratelný nárok nebojovali okamžitě po listopadu 89. Bohužel mnohé z nás jaksi uspokojili šarže, medaile a pro několik vyvolených i zajímavé posty. Ale na bědování je pozdě a především to nemá žádný smysl. Další velkou chybou byla myšlenka, že svých práv se domůžeme jen úzkou spoluprací s ministerstvem obrany. Přátelé, já si nesmírně vážím všech našich vojáků i občanských zaměstnanců u bojových jednotek, ve výcvikových střediscích, ve vojenském školství atp. Rozlišuji mezi GŠ a MO. Po roce 89 v armádě zůstali snad všichni ti, kteří se osobně „zasloužili“ o naše osobní příběhy a jejich názory na nás doposud mnohé ovlivňují. To je těžko prokazatelné, lehko viditelné. Proč o tom hovořím – protože podobných excesů se musíme vyvarovat.
   Musíme proto jít svou vlastní cestou. Musíme především ukázat, že stále existujeme. Pro příští rok bychom jako předsednictvo chtěli uložit jednomu každému členovi VSR (a naprosto samozřejmě i nečlenům, držitelům rehabilitačních osvědčení) dva mimořádné úkoly. Nejde o žádné novinky, tyto požadavky na vás klademe každoročně. Především stále žádáme, abyste – třeba i stručně – sepsali své vzpomínky na protiprávní jednání armády vůči vám a poslali je předsednictvu jakoukoli cestou (adresy jsou dostupné na našem webu rehabilitovani-vojaci.cz). Druhý apel je placení členských příspěvků. Tam, kde fungují územní organizace, tam je to jednoduché. Mnozí však již kontakt se svými organizacemi ztratili, proto stále nabízíme možnost přímé platby na náš účet 2001923252/2010. Konec konců jde o základní povinnost člena jakéhokoliv spolku, tedy i našeho.
    Předsednictvo jako základní úkol pro příští rok má stále v rozšiřování spolupráce s dalšími obdobnými organizacemi, oslovování jednotlivých relevantních politiků a prosazování zákona o odškodnění. Druhým úkolem v této souvislosti je zkusit alespoň nějaké přijatelné /nikoli jen symbolické/ jednorázové odškodnění. Zcela samozřejmě všechny členy vyzývám k diskuzi na toto téma.  
    Naprosto samozřejmě musíme reagovat na současné dění. Proto si dovolím jménem celého našeho spolku vyzvat nově zvoleného presidenta k angažovanosti v naší věci. Konec konců snad ví, co se v armádě dělo v době jeho aktivní služby před i po listopadu. Říká, že bude presidentem všech – tak prosím, ať nám to ukáže. První dopis jsme mu zaslali 31. ledna a druhý teď, 15. března. Na první nebyla žádná reakce, uvidíme, jak to půjde dál. Ubezpečuji vás všechny, že mlčení nepovažujeme a nebudeme považovat za odpověď.
    Závěrem si dovolím jednomu každému z nás popřát do roku 2023 hlavně hodně zdraví. Konec konců nic jiného už moc nepotřebujeme.
    
za předsednictvo
Váš Petr Mrázek
předseda
Čtvrtletní hlášení
Vážení přátelé, kolegové, kamarádi,
    máme  za sebou polovinu roku, která přinesla mnoho velmi zvláštních událostí  doma i ve světě. Co však je pro nás neméně důležité, to je dění v našem  spolku. Tento měsíc, srpen, je pro nás mimořádným, protože den 21. 8. je  mimořádným mezníkem naší novodobé historie. Máme proto před sebou mnoho  úkolů, ukažme si jen ty z nejdůležitějších.
