ÚzO VSR České Budějovice - Vojenský spolek rehabilitovaných

Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Toto jsou oficielní stránky Vojenského spolku rehabilitovaných AČR
Přejít na obsah

ÚzO VSR České Budějovice

Akce Úz. org. VSR
SLAVNOSTNÍ AKTIV A PRACOVNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE VŠECH OKRESNÍCH ORGANIZACÍ VSR JIŽNÍCH ČECH
Rehabilitovaní vojáci Jižních Čech se 20.listopadu 2014 tradičně sešli na “Slavnostním aktivu” ke státnímu svátku 17.listopadu-dni boje za svobodu a demokracii.
Ve slavnostní a přátelské atmosféře si připomněli v 1. části aktivu historické události 17. listopadu v létech 1939 a 1989. Po projevu předal vzácný host aktivu, ředitel KVV České Budějovice plk.gšt. ing. Vladimír PEŠEK předsedovi JČ VSR Františku KOTKOVI madaili KVV České Budějovice (obr. 1.) a zdůraznil vzájemnou pomoc a spolupráci s AČR. Sám také přijal drobnou pozornost od rehabilitovaných vojáků (obr.2).
Následně byli odměněni za význačnou práci pro VSR další členové jihočeských organizací VSR (obr.3).
Ve druhé, pracovní části aktivu (obr.4.) byla všemi zúčastněnými vyjádřena shoda a podpora vedení rehabilitovaných v Jihočeském kraji. Byly také vysvětleny změny v přiznávání příspěvků z FKSP, změny v názvu organizace apod. Zástupcům okresů a dalším zájemcům byly předány materiály s informacemi k odškodnění, k jednání s poslanci a senátory. Byl také schválen postup p.R.Kunzmanna a odsouzené zákulisní hry, nabourávající jednotný a koncepční postup VSR.
Byl schválen plán činnosti na rok 2015.
Opětně byly vysvětleny možnosti a podmínky přístupu na webové stránky rehabilitovaných.
Na závěr proběhly volby nového vedení VSR v Jižních Čechách. Všichni se shodli na potřebě přátelské spolupráce, jednotě a ochotě dále spolupracovat ve prospěch VSR.
Hodně zdrau, zdraví a úspěchů do roku 2015 popřál všem členům VSR předseda KR VSR JČ Jarda Vacek a předseda JČ VSR František Kotek.
 Otakar Stavinoha, předseda ÚzO VSR Jindřichův Hradec.
Výlet na Šumavu.

     KR VSR Jč spolu s okresní organizací VSR České Budějovice uskutečnily ve dnech 23. a 24.5.2014 tradičný výlet, tentokrát na Šumavu.
     První den,  pátek 23. 5., byl dost nabitý: první zastávka byla ve středověkém mlýně v Hoslovicích, jehož poslední majitelé vedli tvrdý boj s nastupující komunistickou mocí v naší zemi (obr.2,3. ).
Dále jsme jeli na Soběšice, kde jsme se ubytovali v překrásném hotelu (obr.4.), a  kde jsme také poobědvali. Následovala návštěva a prohlídka hradu Kašperk, (obr.5.) prohlédli jsme si synagogu v Hartmanicích (obr.6.) a návštěvy prvního dne jsme ukončili v Dobré Vodě v kostele sv. Vintíře, kde jsme obdivovali největší skleněný oltář na světě(obr.7.).
     Den jsme ukončili po večeři v hotelu společným posezením při víně a zpívání za doprovodu houslí kolegy Ivana Ševčíka (obr.8,9.).
     Druhý den nás vedoucí zájezdu Pavel Horák provedl samotným srdcem Šumavy po trase Kašperské Hory - Rokyta - Antýgl kolem potoků a řek až k hradlovému mostu Rechle (obr.10.). Dále cesta pokračovala přes Modravu na Filipovu Huť, kde jsme poobědvali na terase restaurace "Korýtko" s překrásným výhledem na Šumavu (obr.11.).
     A pokračovali jsme na Jezerní Slať (obr.12,13.   ), Kvildu a Františkov, kde jsme vyslechli povídání o tajné podzemní továrně, zřízené v dobách II. sv. války okupanty a další povídání, tentokrát o obru Bukovcovi jsme si vyslechli na Švajglových Ladách.
     I když se zdálo, že se počasí na nás vymračuje, vše nakonec napravil závěr: z Alpské vyhlídky nad Švajglovou Ladou jsme se v květnovém sluníčku a při modré obloze kochali pohledem na panoráma Šumavy s horou Roklanem v dáli (obr.1,14.) a slíbili si, že příští rok zase někam společně vyrazíme.