    Dne  31. srpna bude v Brně v 14:00 hodin na Univerzitě obrany odhalena  pamětní deska našim členům. Vážení, bude to pravděpodobně poprvé, kdy  taková akce proběhne v přímé režii armády. Doufám, že chápete závažnost  této skutečnosti – je to po dlouhých třiceti letech vlastně poprvé, kdy  se armáda byť jen v náznaku a nepřímo a snad i nevědomky (?) hlásí  k nápravě věcí minulých. Proto vás všechny žádám, abyste se této akce  dle svých možností akce účastnili. Navíc jde o bezpříkladnou ukázku  vzepětí sil kdysi skomírající naší brněnské organizace. Pod vedením plk.  Ing. Rudolfa Kunzmannna Brňáci zvládli takovouto skvělou záležitost. Na  odhalení desky byla pozvána řada čelných politiků počínaje ministryní  obrany a předsedy komisí pro obranu jak Senátu, tak poslanecké sněmovny.  Bude zajímavé vidět, kdo se akce účastní a kdo se jí „prozřetelně“  vyhne.
    Dne  19. srpna v 14:00 hodin bude na Žižkově náměstí zahájena vzpomínková  akce, pořádaná Magistrátem města Olomouc. Díky neúnavné práci našich  Olomouckých kolegů pod vedením plk. MUDr. Bohumila Remla je právě  Olomouc ukázkou skvělé spolupráce spolku s orgány samosprávy.
    Obdobná  akce právě nyní proběhla v Plzni a i zde je pod vedením plk. Ing. Jana  Kabáta mezi naším spolkem, jinými občanskými a společenskými  organizacemi a především orgány kraje a města naprosto skvělá  spolupráce.
    Za  mimořádný úspěch považuji pozvání na akci u Památníku tří odbojů  v Lešanech dne 26. srpna v 15:00 hodin. Tato skutečnost je zcela a  naprosto unikátní a pro nás mimořádně významná. Je to poprvé, kdy nás  některá ze společenských organizací zaměřených na odbojovou činnost  uznává za plnoprávnou a zcela integrální součást odbojové činnosti.  Vždyť si vzpomeňte na ubohé žvásty řady rádoby pravicových politiků  např. ve sněmovně při marném projednávání návrhu zákona o našem  odškodnění. Přitom právě tyto spolky – skutečné společenské organizace –  měly být a věřím, že nyní i budou naším přirozeným spojencem a  především přítelem a spolupracovníkem.
    Musím  ovšem přidat i méně příjemné poznámky. Přátelé, dne 27. července jsem  byl členem malé delegace, kterou přijal pan president na Pražském hradě.  O našem spolku se nehovořilo přímo, přesto musím konstatovat, ač je mi  to nesmírně líto, že pan president nepovažuje rehabilitované vojáky za  něco, čím by se měl vážně zabývat. Není to však žádné překvapení, což  mohou potvrdit ti všichni z nás, kteří měli možnost se s ním během jeho  desetiletého působení v této funkci setkat.
    Dne  4. srpna se bude u Okresního soudu v Berouně konat druhé stání ve věci  naší výstavky k srpnu 68. Výsledek je stále nejistý, protože  protistrana, pan Šinágl, není schopen a především není ani ochoten  chovat se odpovědně a racionálně. Bohužel tohoto člověka mezi nás  zatáhli někteří z nás a dnes se tváří, jako kdyby se nic vážného  nestalo. I takový je život.
    Ale  abychom nekončili pesimisticky – dozvěděl jsem se, že v bezprostřední  blízkosti Českého Krumlova byl kdysi dávno instalován pomníček jako  připomínka činnosti našeho spolku a že je našimi Jihočechy stále  udržován a hojně navštěvován. Myslím, že to asi nebude jediná taková  skvělá vzpomínka a proto vás všechny vyzývám – víte-li o jakékoli  pamětní desce, pomníčku s touto tématikou, pošlete fotografie a mapky  s umístěním, jednou to bude mít velkou historickou hodnotu. Jak pro  každého z nás, tak pro naše potomky a především pro celou společnost.
    Úplně  závěrem jen připomínám naši společnou povinnost potvrdit svou  sounáležitost se spolkem zaplacením členských příspěvku. Jak příkladný  byl minulý rok, tak jsme letos poněkud pomalejší. Plaťte hospodářům své  místní organizace, kdo nemáte to možnost, zasílejte příspěvek přímo na  účet spolku 2001923252/2010.
za předsednictvo
Váš
Petr Mrázek
předseda
Slovo předsedy
Vážení přátelé,
    Po delším čase vás všechny srdečně zdravím a doufám, že jste dobu kovidovou přežili s co nejmenšími problémy. Zdá se, bohužel, že teď přicházejí další „morové rány“ v podobě krize energetické, krize finanční a ekonomické a v neposlední řadě i válečné, jejíž důsledky dnes ještě ani neumíme odhadnout.