        Předseda ÚzO VSR Jindřichův Hradec,
        Otakar Stavinoha

Slavnostní aktiv k 17. 11. 2013, české Budějovice.

Rehabilitovaní vojáci Jižních Čech jsme se 25.11.2013 tradičně sešli na Aktivu ke státnímu svátku 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii. Ve slavnostní atmosféře jsme společně s hosty připoměli v 1.části historické události 17.11. Po proslovech byly předány medailea odměny za význačnou práci pro VSR od hostů i od našeho vedení VSRčlenům VSR.A hosté vyjádřili spokojenost s dosavadní spoluprací s našimisdruženími. Sdělili příslib další podpory nás rehabilitovaných.Naše vedení VSR požádalo zástupce hejtmana, aby v případě potřeby námpomáhali , včetně poslanců z JČ, v našich oprávněných požadavcích kodškodnění,obdrželi jsme příslib. Ve 2.části pracovní, došlo ke shodě a plné podpoře společnéspolupráci vedení rehabilitovaných v JČ.Byly všem vysvětleny velké změnyv AČR od 1.7.13 . A podruhé vysvětlena zásadní změna od 1.1.2014 vuplatňování nároků z "FKSP" (VSR čerpá stejně,ale z rozpočtu AČR),tj. přenesení vyřizování Žádostí členů na "FKSP" z KVV na MO. Byl schválen plán činnosti a rozpočet na r.2014.Také byli členové a delegáti seznámeni s výsledky Prac.aktivu VSR vPraze a s některými nepříznivými jevy ve vedení VSR. Vyjádřili jsmepodporu všem konstruktivním návrhům z aktivu v Praze. Opětovně byly zdůrazněny všem členům podmínky přístupu nawebovou stránku rehabilitovaných.Přitom se mj. projevilo u 2 členů"mejlistů" z právně samostatné organizace Č.Budějovic zmateníinformacemi z PÚR od září 2013,přestože již tyto informace od 1.6.13byly pouze pro členy VSR AČR. Opětovně bylo potvrzeno ve funkcích současné vedenírehabilitovaných v J.Čechách,jednota a ochota dál spolupracovatve prospěch VSR.3. Po skončení pracovní části, ve velmi přátelské atmosféře, sesešlo vedení rehabilitovaných JČ kraje a KR VSR vydala Usnesení ksoučasné situaci, včetně přání všem KR VSR AČR k úspěšnému rozhodovánípři schůzích KR a výročních schůzích ÚzO,které u nás v JČ již probíhají.Hodně zdaru, zdraví a úspěchy do Nového roku 2014 za JČ krajvšem přeje předseda KR VSR AČR Jarda Vacek.

Vydařený výlet.

Krajská organizace VSR Jižní Čechy uspořádala v květnu 2013, díky hejtmanovi JČ kraje a Ř KVV, zdařilý autobusový zájezd do středních Čech, konkrétně do „Školícího a vzdělávacího střediska MO“ na Komorním hrádku (obr. 1.).
Pod vedením průvodkyně si členové VSR z  celého JČ kraje prohlédli zámek Komorní Hrádek (obr. 2.) a poté vedoucí zájezdu p. Pavel Horák ukázal další zajímavosti v okolí Komorního Hrádku a zejména popsal historii loupeživých rytířů, sídlících na nedalekém Čejchanově Hrádku (obr. 3.).
Večer proběhl v družné zábavě v nedaleké Lesovně (obr. 4), což si potom po ránu vyžádalo lehkou rozcvičku pod dohledem manželek (obr. 5. a 6.).
Po snídani ve „vlastní režii“ se celý zájezd přesunul na hrad Český Šternberk (obr. 7. a 8.) a potom i na zámek Jemniště (obr. 9.), které jsou v tomto čase již restitucí navrácené původním majitelům. Obě pamětihodnosti byly nesmírně zajímavé a rozhodně stály za návštěvu a spokojenost.
Počasí se také vydařilo, takže nám nezbývá než poděkovat organizátorům zájezdu a spolu s nimi si zazpívat známou „výletnickou“ písničku (obr. 10.) a těšit se na další společné akce KR VSR a nové a úzce spolupracující organizace rehabilitovaných okr. Č. Budějovice.

Otakar Stavinoha,
předseda ÚzO VSR Jindřichův Hradec.


Slavnostní setkání k 17. listopadu

ÚzO České Budějovice ve spolupráci s KR JČ počtvrté uskutečnila 15. 11. 2012 slavnostní setkání k členů ÚzO ČB a delegátů z okresů k svátku 17. listopadu. V první slavnostní části si účastníci připomenuli události spojené s 17. listopadem. Setkání se zúčastnil zástupce Jihočeského kraje a ředitel KVV plk. gšt. Ing. Vladimír Pešek. Na závěr této části obdrželi odměny zasloužilí a nejaktivnější členové VSR.
         V pracovní části proběhlo vyhodnocení plánu činnosti ÚZO v roce 2012 a diskutovali návrh plánu na rok 2013. V průběhu jednání v tajné volbě delegáti okresů zvolili nového předsedu KR VSR JČ kraje.
       Na závěr jednání nový předseda KR VSR JČ vzpomenul odešlé kolegy, poděkoval za dosavadní práci předcházejícímu předsedovi KR VSR JČ plk. v. v. Ing. Josefu Procházkovi a všem ostatním členům VSR Jihočeského kraje.

Rychtecký Josef

Den boje za svobodu a demokracii.

..........Dne 21.11.2011 se v Č.Budějovicích uskutečnilo shromáždění rehabilitovaných vojáků, delegátů ze všech okresů JČ kraje, ke svátku Den boje za svobodu a demokracii. Akci uspořádala ÚzO Vojenského Sdružení rehabilitovaných (VSR) Č. Budějovice ve spolupráci s KR VSR. Za JČ kraj se účastnil vedoucí odboru hejtmana p. Ing. Milan Nebesář, dále ředitel KVV plk. gšt. Ing. Vladimír Pešek, předseda ÚR VSR plk.v.v. PhDr. Miroslav Pavlík, tajemník ÚR VSR plk.v.v. Ing. Karel Nedvídek.
..........V úvodním slově předseda KR VSR plk. Ing. Josef Procházka připomněl události, které jsou spojeny s datem 17. listopadu. Zdůraznil význam tohoto dne v boji za demokracii a svobodu v různých etapách dějin České republiky. Připomněl úlohu VSR ve vztahu k tomuto dni. Po projevech hostů obdrželi hejtman a ředitel KVV za trvalou podporu a spolupráci s VSR odměnu, kterou jim  předal předseda ÚR VSR. Za práci ve  VSR byli dále odměněni i někteří rehabilitovaní vojáci okresních organizací VSR z JČ kraje.


Rychtecký Josef

Zájezd na Moravu

18.-19.5.2011 uskutečnila ÚzO VSR České Budějovice ve spolupráci s KVV České Budějovice pro své členy a zájemce z ostatních ÚzO VSR Jihočeského kraje zájezd na Moravu. První den byl více zaměřen na poznávání "vinařských" pozoruhodností Moravy. Základem pro jejich pozvání byla návštěva Louckého kláštera ve Znojmě spojená nejen s ochutnávkou produkce společnosti Znovín Znojmo, ale i samotného kláštera včetně jeho přístupných historických prostor. S prostým lidovým uměním jsme se seznámili v Malovaném sklepě v Sedlešovicích. Večer jsme strávili jako správní jihočeši, za zpěvu písní, vyprávění vtipů a samozřejmě při pivu. Druhý den jsme věnovali historii a umění. Navštívili jsme jeskyni Výpustek. Jeskyně do roku 2001 částečně sloužila armádě jako protiatomový kryt. Na závěr jsme zajeli do Moravského Krumlova a prohlédli jsme si část Muchovy Slovanské epopeje.
Počasí nám přálo, všechno klaplo.

Rychtecký Josef


Návrat na obsah