    Naše územní organizace pracují dle svých možností a schopností. Je potěšující, že tam, kde spolková činnost z nejrůznějších důvodů spolková činnost usíná, se vždy najde několik skvělých jednotlivců, kteří jsou nejen schopni, ale i ochotni v rámci svých možností přispívat našemu společnému úsilí. Letos například naši v Brně připravují impozantní akci a navíc se jim již rýsuje něco i pro příští rok. To je mimořádně skvělé. A ocenění si zasluhují přátelé z Olomouce, Plzně i odjinud. A nesmíme zapomínat na naše skvělé Jihočechy. Všem vám jménem předsednictva skutečně od srdce děkuji.
    Musím oznámit, že byla podána žaloba na navrácení naší výstavky k srpnu 68 a předpokládám, že pak bude celý komplet uložen u našich v Olomouci a bude tak k dispozici vám všem. Do budoucnosti plánujeme (po nutných úpravách a opravách, kde počítáme s účastí Plzeňáků) její trvalou instalaci na důstojném a veřejně přístupném místě.
    Naprosto samozřejmě pracujeme na našem hlavním úkolu, jímž zůstává prosazení zákona o našem odškodnění. Samozřejmě vím, že plynutí času jde proti nám, ale na druhou stranu dnešní dění ve světě v mnohém vyvolává reminiscence na srpen 68. Proto bychom měli všichni ve svých bydlištích podporovat akce našeho ale i jiných spolků jak k tomuto datu, tak i ke všem významným vzpomínkám naší bohaté historie – byť i třeba jen položením kytičky a svou osobní účastí.
    Závěrem trochu materiálna. Očekáváme v tomto roce, jako ostatně každým rokem, vaše členské příspěvky. Minimální částka pro odvod do „společné kasy“ zůstává po léta stále stejná, 150,- Kč. Tady chci poděkovat všem, kteří svou členskou povinnost splnili částkami podstatně vyššími. Čiňme každý podle svých možností. Pokud neplatíte přes své místní hospodáře, zašlete příspěvek přímo na spolkový účet u FIO banky – 2001923252/2010 a jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo.
    Do nového roku vám přeji mnoho sil a jistě se mnozí v tomto roce osobně sejdeme. Těšíme se na vás a děkujeme
za předsednictvo
váš
Petr Mrázek
Členské příspěvky
Vážení kolegové, drazí  přátelé,
    máme vážný problém, některé naše  územní organizace přestaly vzhledem k okolnostem pracovat a je zřejmé, že řada  z vás ztratila kontakt na své přátele.
Základním atributem členství ve  spolku je placení členských příspěvků. Protože se nescházíte, nemáte možnost  platit příspěvky běžným způsobem, zaslala řada z vás svůj příspěvek přímo na  účet spolku (číslo účtu 2001923252/2010). Všem plátcům velmi děkuji.
    Především zde musím poděkovat  našemu skvělému kolegovi plk. Ing. Rudovi Kunzmannovi za vynikající rozbor  situace a řadu dobrých rad k dalšímu postupu v této věci.
    Po projednání v předsednictvu  jsme stanovili výši příspěvku na 150,- Kč. Vám, kteří nemáte možnost poslat  příspěvek přímo ze svého účtu, zasílám vzorovou poštovní poukázku. Variabilní  číslo je datum vašeho narození, to abychom dokázali vás identifikovat. Pokud jej  nechcete uvádět, použijte číslo vašeho telefonu a my vám pak  zavoláme.
    Pokud máte tu možnost obvyklého  postupu v rámci vaší územní organizace, pak ji samozřejmě využijte.
Děkuji, Petr Mrázek předseda

Návrat na obsah